LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bestuursverslag en jaarrekening verenigingen (art. 2:48 en 2:49 BW)

Bestuursverslag en jaarrekening verenigingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vereniging Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Bestuursverslag en balans en staat van baten en lasten (verenigingen zonder onderneming en verenigingen met een 'kleine' onderneming)

Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een bestuursverslag uit (art. 2:48 lid 1 BW). De algemene vergadering kan deze termijn verlengen met ten hoogste vier maanden (art. 2:49 lid 1 BW). Het bestuursverslag omvat de gang van zaken binnen de vereniging en het in de verslagperiode gevoerde beleid. Daarnaast worden de balans en de staat van baten en lasten (ofwel de winst- en verliesrekening) met toelichting overlegd aan de algemene vergadering; zij kan deze goedkeuren. De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door de bestuurders en – indien daarin statutair voorzien – de commissarissen. In het geval een ondertekening door één van deze personen ontbreekt, wordt daarvan op het desbetreffende stuk melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de hiervoor bedoelde stukken dienen te zijn opgesteld, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
Ontbreekt een raad van commissarissen, omdat hierin statutair niet is voorzien, en is geen accountantsverklaring overlegd aan de algemene vergadering, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een kascommissie. Deze ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.