LOADING  
Fiscaal
Civiel

De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis (art. 6:74 - 6:84 BW)

De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 januari 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (wanprestatie) leidt tot een schadevergoedingsplicht, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend (art. 6:74 BW). Dit laatste wordt in art. 6:75 BW nader uitgewerkt. Een tekortkoming komt niet voor rekening van de schuldenaar indien geen sprake is van schuld of ingeval de schade volgens wet, rechtshandeling of verkeersopvatting niet voor rekening komt van de schuldenaar. Deze uitzonderingen worden aangeduid als overmacht.
Als een prestatie niet al blijvend onmogelijk is, is van een tekortkoming pas sprake bij verzuim.
In art. 6:78 BW is bepaald dat een voordeel dat de schuldenaar verkrijgt door niet toerekenbare tekortkoming, door hem dient te worden afgestaan aan de schuldeiser. Dit past in het wettelijk systeem dat uitgaat van schadevergoedingsplicht bij iedere tekortkoming behoudens het geval van overmacht (art. 6:75 BW). Zonder deze bepaling zou de schuldenaar in een betere positie komen dan die waarin hij zou hebben verkeerd als geen sprake zou zijn geweest van een hem niet toerekenbare tekortkoming. Het is ook mogelijk dat een derde profiteert van een wanprestatie. In dat geval kan het profiteren van deze derde als onrechtmatig worden bestempeld indien sprake is van wanprestatie, de derde hiervan wetenschap heeft gehad maar daar alsnog ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.