Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Algemeen Wet verhuurderheffing (art. 1.1 Vhh)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. L.E. (Laura) Welkers

1 Algemeen De Verhuurderheffing is per 1 januari 2023 afgeschaft. Het voorstel (wetsvoorstel Intrekking van de Wet woningmarkt 2014 II (36 219) daartoe werd op 6 oktober 2022 ingediend. Op grond van de Wet van 21 december 2022 tot intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing), (Stb. 2022, 529) is de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II ingetrokken. Hierna wordt de tot 31 december 2022 geldende wetgeving toegelicht. Op grond van de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 1.1

Onder de naam verhuurderheffing wordt een belasting geheven van de in artikel 1.4 bedoelde belastingplichtigen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huur Categorie Registergoederenrecht
Titel Verhuurderheffing Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bedrag aan verhuurderheffing dat door heffingsvermindering niet is verschuldigd, is niet als last aftrekbaar van belastbare winst voor Vpb Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 24-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:2528
Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten Instantie Hoge Raad Datum 19-07-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1255
Zowel anti-kraakwoningen als Leegstandwetwoningen zijn aan te merken als voor verhuur bestemde woningen voor de verhuurderheffing Instantie Hoge Raad Datum 17-08-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1313
Verhuurderheffing bij mede-eigendom in strijd met gelijkheidsbeginsel Instantie Hoge Raad Datum 08-06-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:846
Stichting die hofjeswoningen in gebruik geeft aan onvermogenden belastingplichtig voor verhuurderheffing Instantie Hoge Raad Datum 23-06-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1131
Mede-eigenaars hebben gezamenlijk slechts eenmaal recht op vrijstelling van tien woningen voor verhuurderheffing Instantie Rechtbank Gelderland Datum 22-03-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:1584
Oordeel over verhuurderheffing moet worden gevraagd aan belastingrechter Instantie Rechtbank Den Haag Datum 07-05-2014 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2014:5582
Volgens Rechtbank is verhuurderheffing in het jaar 2013 niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol EHRM Instantie Rechtbank Den Haag Datum 04-12-2013 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2013:16373 (geen hoger beroep)

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Afschaffing verhuurderheffing Dossiernr. 36219 Status In werking getreden Samenvatting -
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II Dossiernr. 34548 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet maatregelen woningmarkt 2014 II Dossiernr. 33819 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet maatregelen woningmarkt 2014 Dossiernr. 33756 Status Ingetrokken Samenvatting -
Wijziging Wet verhuurderheffing Dossiernr. 33515 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet verhuurderheffing Dossiernr. 33407 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Dossiernr. 33405 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Belastingdienst Datum 15-07-2014 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-10-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Staatscourant Datum 27-09-2013 Nummer 26451 Samenvatting In de Regeling vervreemdingen woongelegenheden zijn de voorwaarden ten aanzien van verkopen van woongelegenheden door toegel…
Instantie Staatscourant Datum 25-09-2013 Nummer 26622 Samenvatting In deze circulaire staat beschreven wanneer een verzoek om toestemming nodig is, waaraan een dergelijk verzoek moet voldoen…
Instantie Belastingdienst Datum 17-09-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-06-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting Op 2 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Verhuurderheffing die een heffing voor verhuurders voor het jaar 20…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Waar staan we nu, na zes jaar verhuurderheffing? Auteur(s) H.B.A. Verhoeven Bron WFR 2019/48
Titel De verhuurderheffing, een overzicht Auteur(s) O. Bajovic, R.P. van den Dool Bron WPNR 2017/7142
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)