Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Reguliere voordelen (art. 4.13 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 15-05-2024 Auteur De redactie

1 InleidingAls inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) worden aangemerkt ‘reguliere voordelen’ (verminderd met de aftrekbare kosten) en ‘vervreemdingsvoordelen’ (art. 4.12 Wet IB 2001). Anders gezegd: zowel inkomsten uit aandelen en winstbewijzen als de winst bij vervreemding van de aandelen en winstbewijzen worden belast in box 2.Onder reguliere voordelen worden verstaan een formele dividenduitkering en een informele uitdeling van winst (verkapt dividend, vermomd divide…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 4.13 Reguliere voordelen

Artikel 4.13 Reguliere voordelen

 • 1

  Tot de reguliere voordelen bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, behoren mede:

  • a.

   een forfaitair voordeel uit aandelen in of winstbewijzen van een lichaam dat ingevolge artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting alsmede een forfaitair voordeel uit aandelen in of winstbewijzen van een niet in Nederland gevestigde vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en waarvan de bezittingen grotendeels, direct of indirect, bestaan uit beleggingen;

  • b.

   de teruggaaf van wat op aandelen is gestort, waarbij een teruggaaf geen regulier voordeel vormt voorzover de teruggaaf niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende aandelen en tevoren de algemene vergadering van aandeelhouders tot deze teruggaaf heeft besloten en de nominale waarde van de desbetreffende aandelen bij statutenwijziging met een gelijk bedrag is verminderd;

  • c.

   de teruggaaf van wat op bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, is gestort waarbij een teruggaaf geen regulier voordeel vormt voorzover de teruggaaf niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende bewijzen van deelgerechtigdheid;

  • d.

   de teruggaaf van wat door houders van winstbewijzen is gestort of ingelegd waarbij een teruggaaf geen regulier voordeel vormt voorzover de teruggaaf niet meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de bedoelde winstbewijzen;

  • e.

   de nominale waarde van aandelen die worden uitgereikt door een lichaam dat wordt aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, voorzover niet blijkt dat storting heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden;

  • f.

   het bovenmatige deel van schulden die de belastingplichtige, zijn partner of de belastingplichtige tezamen met zijn partner rechtens dan wel in feite direct of indirect heeft bij vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft (het fictief reguliere voordeel), waarbij onder schulden wordt verstaan: alle civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel e, wordt bijschrijving op aandelen met uitreiking van aandelen gelijkgesteld.

 • 3

  Behoudens de toepassing van het eerste lid, onderdeel e, behoren tot de reguliere voordelen niet de aan aandeelhouders uitgereikte aandelen.

 • 4

  Tot de reguliere voordelen behoren niet onmiddellijke of middellijke uitdelingen van winst, als gevolg van giften aan algemeen nut beogende instellingen en steunstichtingen SBBI door een lichaam waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft.

 • 5

  Onder giften worden verstaan bevoordelingen uit vrijgevigheid en al dan niet verplichte bijdragen, voor zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan. Onder giften worden niet verstaan:

  • a.

   giften die niet rechtstreeks worden gedaan door een lichaam waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft;

  • b.

   bevoordelingen of bijdragen in contant geld.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Wanneer is sprake van een verkapte winstuitdeling bij hoge lening aan dga of hoog opgelopen rekeningcourantschulden van de dga? Instantie Hoge Raad Datum 13-01-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:26
Niet in rekening brengen van overeengekomen rente over rekening-courantschuld aan eigen BV leidt tot winstuitdeling Instantie Rechtbank Gelderland Datum 28-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:3248
Verkapte uitdeling bij verkoop pand tegen te hoge prijs door aandeelhouders aan BV Instantie Hoge Raad Datum 20-11-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1817
Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 18-09-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:2542
Verkoop onroerende zaken voor te lage prijs aan dga leidt tot verkapte winstuitdeling maar geen vergrijpboete Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 17-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:1453
Glijclausule niet van toepassing bij verkapte winstuitdeling Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:2029
Terugbetaling agio belast nu verlaging nominale waarde aandelen pas plaatsvond na feitelijke creditering Instantie Rechtbank Den Haag Datum 21-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2015:8698
Terugbetaling agio zonder statutenwijziging belast als inkomen uit aanmerkelijk belang Instantie Hoge Raad Datum 12-09-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BA6417

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap Dossiernr. 35496 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wet excessief lenen in de estateplanningspraktijk Auteur(s) T.C. Hoogwout Bron KWEP 2024/2
Titel De Wet excessief lenen vanuit civielrechtelijk perspectief Auteur(s) C.J.M. (Cindy) van de Luijtgaarden-Braat Bron PE Notariaat 2023/18
Titel De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap Auteur(s) P.G.H. Albert Bron WPNR 2023/7416
Titel Beperking overlijdensdividend door Wet excessief lenen Auteur(s) M. Abdelmalek, A. Liefbroer Bron WFR 2021/4
Titel Knelpunten bij de samenloop van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap en het technisch aanmerkelijk belang Auteur(s) P. de Boer, R.E.F.M. van der Vloet Bron WFR 2021/163
Titel De nationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen van de eigen vennootschap Auteur(s) J.P. Boer, E.J.W. Heithuis Bron WFR 2020/170
Titel Dwingt excessief lenen bij de BV tot excessieve wetgeving Auteur(s) A.J.M. Arends Bron WPNR 2019/7249
Titel De systeemfout in de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap Auteur(s) H.J.M. Scholman Bron TaxLive 12 maart 2019
Titel Teruggaaf van agio door de flex-BV aan haar dga Auteur(s) J.W.E. Litjens, M. Tydeman-Yousef Bron WFR 2015/1419
Titel Geld uit de eigen BV, deel 1: dividend en terugbetaling aandelenkapitaal Auteur(s) C. Bruijsten Bron FBN 2010/47
Titel Geld uit de eigen BV, deel 2: inkoop van aandelen en lening van de BV Auteur(s) C. Bruijsten Bron FBN 2010/57
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)