LOADING  
Fiscaal
Civiel

Het voeren van een administratie (art. 3:15i - 3:15j BW)

Het voeren van een administratie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 mei 2020
mr. K.H.J. Flink

1 Het voeren van een administratie

Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragen op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en plichten kunnen worden gekend (art. 3:15i lid 1 BW). Art. 3:15i lid 2 BW verklaart art. 2:10 leden 2-4 BW van overeenkomstige toepassing. Vanwege de koppeling tussen art. 2:10 BW en art. 2:138 lid 2/2:248 lid 2 BW ligt de nadruk als het gaat om de administratieplicht door een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap op de verplichtingen in artikel 2:10 BW.
Het gevolg van de geldende administratieplicht is, dat degene die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten op moet maken en op papier moet stellen. Alle overige stukken hoeven niet verplicht op papier aanwezig te zijn. Deze gegevens mogen - dus buiten de balans en de staat van baten en lasten - digitaal bewaard worden. De enige eis die aan deze digitale bewaring wordt gesteld is, dat de rechten en plichten van de onderneming te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.