Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Toezicht op het bestuur van NV (art. 2:140 en 2:141 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

Algemeen Het toezicht op het bestuur geschiedt door het derde orgaan van de vennootschap, namelijk de raad van commissarissen. Deze is optioneel en kan bij statuten worden ingesteld (art. 2:140 lid 1 BW). In het geval van een structuurvennootschap is een raad van commissarissen verplicht. Een rechtspersoon kan nooit commissaris zijn. De twee taken van de raad zijn het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 140

 • 1

  Tenzij toepassing is gegeven aan artikel 129a kan bij de statuten worden bepaald dat er een raad van commissarissen zal zijn. De raad bestaat uit een of meer natuurlijke personen.

 • 2

  De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

 • 3

  De statuten kunnen aanvullende bepalingen omtrent de taak en de bevoegdheden van de raad en van zijn leden bevatten.

 • 4

  De statuten kunnen bepalen dat een met name of in functie aangeduide commissaris meer dan één stem wordt toegekend. Een commissaris kan niet meer stemmen uitbrengen dan de andere commissarissen tezamen.

 • 5

  Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 2. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.


Artikel 141

 • 1

  Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

 • 2

  Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Naamloze vennootschap Categorie Ondernemingsrecht
Titel Tegenstrijdig belang Categorie Ondernemingsrecht
Titel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Categorie Ondernemingsrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wetsvoorstel ter bevordering langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders Dossiernr. 35058 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Dossiernr. 34491 Status In werking getreden Samenvatting -
Boek 2 BW Aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's Dossiernr. 31763 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel