LOADING  
Fiscaal
Civiel

Pacht (art. 7:311-7:399e BW)

Pacht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Pacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
1 Inleiding
1.1 De wettelijke regeling van de pacht
1.2 Evaluatie pachtregelgeving
1.3 Pachtkamers, Pachthof en grondkamers
2 Pachtovereenkomst
2.1 Definitie
2.2 In gebruik verstrekken
2.3 Ter uitoefening van de landbouw
2.4 Een hoeve of los land
2.5 Tegen voldoening van een tegenprestatie
2.6 Duur van de overeenkomst
2.7 Toetsing van de pachtovereenkomst
3 Pachtprijs
3.1 Pachtprijzenbesluit en Regeling pachtprijzen
3.2 Herziening van de pachtprijs
4 Rechten en plichten van pachter en verpachter
4.1 Terbeschikkingstelling in goede staat
4.2 Goed pachter
4.3 Verbod op onderpacht
4.4 Onderhoud
4.5 Reparaties
4.6 Wijziging bestemming, inrichting of gedaante gepachte/aanbrengen verbeteringen
5 Pachtoverneming
5.1 Indeplaatsstelling
5.2 Medepacht
5.3 Ontslag uit medepacht
6 Opzegging 
6.1 Inleiding
6.2 Beëindigingsvordering
6.3 Opzeggingsgronden/gronden voor toewijzing beëindigingsvordering
6.4 Geen goede bedrijfsvoering
6.5 Dringend eigen gebruik
6.6 Belangenafweging
6.7 Redelijk aanbod
6.8 Niet‑agrarische doeleinden
7 Einde van de pachtovereenkomst
7.1 Overlijden verpachter/pachter
7.2 Beëindigingsovereenkomst
7.3 Beëindiging na opzegging
7.4 Ontbinding wegens niet-agrarische doeleinden
7.5 Ontbinding wegens toerekenbaar tekortschieten
8 Het voorkeursrecht van de pachter
8.1 Algemeen
8.2 Procedure voorkeursrecht
8.3 Taxatie door de grondkamer
8.4 Uitzonderingen op het voorkeursrecht
8.4.1 Inleiding
8.4.2 Uitzonderingen op voorkeursrecht
8.4.3 Ernstige reden
8.4.4 Voornemen gebruik door derde voor niet‑agrarische doeleinden
8.4.5 Verkoop aan veilige verpachter
8.5 Schending voorkeursrecht
8.6 Vergoedingsverplichting bij vervreemding door pachter
9 Bijzondere pachtvormen
9.1 Hectarepacht
9.2 Verpachting door openbare lichamen
9.3 Verpachting in reservaten
9.4 Teeltpacht
9.5 Geliberaliseerde pacht

1 Inleiding

1.1 De wettelijke regeling van de pacht

De pachtregelgeving is opgenomen in Titel 7.5 BW. Titel 7.5 BW verving op 1 september 2007 de Pachtwet 1958.

In de wettelijke regeling van de pachtovereenkomst heeft de wetgever twee, met elkaar verband houdende, doelstellingen willen verenigen. In de eerste plaats beoogt de pacht een financieringsinstrument te zijn voor de landbouw. Daarnaast beoogt de regeling de pachter, als zwakkere partij bij de pachtovereenkomst, door middel van dwingendrechtelijke voorschriften te beschermen ten opzichte van de verpachter.

Bij het realiseren van de beide doelstellingen ontstaat het gevaar dat de belangen van de verpachter in het gedrang komen. Alleen al het feit dat het voor eigenaren van gronden en gebouwen minder aantrekkelijk wordt om tot verpachting over te gaan naarmate de bescherming van pachters toeneemt, dwingt de wetgever ertoe om een evenwicht tussen de belangen van zowel pachter als verpachter na te streven. Deze belangentegenstelling wordt in de pachtrechtelijke literatuur het 'dilemma van de pacht' genoemd. Het onopgelost laten van dit dilemma leidt tot een (verdere) teruggang van het beschikbare pachtareaal, wat een probleem vormt voor (huidige en toekomstige) pachters. Gedurende het bijna 50-jarige bestaan van de Pachtwet 1958 is meerdere malen onderzocht hoe en op welke wijze de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.