LOADING  
Fiscaal
Civiel

Lasten en beperkingen (art. 7:15 BW)

Lasten en beperkingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 mei 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Art. 7:15 lid 1 BW schrijft voor dat de verkoper de verkochte zaak moet leveren vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, tenzij de koper deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. Naar het oordeel van de A-G (25 januari 2013, nr 11/05213, ECLI:NL:PHR:2013:BY3235) wordt op grond van de literatuur de norm ‘uitdrukkelijke aanvaarding’ ingevuld door de concrete omstandigheden van het geval. De bepaling in art. 7:15 lid 1 BW geldt alleen tussen de verhouding koper-verkoper. Wanneer de koopovereenkomst tot stand is gekomen zonder dat de verkoper beperkingen heeft medegedeeld, dient hij de zaak zonder die beperkingen te leveren. Als de verkoper hieraan niet kan voldoen, schendt hij zijn leveringsverplichting, hetgeen kan leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst.

2 Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen

De meest voorkomende beperkingen zijn erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen, kortom beperkingen die voortvloeien uit het privaatrecht. Erfdienstbaarheden vinden hun regeling in art. 5:70 e.v. BW, de kwalitatieve verplichting (ook wel genoemd kwalitatieve verbintenis) in art. 6:252 BW. Kettingbedingen zijn niet als zodanig geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een beroep op art. 7:15 lid 1 BW is bovendien mogelijk indien de verkoper heeft verzuimd aan de koper mede te delen dat hij geen eigendom maar erfpacht verkocht. 
Ook onbekendheid met het feit dat een woning is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.