Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Eigen woning (art. 3.111 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 31-05-2024 Auteur De redactie

1 Begrip eigen woningDe eigenwoningregeling is van toepassing op de woning van een belastingplichtige die kwalificeert als eigen woning. Art. 3.111 lid 1 Wet IB 2001 geeft aan wanneer sprake is van een eigen woning.Onder een eigen woning wordt verstaan:een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen als bedoeld in art. 1 onder l van de Wet op de huurtoeslag, of een gedeelte daarvan;met de daartoe behorende aanhorigheden;voor zover dat;de belastingplichtige of personen die be…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.111 Eigen woning

Artikel 3.111 Eigen woning

 • 1

  In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder eigen woning: een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen als bedoeld in artikel 1, onder l, van de Wet op de huurtoeslag, of een gedeelte van een gebouw, een schip of een woonwagen, met de daartoe behorende aanhorigheden, voorzover dat de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van:

  • a.

   eigendom, waaronder begrepen economische eigendom, of een recht van lidmaatschap van een coöperatie, indien met betrekking tot die woning de belastingplichtige of zijn partner de voordelen geniet, de kosten en lasten op de belastingplichtige of zijn partner drukken en de waardeverandering de belastingplichtige of zijn partner grotendeels aangaat;

  • b.

   een recht van vruchtgebruik, een recht van bewoning of een recht van gebruik dat de belastingplichtige krachtens erfrecht heeft verkregen, indien met betrekking tot die woning de belastingplichtige de voordelen geniet en de kosten en lasten op hem drukken.

 • 2

  Een woning wordt voor de periode dat deze in het kalenderjaar leeg staat mede aangemerkt als eigen woning indien de woning de belastingplichtige in het kalenderjaar of in een van de voorafgaande drie jaren als eigen woning als bedoeld in het eerste lid ter beschikking heeft gestaan en hij aannemelijk maakt dat de woning bestemd is voor verkoop. Indien een in de eerste volzin bedoelde woning vanaf enig moment in de daar bedoelde periode inkomen uit sparen en beleggen genereert en vervolgens vanaf enig moment weer belastbare inkomsten uit eigen woning, wordt een en ander voor de toepassing van artikel 3.119aa niet aangemerkt als een vervreemding, onderscheidenlijk als een verwerving. Voorts vindt artikel 2.14, derde lid, onderdelen b en c, met betrekking tot deze woning gedurende de in de eerste volzin bedoelde periode geen toepassing en wordt de woning ook gedurende deze periode voor de toepassing van de artikelen 10bis.4 en 10bis.5 aangemerkt als eigen woning.

 • 3

  Een woning wordt mede aangemerkt als eigen woning indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning leeg staat of in aanbouw is en uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende drie jaren hem als eigen woning als bedoeld in het eerste lid ter beschikking te staan. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder een woning in aanbouw mede verstaan een bouwkavel ter zake waarvan concrete stappen zijn gezet voor het in gang zetten van bouwkundige werkzaamheden voor de realisatie van een eigen woning. Ingeval de bouwkundige werkzaamheden zijn gestart, wordt voor de toepassing van de tweede volzin aangenomen dat de concrete stappen, bedoeld in die volzin, in ieder geval zes maanden voor de start van de bouwkundige werkzaamheden zijn gezet.

 • 4

  Een woning wordt voor ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de woning de belastingplichtige niet langer anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat mede aangemerkt als eigen woning indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat gedurende die periode de woning zijn gewezen partner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Voor de toepassing van dit lid en van het achtste lid wordt onder de gewezen partner mede verstaan de duurzaam gescheiden levende echtgenoot.

 • 5

  Een woning wordt voor ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de woning de belastingplichtige niet langer anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat mede aangemerkt als eigen woning indien de belastingplichtige gedurende die periode is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis vanwege medische redenen of ouderdom.

 • 6

  Een woning die de belastingplichtige gedurende tenminste een jaar als eigen woning als bedoeld in het eerste lid ter beschikking heeft gestaan en sindsdien tijdelijk als hoofdverblijf niet anders dan tijdelijk ter beschikking staat, kan op verzoek mede worden aangemerkt als eigen woning indien gedurende die periode:

  • a.

   de woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld en

  • b.

   de belastingplichtige tezamen met zijn partner niet met betrekking tot een andere woning belastbare inkomsten uit eigen woning geniet.

 • 7

  Het tijdelijk ter beschikking stellen van een woning aan derden, ontneemt daaraan niet het karakter van hoofdverblijf.

 • 8

  Bij een belastingplichtige en zijn partner tezamen wordt niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking genomen. Indien partners meer dan één woning hebben die als hoofdverblijf kan worden aangemerkt, kunnen de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk bij de aangifte kiezen welke van die woningen als zodanig wordt aangemerkt.

 • 9

  Indien de belastingplichtige en zijn partner voor een kalenderjaar:

  • a.

   de keuze om één woning als hoofdverblijf aan te merken hebben gemaakt, kan niet op die keuze worden teruggekomen;

  • b.

   geen keuze hebben gemaakt, wordt geen van de woningen als hoofdverblijf aangemerkt.

 • 10

  Onder eigen woning wordt niet begrepen een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van een gebouw, schip of woonwagen met de daartoe behorende aanhorigheden dat wordt gebruikt:

  • 1°.

   in een onderneming van de belastingplichtige of persoon die tot zijn huishouden behoort en bij de bepaling van de winst van die onderneming ter zake van dat gebruik een bedrag ten laste van de winst kan worden gebracht;

  • 2°.

   voor resultaat uit een of meer werkzaamheden van de belastingplichtige of persoon die tot zijn huishouden behoort en bij de bepaling van dat resultaat ter zake van dat gebruik een bedrag ten laste van het resultaat kan worden gebracht, of

  • 3°.

   in een vennootschap waarin de belastingplichtige of persoon die tot zijn huishouden behoort een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4, uitgezonderd de artikelen 4.10 en 4.11, en bij de bepaling van de winst van die vennootschap ter zake van dat gebruik een bedrag ten laste van de winst kan worden gebracht.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Andere wettelijke rechten Categorie Erfrecht
Titel Wettelijke verdeling en wilsrechten Categorie Erfrecht
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Vergoedingsrechten Categorie Familievermogensrecht
Titel Draagplichtovereenkomst Categorie Familierecht (overig)
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Onderhoudsverplichtingen Categorie Familierecht (overig)
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht
Titel Bouwterrein Categorie Registergoederenrecht
Titel Economische eigendomsoverdracht Categorie Registergoederenrecht
Titel Eigen woning Categorie Registergoederenrecht
Titel Woonboten Categorie Registergoederenrecht
Titel Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Economisch eigendom vereist voor toepassing scheidingsregeling voor eigenwoningregeling Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:6102
Voormalige agrarische opstallen geen aanhorigheden; ‘naar zijn aard als woning bestemd’ niet relevant voor kwalificatie aanhorigheid Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 06-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:4683
Zonder werkzaamheden kwalificeert aangekocht perceel niet als aanhorigheid Instantie Rechtbank Gelderland Datum 30-06-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:4537
In andere straat gelegen garage is volgens Hof geen aanhorigheid Instantie Hoge Raad Datum 02-06-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:845
Aan APV-stichting overgedragen eigen woning blijft voor overdrager een eigen woning Instantie Hoge Raad Datum 28-10-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1559
Bij woning gebouwde paardenaccommodatie kwalificeert als aanhorigheid Instantie Rechtbank Gelderland Datum 13-10-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:5768
Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan Instantie Hoge Raad Datum 23-09-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1282
Recreatiewoning geen eigen woning wegens verbod op permanente bewoning Instantie Hoge Raad Datum 22-04-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:611
Geen rechtsgeldige overdracht economische eigendom van het recht van erfpacht wegens ontbreken toestemming erfverpachter: geen eigen woning Instantie Rechtbank Den Haag Datum 10-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:2454
A-G meent dat voor toepassing art. 3.111 lid 4 Wet IB 2001 eigendom is vereist Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 18-01-2022 Nummer ECLI:NL:PHR:2022:36
Woning kon niet nogmaals in aanmerking komen voor verhuisregeling Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-12-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:3912
Overgang economische eigendom woning pas bij akte van verdeling; volledige aftrek boeterente Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:5238
Woningverlater-niet-eigenaar kan ook na einde partnerschap 50% van de rente aftrekken op grond van echtscheidingsregeling Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 04-02-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:347
Woning van binnenlands belastingplichtige uitgezonden ambtenaar geen hoofdverblijf Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 03-02-2021 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:249
Tegenover de woning gelegen percelen weiland zijn geen aanhorigheden van de woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 31-12-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:4057
Door terbeschikkingstelling van de woning aan dochter geen sprake meer van een eigen woning Instantie Hoge Raad Datum 23-10-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1667
In zelfstandig deel van ouderlijke woning wonende zoon behoort niet tot huishouding van ouders Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 28-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2020:2948
Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld Instantie Hoge Raad Datum 26-06-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1111
Geen aftrek van betaalde rente over na 1 januari 2013 van ex-partner overgenomen schuld omdat niet is voldaan aan aflossingseis Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 17-12-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:3402
Hypothecaire geldlening voor aankoop voormalige woning kwalificeert als eigenwoningschuld voor nieuwe woning Instantie Hoge Raad Datum 15-11-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1780
Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 07-08-2019 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2019:6711
Duurzaam gescheiden levende echtgenoten kunnen niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking nemen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 16-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:5833
Te koop aangeboden woning in aanbouw kwalificeert niet als eigen woning vanwege verstrijken van termijn in goedkeuringsbesluit Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:1876
Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning Instantie Hoge Raad Datum 29-03-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:452
Recreatiewoning kwalificeert als hoofdverblijf vanwege middelpunt van persoonlijke belangen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:1416
Beneden- en bovenwoning vormen gezamenlijk één eigen woning Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 16-06-2017 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2017:5228
Door aankoop hoofdverblijfwoning in Duitsland wordt Nederlandse woning niet meer als hoofdverblijf aangemerkt Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-12-2016 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2016:8434
Erfpachtcanon niet aftrekbaar na overdracht woning door vader aan kind onder voorbehoud van recht van erfpacht Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1353
Ondanks gemaakte afspraak geen volledige renteaftrek toegestaan bij juridisch eigenaar van woning Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 13-04-2016 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2016:6624
Geen eigen woning vanwege ontbindingsclausule en omdat bouw nog niet was aangevangen Instantie Hoge Raad Datum 11-09-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:2499
Bij overgang woning van box 1 naar box 3 moet worden aangesloten bij waarde in het economische verkeer Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 20-03-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:980
Woning expat is na verhuurperiode geen box 1-woning meer Instantie Hoge Raad Datum 20-02-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:355
Door brand verwoeste woning wordt niet aangemerkt als woning in aanbouw Instantie Hoge Raad Datum 03-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2871
Van een eigen woning in aanbouw is pas sprake vanaf de start van de bouwkundige werkzaamheden Instantie Hoge Raad Datum 03-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2872
Zus kan slechts helft van woning aanmerken als eigen woning Instantie Hoge Raad Datum 26-09-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2830
Hoge Raad wijst erfpachtconstructie met eigen woning af Instantie Hoge Raad Datum 19-09-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2694
Chalet op gehuurde grond wordt niet aangemerkt als eigen woning Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 13-11-2013 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2013:8131
Door zoon en zijn gezin bewoond gedeelte wordt niet aangemerkt als eigen woning van vader Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 12-07-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:3032
Ondanks kraakwacht kwalificeert de woning als een eigen woning voor de uitzendregeling Instantie Hoge Raad Datum 07-06-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA2316
Hof stelt strenge eisen aan ?woning in aanbouw? voor eigenwoningregeling Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 24-04-2013 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2013:1688
Verbouwing van twee woningen tot één leidt tot één eigen woning Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 15-01-2013 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1361
Door zelfstandige dochter bewoonde woning kwalificeert niet als eigen woning van uitgezonden vader Instantie Hoge Raad Datum 21-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BX9090
Ook bij een recht van opstal is de eigenwoningregeling van toepassing Instantie Hoge Raad Datum 17-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV0651
Geen aftrek rentelasten voor voormalig echtelijke woning omdat deze niet drukken op woningverlater Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-07-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BR4677
Kwalificatie zeewaardig jacht als woonschip; eigenwoningregeling van toepassing Instantie Hoge Raad Datum 25-03-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BO8467
Garageboxen gelegen op 15 en 45 meter maken als aanhorigheid onderdeel uit van de eigen woning Instantie Rechtbank Arnhem Datum 24-02-2011 Nummer ECLI:NL:RBARN:2011:BP5624
Bestemming tot gebruik als eigen woning binnen de tweejaarstermijn niet aannemelijk gemaakt Instantie Hoge Raad Datum 26-11-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BO5028
Aandeel van een appartementseigenaar in het eigen vermogen van Vereniging van Eigenaren behoort tot de rendementsgrondslag in box 3 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 13-08-2010 Nummer ECLI:NL:PHR:2010:BL7268
Bouwgrond bestemd om te worden bebouwd kan kwalificeren als eigen woning Instantie Hoge Raad Datum 25-01-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB4406
Naast elkaar gelegen woning worden niet aangemerkt als één eigen woning Instantie Rechtbank Haarlem Datum 03-10-2007 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2007:BB7499
Nu gebruik door ander niet aannemelijk is, worden gronden en schuur aangemerkt als aanhorigheid Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 13-12-2002 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2002:AF4861
Schuur en omliggende grond zijn aanhorigheid nu ze dienstbaar zijn aan eigen woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 13-12-2002 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2002:AF4861

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2015 Dossiernr. 34002 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Dossiernr. 33405 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2011 Dossiernr. 32504 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2010 Dossiernr. 32128 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet inkomstenbelasting 2001 Dossiernr. 26727 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-10-2022 Nummer 2022-22 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-12-2021 Nummer 2021-25187 Samenvatting
Instantie Belastingdienst Datum 01-01-2021 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-02-2020 Nummer 2019-0000158950 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-08-2019 Nummer 2019-0000099209 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-01-2018 Nummer 2018-1511 Samenvatting Indien partners gezamenlijk in een 50/50 verhouding een eigen woning kopen en deze ook gezamenlijk 50/50 financieren, komt…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-12-2014 Nummer AFP/2014/1085 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-11-2014 Nummer BLKB2014/1947M Samenvatting Op 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de eigenwoningregeling geen renteaftrek toestaat voor een woning in…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-04-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting De staatssecretaris heeft zijn cassatieberoep ingetrokken tegen de uitspraak waarin het hof besliste dat de woning en de aan…
Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 11-03-2013 Nummer 2013-0000142912 Samenvatting Ter stimulering van de woningmarkt heeft het Kabinet op 13 februari 2013 een pakket maatregelen gepresenteerd. De eis dat ee…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-08-2010 Nummer DGB2010/3057M Samenvatting DGB2010/3057M
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-11-2009 Nummer CPP2009/2342M Samenvatting Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 26 november 2014, nr BLKB2014/1947M. In dit besluit zijn standpunten opgenomen wann…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-02-2014 Nummer BLKB2014/342M Samenvatting Dit besluit is ingetrokken bij verzamelbesluit van 16 december 2016, nr 2016-221112 (niet opgenomen).Een vruchtgebruiker van…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-11-2009 Nummer CPP2009/998M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-09-2008 Nummer CPP2008/93M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-02-2007 Nummer CPP2006/1942M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-10-2005 Nummer CPP2005/2073M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Draagplichtovereenkomst biedt ook vanaf 2022 uitkomst voor partners die met een ongelijk eigenwoningverleden een eigen woning willen kopen Auteur(s) A.J.M. Arends Bron PE Notariaat 2022/9
Titel De wijziging van de eigenwoningregeling voor partnersituaties (Deel I) Auteur(s) S.H. Hoogeveen Bron FTV 2022/3
Titel De wijziging van de eigenwoningregeling voor partnersituaties (Deel II) Auteur(s) S.H. Hoogeveen Bron FTV 2022/5
Titel Huuranaloge erfpacht- en opstalrechten en andere perikelen: als de rook om je hoofd is verdwenen! Auteur(s) H.K. Nijkamp Bron VGFC 2017/4
Titel Echtscheiding en renteaftrek voor de eigen woning Auteur(s) M.J. Hoogeveen Bron WPNR 2015/7069
Titel Erfpachters en opstallers in de eigenwoningregeling (met reactie en naschrift) Auteur(s) H.K. Nijkamp Bron FTV 2014/21 (reactie in FTV 2014/28 en naschrift FTV 2014/29)
Titel Weer wijzigende regels rond de eigen woning Auteur(s) J.E. van den Berg Bron FTV 2013/56
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)