Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Geregistreerd partnerschap (art. 1:80a - 1:80g BW)

Bijgewerkt tot 31-05-2024 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Geregistreerd partnerschap algemeenDe hoofdlijnen van het geregistreerd partnerschap zijn gelijk aan die van het huwelijk. Zo kan een persoon tegelijkertijd slechts met één ander persoon een geregistreerd partnerschap aangaan (art. 1:80a lid 1 BW). De overeenkomst tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap kan worden teruggevonden in het verbod op samenloop van huwelijk en geregistreerd partnerschap: een geregistreerd partner kan niet gelijktijdig gehuwd zijn of omgekeer…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 80a

 • 1

  Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon van hetzelfde of andere geslacht een geregistreerd partnerschap aangaan.

 • 2

  Zij die een geregistreerd partnerschap aangaan, mogen niet tegelijkertijd gehuwd zijn.

 • 3

  Registratie van partnerschap geschiedt bij een akte van registratie van partnerschap opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 4

  Een partnerschapsregistratie kan worden gestuit, indien partijen niet de vereisten in zich verenigen om de registratie aan te gaan, of wanneer partijen niet beiden hun toestemming tot het geregistreerd partnerschap vrijelijk zullen geven, dan wel wanneer het oogmerk van de aanstaande geregistreerde partners, of één hunner, niet is gericht op de vervulling van de door de wet aan de partnerschapsregistratie verbonden plichten, doch op het verkrijgen van toelating tot Nederland. Op een stuiting zijn de artikelen 51, 52, 53, tweede tot en met vierde lid, en 54 tot en met 56 van overeenkomstige toepassing. Het openbaar ministerie is verplicht een partnerschapsregistratie te stuiten, indien het met een van de in de artikelen 31, 32, 41 en in het eerste en tweede lid van dit artikel omschreven beletselen bekend is. Indien aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een van de in de vorige zin genoemde beletselen bekend is, of wanneer partijen niet beiden hun toestemming tot het geregistreerd partnerschap vrijelijk zullen geven, mag hij niet meewerken aan een registratie of daaraan voorafgaande formaliteiten verrichten, ook al zou geen stuiting hebben plaatsgehad.

 • 5

  Ter zake van de partnerschapsregistratie zijn de artikelen 31, 32, 37 tot en met 39, 41, 41a, 44 tot en met 49, 58 en 62 tot en met 66 van overeenkomstige toepassing.

 • 6

  Op de nietigverklaring van een partnerschapsregistratie zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen 69 tot en met 77.

 • 7

  Op het bewijs van het bestaan van de partnerschapsregistratie zijn de artikelen 78, 79 en 80 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 80b

Op een geregistreerd partnerschap zijn de titels 6, 7 en 8 van overeenkomstige toepassing met uitzondering van het omtrent scheiding van tafel en bed bepaalde.


Artikel 80c

 • 1

  Het geregistreerd partnerschap eindigt:

  • a.

   door de dood;

  • b.

   indien degene ten aanzien van wie, overeenkomstig de bepalingen van de tweede afdeling van de achttiende titel van dit boek de vermissing is vastgesteld, dan wel overeenkomstig de bepalingen van de derde afdeling van de achttiende titel van dit boek het overlijden is vastgesteld, nog in leven is op de dag waarop de achtergebleven geregistreerde partner een nieuw geregistreerd partnerschap of huwelijk is aangegaan: door de voltrekking van dit geregistreerd partnerschap of huwelijk;

  • c.

   met wederzijds goedvinden door inschrijving door de ambtenaar van de burgerlijke stand van een door beide partners en een of meer advocaten of notarissen ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat en op welk tijdstip de partners omtrent de beëindiging van het geregistreerd partnerschap een overeenkomst hebben gesloten.

  • d.

   door ontbinding op verzoek van de partners of een van hen;

  • e.

   door omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • 2

  Tot inschrijving van verklaringen als bedoeld in het eerste lid, onder c, is de ambtenaar van de burgerlijke stand steeds bevoegd indien het geregistreerd partnerschap in Nederland is aangegaan. Indien het partnerschap buiten Nederland is aangegaan, is de ambtenaar van de burgerlijke stand tot inschrijving van verklaringen als bedoeld in het eerste lid, onder c, bevoegd indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 4, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor de bevoegdheid van de rechter in geval van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

 • 3

  Een geregistreerd partnerschap kan niet met wederzijds goedvinden als bedoeld in het eerste lid, onder c, worden beëindigd indien de partners:

  • a.

   al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen over een of meer van hun gezamenlijke kinderen;

  • b.

   ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag gezamenlijk uitoefenen over een of meer kinderen.


