LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schenking (art. 7:175 - 7:188 BW)

Schenking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 september 2020
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Schenking is als benoemde overeenkomst geregeld in Boek 7 BW. De wetgever heeft een regeling voor de species (schenking) uitgewerkt welke van overeenkomstige toepassing is op het genus (gift). De wettelijke bepalingen nemen de schenking als uitgangspunt. Via de in art. 7:186 BW opgenomen schakelbepaling zijn de bepalingen van titel 7.3 BW ook van toepassing op andere giften dan schenkingen, tenzij de aard van de rechtshandeling zich daartegen verzet.

2 Begrip schenking

In de omschrijving die art. 7:175 BW van het begrip schenking geeft, komen vijf elementen naar voren. Het moet gaan (1) om een overeenkomst (2) om niet (3) die ertoe strekt dat (4) de handelende persoon verarmt en dat (5) zijn wederpartij door die handeling wordt verrijkt. Aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan, wil sprake zijn van een schenking.

3 Verarming en verrijking

Bij een schenking moeten de verarming van de gever en de verrijking van de begiftigde met elkaar samenhangen. De verarming behoeft echter niet gelijk te zijn aan de verrijking. Meestal zijn de verarming en de verrijking eenvoudig te constateren. In de literatuur bestaat discussie of bij een overeenkomst waarbij om niet werkzaamheden of andere diensten worden verricht, sprake is van een schenking. De begiftigde verrijkt door ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.