Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW)

1 Vrijstellingen schenking ouder-kind (cijfers 2024) 2 Jaarlijkse vrijstelling en eenmalig verhoogde vrijstelling bestedingsvrij 3 Schenking ter financiering van een dure studie/beroepsopleiding 4 Herroeping van een eerdere schenking 5 Leeftijdsvereiste 5.1 Begiftigde is tussen de 18 en 40 jaar oud 5.2 Begiftigde niet, maar diens partner is tussen de 18 en 40 jaar oud 6 Schenking ten behoeve van de eigen woning (Vervallen per 1 januari 2024) 6.1 Afschaffing eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning per 1 januari 2024 6.2 Historie verhoogde schenkvrijstelling eigen woning 6.3 Toelichting regeling  6.4 Inhaalschenking voor de eigen woning 6.5 Aanvullende voorwaarden voor de schenkvrijstelling eigen woning 6.5.1 Opschortende of ontbindende voorwaarde vereist tot 1 januari 2017 6.5.2 Hernieuwd beroep op schenkvrijstelling na ontbinding van eerdere schenking 6.6 Kruislingse schenking 6.7 Begrip eigen woning 6.7.1 Woning in aanbouw 6.7.2 Koop/aannemingsovereenkomst 6.8 Eigendomsoverdracht woning door middel van Groninger akte 6.9 Spreiden over kalenderjaren 6.9.1 Spreiding door de schenker 6.9.2 Spreiding door de begiftigde 6.10 Schenking voor eigen woning nietin een notariële akte  6.11 Schenking ter besteding aan een eigen woning in het buitenland 6.12 Schenking van een woning in plaats van een geldsom 6.12.1 Aanschaf van een woning tegen een prijs lager dan de waarde in het economische verkeer 6.13 Schenking door BV waarin ouder 100% belang heeft, toerekening aan ouder 6.14 Schenking ter aflossing eigenwoningschuld partner 6.15 Schenken met een uitsluitingsclausule 6.16 Schenking door ouders aan ongehuwd kind met partner 6.17 Verkoop woning met kwijtschelding gedeelte van de koopprijs 6.18 Kwijtschelding op door ouder verstrekte lening voor de eigen woning 6.19 Moet begiftigde bij schenking bestemd voor verbetering/onderhoud in het jaar van schenking al over een eigen woning beschikken? 6.20 Combineren van de opschortende en ontbindende voorwaarde: meerdere bestedingsdoelen 6.21 Splitsing van vrijstelling in eigen woning en overige besteding 6.22 Schenking binnen 180 dagen voor overlijden 7 Schenking vermindert eigenwoningschuld in de inkomstenbelasting 7.1 Lenen in plaats van schenken 7.2 Aflossen eigenwoningschuld; gevolgen voor kapitaalverzekering eigen woning 8 Omvang vrijstelling ouders-kind sinds 2002 8.1 Vrijstellingen 2024 8.2 Vrijstellingen 2023 8.3 Vrijstellingen 2022 8.4 Vrijstellingen 2021 8.5 Vrijstellingen 2020 8.6 Vrijstellingen 2019 8.7 Vrijstellingen 2018 8.8 Vrijstellingen 2017 8.9 Vrijstellingen 2016 8.10 Vrijstellingen 2015 8.11 Vrijstellingen 2014 8.12 Vrijstellingen 2013 8.13 Vrijstellingen 2011 en 2012 8.14 Vrijstellingen 2010 8.15 Vrijstellingen 2009 8.16 Vrijstellingen 2008 8.17 Vrijstellingen 2007 8.18 Vrijstellingen 2006 8.19 Vrijstellingen 2005 8.20 Vrijstellingen 2004 8.21 Vrijstellingen 2003 8.22 Vrijstellingen 2002
Bijgewerkt tot 01-02-2024 Auteur mr. L.E. (Laura) Welkers

1 Vrijstellingen schenking ouder-kind (cijfers 2024)Ouders kunnen jaarlijks vrij van schenkbelasting € 6.633 schenken aan een kind (art. 33 sub 5 SW). In één kalenderjaar kan dit bedrag worden verhoogd tot een bedrag van € 31.813 (cijfers 2024), mits wordt geschonken aan een kind tussen 18 en 40 jaar (hierna: de eenmalig verhoogde vrijstelling). Op deze verhoogde vrijstelling moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan.De eenmalige verhoogde vr…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 33

Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:

 • 1°.

  van:

  • a.

   de Koning;

  • b.

   de vermoedelijke opvolger van de Koning;

  • c.

   de Koning die afstand van het koningschap heeft gedaan;

  • d.

   de echtgenoot of echtgenote van de Koning, de echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke opvolger van de Koning of de echtgenoot of echtgenote van de Koning die afstand van het koningschap heeft gedaan;

  uit hoofde van hun functie en hoedanigheid;

 • 2°.

  door de Staat, of van de Staat, een provincie, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of gemeente;

 • 3°.

  door een provincie of gemeente in Nederland, zonder bijzondere opdracht of met een opdracht, indien en voor zover deze opdracht aan de schenking niet het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;

 • 4°.

  door een algemeen nut beogende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;

 • 5°.

  door een kind van de ouders, tot een bedrag van € 6.633, met dien verstande dat dit bedrag voor een kind tussen 18 en 40 jaar voor één kalenderjaar wordt verhoogd, mits op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan, tot een bedrag van:

  • a.

   € 31.813; of

  • b.

   € 66.268, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, indien het bedrag is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep ten behoeve van dat kind en deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk;

 • 6°.

  [vervallen;]

 • 7°.

  in alle andere gevallen: € 2.658;

 • 8°.

  door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen;

 • 9°.

  door iemand te wiens laste over die verkrijging inkomstenbelasting of een voorheffing van die belasting wordt geheven;

 • 10°.

  van een algemeen nut beogende instelling, voor zover de uitkeringen geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen belang;

 • 11°.

  door een rechtspersoon, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft de bevordering van de materiële en geestelijke belangen van de werknemers in het bedrijf van de schenker, dan wel in de bedrijven van de schenker en anderen, of van de nabestaanden van die werknemers;

 • 12°

  indien en voor zover de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is bedoeld in artikel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover een ingevolge deze bepaling van schenkbelasting vrijgestelde verkrijging haar grond vindt in de voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is bedoeld in de vorige volzin tot verzorging na het overlijden van de schuldenaar - de omzetting van zodanige verbintenis in een rechtens afdwingbare daaronder begrepen - wordt zij geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen. Voor zover een schenking van een periodieke uitkering door een werkgever of zijn echtgenoot of door een pensioenfonds aan een nabestaande van een werknemer ingevolge deze bepaling is vrijgesteld van schenkbelasting, wordt zij, voor de toepassing van deze wet, beschouwd als een aan de werknemer toe te rekenen bevoordeling krachtens een ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding;

 • 13°.

  door een sociaal belang behartigende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang;

 • 14°.

  door een steunstichting SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn bestemd voor de realisatie van de doelstelling van de steunstichting.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)
Titel Eigen woning Categorie Registergoederenrecht
Titel Starters op de woningmarkt Categorie Registergoederenrecht
Titel Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Herroepen van schenking om zuiver fiscale redenen leidt niet tot herleven van (volledige) eigenwoningvrijstelling Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:341
Kruislingse schenking leidt niet tot tweede verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning Instantie Rechtbank Den Haag Datum 27-06-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:10331
Aanslagen schenkbelasting zijn niet in geschil, waardoor er geen gevolgen zijn voor de erfrechtelijke verkrijging en de aanslag erfbelasting Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8932
Geen sprake van fictieve erfrechtelijke verkrijging omdat voor de schenkbelasting de verruimde schenkvrijstelling is toegepast Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8934
Na ambtshalve vermindering is aanslag erfbelasting juist; bezwaar ontvankelijk verklaard Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8931
Adviseur had nagelaten om cliënt te bevragen over in het verleden gedane schenkingen Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 25-11-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:9737
Leeftijdsgrens van 40 jaar voor eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling leidt niet tot discriminatie Instantie Rechtbank Gelderland Datum 12-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2020:5408
Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt niet voor kosten gemaakt vòòr schenkingsdatum, omdat niet wordt voldaan aan oogmerkvereiste Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:3250
Beroep op verruimde schenkvrijstelling ter besteding aan eigen woning slechts mogelijk in één kalenderjaar Instantie Rechtbank Gelderland Datum 07-09-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:4832
Gebruiken leeftijd partner kan niet bij ongehuwde samenwoners Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 20-01-2005 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2005:AS8598