Artikel 80d

 • 1

  De in artikel 80c, eerste lid, onder c, bedoelde overeenkomst betreft ten minste de verklaring van beide partners dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam ontwricht is en dat zij het willen beëindigen. Voorts betreft de overeenkomst, evenwel niet op straffe van nietigheid:

  • a.

   de uitkering tot levensonderhoud ten behoeve van de geregistreerde partner die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven;

  • b.

   wie van de geregistreerde partners huurder van de woonruimte die hun tot hoofdverblijf dient, zal zijn of wie van de geregistreerde partners gedurende een bij de overeenkomst te bepalen termijn het gebruik zal hebben van de woning en de inboedel die een van hen of hun beiden toebehoren dan wel ten gebruike toekomen;

  • c.

   de verdeling van enige gemeenschap waarin de partners de registratie zijn aangegaan dan wel de verrekening die bij voorwaarden als bedoeld in titel 8 is overeengekomen;

  • d.

   de verevening of verrekening van pensioenrechten.

 • 2

  Op een beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden zijn de artikelen 155, 157, eerste tot en met zesde lid, 158, 159, eerste en derde lid, 159a, 160 en 164 van overeenkomstige toepassing.

 • 3

  De verklaring, bedoeld in artikel 80c, eerste lid, onder c, wordt slechts ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, indien zij de ambtenaar van de burgerlijke stand uiterlijk drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft bereikt.


Artikel 80e

 • 1

  Op een ontbinding van een geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 80c, eerste lid, onder d, zijn de artikelen 151, 153 tot en met 160, 164 en 165 van overeenkomstige toepassing.

 • 2

  De ontbinding komt tot stand door inschrijving van een rechterlijke uitspraak op verzoek van partijen of van één van hen in de registers van de burgerlijke stand. Artikel 163, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 80f

Indien de partijen wier geregistreerd partnerschap is beëindigd, opnieuw een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan dan wel met elkaar in het huwelijk treden, worden alle gevolgen van het geregistreerd partnerschap geacht steeds te hebben bestaan alsof er geen beëindiging heeft plaats gehad. Nochtans wordt de geldigheid van rechtshandelingen die tussen de inschrijving van de beëindiging en de nieuwe registratie of het huwelijk zijn verricht, beoordeeld naar het tijdstip van de handeling.


Artikel 80g

 • 1

  Indien twee personen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar maken dat zij het geregistreerd partnerschap dat zij zijn aangegaan, omgezet wensen te zien in een huwelijk, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand ter zake een akte van omzetting opmaken. Indien de geregistreerde partners van wie ten minste één de Nederlandse nationaliteit bezit, buiten Nederland woonplaats hebben en in Nederland hun geregistreerd partnerschap in een huwelijk willen omzetten, geschiedt de omzetting bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage.

 • 2

  De artikelen 65 en 66 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3

  Een omzetting doet het geregistreerd partnerschap eindigen en het huwelijk aanvangen op het tijdstip dat de akte van omzetting in het register van huwelijken is opgemaakt. De omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrekkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Geregistreerd partnerschap Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ondanks huwelijkse voorwaarden geen sprake van duurzaam gescheiden leven Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 04-04-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:2203
Aangaan huwelijk leidt tot verlaging AOW Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 07-02-2024 Nummer ECLI:NL:CRVB:2024:237
Aangaan geregistreerd partnerschap voor de Successiewet leidt tot verlaging AOW-uitkering Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 06-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:10910
Rechtbank vindt halvering van vordering inzake meerinbreng woning onwenselijk; geen gemeenschapsschuld Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 24-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2022:2177
Huwelijk in verblijvingsbeding kon ook uitgelegd worden als geregistreerd partnerschap Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-08-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:7406
AOW-norm voor alleenstaanden bij geregistreerd partnerschap om fiscale redenen Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 14-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:5686
AOW-norm voor gehuwden bij fiscaal gedreven geregistreerd partnerschap Instantie Centrale Raad van Beroep Datum 18-12-2019 Nummer ECLI:NL:CRVB:2019:4164
Ontbinding geregistreerd partnerschap op grond van duurzame ontwrichting in casu toewijsbaar ondanks voornemen om te huwen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 02-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:2079
Ook verdeling bij vaststellingsovereenkomst kan leiden tot benadeling voor meer dan een kwart Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:7330

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Echtscheidingsnotaris Dossiernr. 31714 Status Verworpen Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Geregistreerd partnerschap en het nieuwe huwelijksvermogensrecht Auteur(s) L.M. de Hoog, W.G. Huijgen Bron JBN 2018/11
Titel De Europese verordening partnerschapsvermogensrecht, een waardevolle verordening? Auteur(s) M.H. ten Wolde Bron FTV 2011/38
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel