LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vereffening volgens de wet (art. 4:202 - 4:226 BW)

Vereffening volgens de wet

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Afwikkeling en vereffening nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer
1 Inleiding
2 Richtlijnen vereffening nalatenschap
3 Benoeming vereffenaar
3.1 Benoeming bij beneficiair aanvaarde nalatenschap (art. 4:203 BW)
3.2 Benoeming bij niet-beneficiair aanvaarde nalatenschap (art. 4:204 BW)
3.3 Benoeming in geval van verwerping (art. 4:205 BW)
4 Weigerachtige of onbekende erfgenaam en beheerregeling
5 Terugvordering nalatenschap van legataris
6 De zware vereffening
6.1 In bepaalde gevallen geen rekening en verantwoording en geen uitdelingslijst
6.2 Tussentijdse uitdelingslijst en tussentijdse rekening en verantwoording
6.3 Geen vereffening bij ruimschootsverklaring door executeur 
6.4 Op bepaalde onderdelen overeenkomstige toepassing van voorschriften Faillissementswet 
6.5 Geldt het fixatiebeginsel (art. 128 Fw) ook voor nalatenschappen?
6.6 Verbintenis tot levering goed/vestiging beperkt recht omgezet in verifieerbare vordering tot betaling geldsom 
6.7 De vereffening en huurovereenkomsten
7 De lichte vereffening
8 Ontheffing van verplichting te vereffenen (art. 4:202 lid 2 BW)
9 Opheffing van de vereffening en de kosten van de vereffening (art. 4:209 lid 1 BW)
9.1 Opheffing van de vereffening
9.2 Kosteloze vereffening
9.3 Loon vereffenaar (art. 4:206 lid 3 BW)
9.4 Voorschot op loon vereffenaar
9.5 Geen toestemming van Kantonrechter nodig voor betaling kosten vereffening
9.6 Vereffeningskosten zijn geen onverwachte schulden
10 Partiële vereffening
11 (Partiële) verdeling tijdens wettelijke vereffening
12 Onbekende of onwillige erfgenamen
13 Taken en bevoegdheden vereffenaar
14 Einde taak van de vereffenaar
15 Ontslag en schorsing vereffenaar
16 Ontbreken vereffenaar
17 Vereffenaar en inschrijving boedelregister
18 Gemeenschap van goederen
19 Literatuur

1 Inleiding

De procedure van vereffening beoogt de belangen van schuldeisers te waarborgen. Hoofdregel is dat vereffening niet is vereist. In twee gevallen stelt afdeling 3 van titel 6 van Boek 4 BW vereffening volgens de wet in beginsel verplicht. Deze twee gevallen zijn aan de orde als:

  • de nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard (de zogenaamde lichte vereffening); en
  • de Rechtbank een vereffenaar heeft benoemd (de zogenaamde zware vereffening).

Op de verplichting tot vereffening volgens de wet bestaan echter drie uitzonderingen, twee van rechtswege en één op verzoek:

  1. van rechtswege:
    als de nalatenschap beneficiair is aanvaard en een executeur in functie is die bevoegd is de opeisbare schulden en legaten te voldoen en deze executeur kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen (art. 4:202 lid 1 onder a BW). Onder 'ruimschoots' dient te worden verstaan dat de activa de passiva ruimschoots overtreffen en ook dat voldoende vaststaat dat geen onbekende passiva naar voren kunnen komen;
  2. van rechtswege:
    als een nalatenschap is verdeeld overeenkomstig art. 4:13 BW en de nalatenschap door een of meer van de kinderen van erflater beneficiair is aanvaard, maar door de echtgenoot zuiver is aanvaard. Heeft de echtgenoot beneficiair aanvaard, dan dient de nalatenschap wel ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.