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2021 Dossiernr. 35572 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2016 Dossiernr. 34302 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Dossiernr. 33405 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2013 Dossiernr. 33403 Status In werking getreden Samenvatting -
Fiscale verzamelwet 2012 Dossiernr. 33245 Status In werking getreden Samenvatting -
Fiscale verzamelwet 2010 Dossiernr. 32401 Status In werking getreden Samenvatting -
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000023865 Samenvatting Beleidsbesluit vrijstellingen schenk- en erfbelasting geactualiseerd Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-09-2018 Nummer 2018-0000139078 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-04-2018 Nummer 2018D27453 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de wijze waarop de Belastingdienst om…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-02-2017 Nummer 2017-0000017436 Samenvatting Staatssecretaris laat wederom weten niets te zien in aanpassing overgangsrecht schenkvrijstelling eigen woning.De Staatssecr…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-01-2017 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2016 Nummer 2016-0000223377 Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Dit was reden voor het…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-06-2016 Nummer 2016-0000090489 Samenvatting Aan de Staatssecretaris van Financiën is de volgende casus voorgelegd. Ouders helpen hun dochter financieel aangezien…
Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 17-10-2014 Nummer 2014-0000556688 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-12-2013 Nummer DB 2013/599M Samenvatting De wijzigingen in de onderhavige regeling betreffen onder meer wijzigingen die verband houden met: – de herinvoering…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-12-2011 Nummer DB 2011/402M Samenvatting Art. 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erbelasting is aangepast. Voor een geslaagd beroep op de eenmalig verhoogde vri…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-11-2018 Nummer 2018-194402 Samenvatting Bij besluit van 29 november 2018 is het beleid inzake de vrijstellingen in de Successiewet geactualiseerd. Daarbij is…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-11-2014 Nummer BLKB2014/1865M Samenvatting Zoals reeds aangekondigd bij de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2015, is beleid gepubliceerd met betrekking…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-09-2013 Nummer BLKB2013/1699M Samenvatting Vooruitlopend op wetgeving keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat de vrijstelling voor schenking voor de eige…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-12-2012 Nummer BLKB2012/417M Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft goedkeurend beleid gepubliceerd met betrekking tot de extra verhoogde vrijstell…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-09-2010 Nummer DGB2010/602M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-05-2008 Nummer CPP2008/1005M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Einde jubelton in zicht: tijd voor de eindsprint Auteur(s) R.D. de Jong, L.E. Welkers Bron FBN 2022/42
Titel Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning werkt verstorend in de huidige markt: tijd voor afscheid? Auteur(s) L.E. Welkers, R.D. de Jong Bron WPNR 2021/7337
Titel De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning: vóóraf belehren, niet spenderen Auteur(s) L.E. Welkers, R.D. de Jong Bron FBN 2020/49
Titel Vanaf 2017 weer een ton vrijgesteld schenken voor de eigen woning Auteur(s) L.E. Welkers Bron FBN 2015/62
Titel Vrijstelling voor schenkingen bestemd voor de eigen woning per 2017 weer € 100.000 Auteur(s) L.E. Welkers Bron KWEP 2016/3
Titel Overgangsrecht bij nieuwe schenkingsvrijstelling eigen woning Auteur(s) F.A.M. Schoenmaker Bron FTV 2016/9
Titel Anticiperen op het overgangsrecht bij de schenkingsvrijstelling eigen woning Auteur(s) F.A.M. Schoenmaker, C.G.C. Engelbertink Bron WPNR 2016/7097
Titel Zomermix Auteur(s) J.P.M. Stubbé Bron FBN 2014/35
Titel Over de finish van de 100.000-schenkvrijstelling en de repeterende schenking Auteur(s) L.E. Welkers, J.P.M. Stubbé Bron FBN 2014/52
Titel Nieuwe inzichten en aandachtspunten bij de schenkingsvrijstelling van € 100.000 Auteur(s) T.F.H. Reijnen, L.E. Welkers Bron FBN 2014/7
Titel Belastingplan 2014 Auteur(s) H.J.T. Vos Bron FTV 2013/25
Titel Praktijkproblemen bij de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning Auteur(s) R. Pak, P. Schut Bron FTV 2014/20
Titel De verhoogde vrijstelling schenkbelasting bij schenking voor de eigen woning anno 2013 Auteur(s) L.E. Welkers Bron FBN 2013/27
Titel Tijdelijke vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen ter besteding aan eigen woning of restschuld Auteur(s) L.E. Welkers Bron FBN 2013/51
Titel €100.000 schenken of lenen voor de eigen woning? Auteur(s) E. Nelissen Bron FTV 2013/51
Titel De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning nader beschouwd Auteur(s) F.A.M. Schoenmaker Bron KWEP 2013/4
Titel Eigen haard is goud waard Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron WFR 2013/1146
Titel De extra verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning: en nu de praktijk Auteur(s) J.A.M. Klinkert-Cino Bron FBN 2011/33
Titel De schenkingsvrijstelling eigen woning: schenking of lening? Auteur(s) Y.J.M. Pijpers Bron WPNR 2011/6889
Titel Extra verhoogde vrijstelling schenkbelasting bij schenking ter besteding aan eigen woning Auteur(s) L.E. Welkers Bron FBN 2010/63
Inhoudsopgave
1 Vrijstellingen schenking ouder-kind (cijfers 2024) 2 Jaarlijkse vrijstelling en eenmalig verhoogde vrijstelling bestedingsvrij 3 Schenking ter financiering van een dure studie/beroepsopleiding 4 Herroeping van een eerdere schenking 5 Leeftijdsvereiste 5.1 Begiftigde is tussen de 18 en 40 jaar oud 5.2 Begiftigde niet, maar diens partner is tussen de 18 en 40 jaar oud 6 Schenking ten behoeve van de eigen woning (Vervallen per 1 januari 2024) 6.1 Afschaffing eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning per 1 januari 2024 6.2 Historie verhoogde schenkvrijstelling eigen woning 6.3 Toelichting regeling  6.4 Inhaalschenking voor de eigen woning 6.5 Aanvullende voorwaarden voor de schenkvrijstelling eigen woning 6.5.1 Opschortende of ontbindende voorwaarde vereist tot 1 januari 2017 6.5.2 Hernieuwd beroep op schenkvrijstelling na ontbinding van eerdere schenking 6.6 Kruislingse schenking 6.7 Begrip eigen woning 6.7.1 Woning in aanbouw 6.7.2 Koop/aannemingsovereenkomst 6.8 Eigendomsoverdracht woning door middel van Groninger akte 6.9 Spreiden over kalenderjaren 6.9.1 Spreiding door de schenker 6.9.2 Spreiding door de begiftigde 6.10 Schenking voor eigen woning nietin een notariële akte  6.11 Schenking ter besteding aan een eigen woning in het buitenland 6.12 Schenking van een woning in plaats van een geldsom 6.12.1 Aanschaf van een woning tegen een prijs lager dan de waarde in het economische verkeer 6.13 Schenking door BV waarin ouder 100% belang heeft, toerekening aan ouder 6.14 Schenking ter aflossing eigenwoningschuld partner 6.15 Schenken met een uitsluitingsclausule 6.16 Schenking door ouders aan ongehuwd kind met partner 6.17 Verkoop woning met kwijtschelding gedeelte van de koopprijs 6.18 Kwijtschelding op door ouder verstrekte lening voor de eigen woning 6.19 Moet begiftigde bij schenking bestemd voor verbetering/onderhoud in het jaar van schenking al over een eigen woning beschikken? 6.20 Combineren van de opschortende en ontbindende voorwaarde: meerdere bestedingsdoelen 6.21 Splitsing van vrijstelling in eigen woning en overige besteding 6.22 Schenking binnen 180 dagen voor overlijden 7 Schenking vermindert eigenwoningschuld in de inkomstenbelasting 7.1 Lenen in plaats van schenken 7.2 Aflossen eigenwoningschuld; gevolgen voor kapitaalverzekering eigen woning 8 Omvang vrijstelling ouders-kind sinds 2002 8.1 Vrijstellingen 2024 8.2 Vrijstellingen 2023 8.3 Vrijstellingen 2022 8.4 Vrijstellingen 2021 8.5 Vrijstellingen 2020 8.6 Vrijstellingen 2019 8.7 Vrijstellingen 2018 8.8 Vrijstellingen 2017 8.9 Vrijstellingen 2016 8.10 Vrijstellingen 2015 8.11 Vrijstellingen 2014 8.12 Vrijstellingen 2013 8.13 Vrijstellingen 2011 en 2012 8.14 Vrijstellingen 2010 8.15 Vrijstellingen 2009 8.16 Vrijstellingen 2008 8.17 Vrijstellingen 2007 8.18 Vrijstellingen 2006 8.19 Vrijstellingen 2005 8.20 Vrijstellingen 2004 8.21 Vrijstellingen 2003 8.22 Vrijstellingen 2002
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)