Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Inschrijving van de koopovereenkomst (Vormerkung) (art. 7:3 BW)

Bijgewerkt tot 12-04-2024 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 InleidingInschrijving van de koop biedt de koper bescherming tegen de onmogelijkheid van verkoper tot levering van de door hem verkochte onroerende zaak vrij van beslagen en bepaalde andere beperkingen. In de praktijk wordt voor de inschrijving van de koop in de openbare registers ook wel de Duitse term 'Vormerkung' gebruikt. Soms wordt dit ook een vorm van 'kopersbeslag' genoemd.Door de Vormerkung is de koper van een onroerende zaak beschermd tegen de rechtsfeiten die limitatief zijn opgesom…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3

 • 1

  De koop van een registergoed kan worden ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3, tenzij op het tijdstip van de inschrijving levering van dat goed door de verkoper nog niet mogelijk zou zijn geweest wegens de in artikel 97 van Boek 3 vervatte uitsluiting van levering bij voorbaat van toekomstige registergoederen. Bij de koop van een tot woning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan kan, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van het in de vorige zin bepaalde niet ten nadele van de koper worden afgeweken.

 • 2

  Gedurende de bedenktijd, bedoeld in artikel 2 lid 2, kan inschrijving slechts plaatsvinden indien de koopakte is opgesteld en medeondertekend door een in Nederland gevestigde notaris.

 • 3

  Tegen de koper wiens koop is ingeschreven kunnen niet worden ingeroepen:

  • a.

   een na de inschrijving van die koop tot stand gekomen vervreemding of bezwaring door de verkoper, tenzij deze vervreemding of bezwaring voortvloeit uit een eerder ingeschreven koop of plaatsvond uit hoofde van een recht op levering dat volgens artikel 298 van Boek 3 ging voor dat van de koper en dat de koper op het tijdstip van de inschrijving van de koop kende of ten aanzien waarvan op dat tijdstip het proces-verbaal van een conservatoir beslag tot levering was ingeschreven;

  • b.

   vervreemdingen of bezwaringen die plaatsvinden als vervolg op de onder a bedoelde vervreemding of bezwaring door de verkoper;

  • c.

   een onderbewindstelling die na de inschrijving van de koop is tot stand gekomen of die, zo zij tevoren was tot stand gekomen, toen niet in de openbare registers was ingeschreven, dit laatste tenzij de koper haar op het tijdstip van de inschrijving van de koop kende;

  • d.

   een na de inschrijving van de koop tot stand gekomen verhuring of verpachting;

  • e.

   een na de inschrijving van de koop ingeschreven beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6;

  • f.

   een executoriaal of conservatoir beslag waarvan het proces-verbaal na de inschrijving van de koop is ingeschreven;

  • g.

   een faillissement of surséance van betaling van de verkoper of toepassing ten aanzien van hem van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, uitgesproken na de dag waarop de koop is ingeschreven.

 • 4

  De inschrijving van de koop verliest de in lid 3 bedoelde werking met terugwerkende kracht, indien het goed niet binnen zes maanden na de inschrijving aan de koper geleverd is. In dat geval wordt bovendien de koop niet geacht kenbaar te zijn door raadpleging van de openbare registers.

 • 5

  Nadat de inschrijving haar werking heeft verloren, kan gedurende zes maanden geen koop tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde goed worden ingeschreven.

 • 6

  Inschrijving van de koop vindt slechts plaats indien onder de koopakte een ondertekende en gedateerde verklaring van een notaris is opgenomen, die zijn naam, voornamen, standplaats en kwaliteit bevat en waarin verklaard wordt dat de leden 1, 2 en 5 niet aan inschrijving in de weg staan.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Koop en levering onroerende zaken Categorie Registergoederenrecht
Titel Beslag Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Misbruik van omstandigheden omdat kwijtschelding onevenredig was Instantie Rechtbank Den Haag Datum 16-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:12456
Vormerkung; opheffing van daarna gelegd beslag tot levering Instantie Rechtbank Gelderland Datum 16-03-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:1240
Beslag belet geldige verkoop woning namens minderjarige niet Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:31
Notaris verwijst in registerverklaring koop naar niet-bestaande koopakte en krijgt waarschuwing Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-09-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:3433
Geen beroep op Vormerkung jegens beslaglegger ingeval van rectificatie koper Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 06-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:4139
Ondanks Vormerkung is beslag onder koper mogelijk Instantie Hoge Raad Datum 12-07-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ9959
Notaris hoeft bij Vormerkung niet altijd vertegenwoordigingsbevoegdheid te controleren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-07-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:1827
Art. 7:3 lid 3 BW kent een limitatieve opsomming Instantie Hoge Raad Datum 08-10-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BN1252

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet ter verbetering werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers Dossiernr. 34148 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Aandacht voor de Vormerkung in de (notariële) praktijk Auteur(s) A.H. van Huffelen Bron PE Notariaat 2024/8
Titel Overbruggingshypotheek, inhoud en aandachtspunten Auteur(s) A.H. van Huffelen Bron Notarisklerk 2022/1584
Titel Daadwerkelijk presteren, gelijk oversteken en conserveren Auteur(s) T.J. Bos Bron WPNR 2022/7370
Titel Preadviezen KNB 2018 Onderdelen II en I', Bespreking van het Preadvies van mr. A. Steneker Auteur(s) H.W. Heyman Bron WPNR 2018/7200
Titel Ontwikkelingen in de Vormerkung Auteur(s) W.A. Ekkelkamp Bron WPNR 2018/7179
Titel De prioriteitsregel in het vermogensrecht Auteur(s) L.M. de Hoog Bron 2018
Titel Verder met Vormerkung Auteur(s) A. Steneker Bron BR 2010/119
Titel Wet koop onroerende zaken: de evaluatie Auteur(s) A.L.M. Keirse e.a. Bron Molengraaff Instituut Utrecht, 2009

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Modellen notariaat Bron Het Kadaster Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel