Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

ANBI (art. 5b AWR)

1 Inleiding 1.1 Voorwaarden 1.2 Uitsluitend of nagenoeg geheel het algemeen belang dienen 1.2.1 Regelgeving 1.2.2 Feitelijke werkzaamheden 1.3 Geen winstoogmerk 1.4 Beschikkingsmachtcriterium 1.5 Vermogen (ook wel: anti-oppoteis) 1.6 Beleidsbepalers en vergoeding 1.6.1 Integriteitstoets 1.7 Beleidsplan 1.8 Beheerkosten 1.9 Bestemming liquidatiesaldo 1.9.1 Aandacht bij statutenwijziging ANBI voor aanscherping eis bestemming liquidatiesaldo tot 1 januari 2021 1.10 Administratie 1.11 Openbaar maken gegevens via internet 1.11.1 Gebruik van standaardformulieren 1.11.2 Aangekondigde wetswijziging in verband met transparantie en verantwoording ANBI’s 2 Commerciële activiteiten 3 Instellingen gevestigd buiten Nederland 4 Culturele instelling 5 Vermogensfondsen 6 Groepsbeschikking 7 Stichting opgericht bij testament 8 Publiekrechtelijke lichamen 9 Verzoek om ANBI-status 10 Verlening ANBI-status met terugwerkende kracht 11 Bekendmaking via ANBI-register 12 Verlies ANBI-status 12.1 Niet meer voldoen aan de voorwaarden 12.2 Onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf 12.3 Gevolgen verlies ANBI-status; informatieplicht voormalige ANBI's 12.3.1 ANBI-vermogen 12.3.2 Geen verplichting bij een ANBI-vermogen lager dan € 25.000 12.3.3 Te verstrekken informatie 13 ANBI-team Eindhoven 14 ANBI keurmerk door het Centraal Bureau Fondsenwerving 15 Begrip algemeen belang nader ingevuld in de jurisprudentie 16 Faciliteiten ANBI 16.1 Successiewet 16.2 Inkomstenbelasting 16.3 Overdrachtsbelasting 16.4 Omzetbelasting 16.5 Vennootschapsbelasting 16.6 Loonbelasting 16.7 Dividendbelasting 16.8 Energiebelasting
Bijgewerkt tot 01-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingAl lange tijd kent de wet diverse fiscaal vriendelijke regelingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Een ANBI is een instelling die zich richt op het algemeen nut. Om als ANBI te worden aangemerkt en om deze status te behouden moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. In deze toelichting wordt op verschillende aspecten en ontwikkelingen omtrent de ANBI ingegaan. Omdat het begrip ANBI in veel belastingwetten wordt gebruikt, is per 1 januari 2012 (Geefwet) he…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 5b

 • 1

  Een algemeen nut beogende instelling is een instelling – niet zijnde een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:

  • a.

   uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;

  • b.

   haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt;

  • c.

   voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden; en

  • d.

   als zodanig is aangemerkt door:

   • 1°.

    de inspecteur ingeval de instelling is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat; of

   • 2°.

    Onze Minister ingeval de instelling niet is gevestigd in het Koninkrijk, een andere lidstaat van de Europese Unie en een bij ministeriële regeling aangewezen staat waarbij aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld.

 • 2

  Algemeen nut beogende instellingen zijn in ieder geval:

  • a.

   de Staat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen in Nederland alsmede daarmee vergelijkbare lichamen in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

  • b.

   de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede de gemeenten, waterschappen en daarmee vergelijkbare publiekrechtelijke lichamen in die landen of openbare lichamen.

 • 3

  Als algemeen nut in de zin van dit artikel wordt beschouwd:

  • a.

   welzijn;

  • b.

   cultuur;

  • c.

   onderwijs, wetenschap en onderzoek;

  • d.

   bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;

  • e.

   gezondheidszorg;

  • f.

   jeugd- en ouderenzorg;

  • g.

   ontwikkelingssamenwerking;

  • h.

   dierenwelzijn;

  • i.

   religie, levensbeschouwing en spiritualiteit;

  • j.

   de bevordering van de democratische rechtsorde;

  • k.

   volkshuisvesting;

  • l.

   een combinatie van de bovengenoemde doelen, alsmede

  • m.

   het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.

 • 4

  Een algemeen nut beogende instelling die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur, kan verzoeken tevens te worden aangemerkt als culturele instelling.

 • 5

  Een instelling die werkzaamheden verricht die gericht zijn op het bieden van volkshuisvesting als bedoeld in het derde lid, onderdeel k, kan slechts worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, indien zij op de voet van artikel 19 van de Woningwet bij koninklijk besluit is toegelaten als instelling die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is.

 • 6

  Het aanmerken als een algemeen nut beogende instelling of als culturele instelling geschiedt op verzoek van de instelling. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking eventueel onder door hem te stellen voorwaarden. In afwijking van de eerste volzin kan de inspecteur een categorie instellingen dan wel een groep met elkaar verbonden instellingen bij één voor bezwaar vatbare beschikking aanmerken als instellingen als bedoeld in het eerste lid, ook zonder dat een daartoe strekkend verzoek is gedaan door die instellingen.

 • 7

  Een instelling als bedoeld in het eerste lid, wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen nut beogend karakter heeft, niet meer voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden dan wel niet meer is gevestigd als aangegeven in het eerste lid. Een instelling als bedoeld in het vierde lid wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop deze instelling zich niet langer uitsluitend of nagenoeg uitsluitend richt op cultuur. Het tijdstip van intrekking kan liggen voor de datum van de dagtekening van de beschikking.

 • 8

  Een instelling als bedoeld in het eerste lid wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als algemeen nut beogende instelling aangemerkt indien de instelling, een bestuurder van die instelling, een persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling of een voor die instelling gezichtsbepalende persoon door een Nederlandse rechter onherroepelijk is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 137c, eerste lid, 137d, eerste lid, en 266 van het Wetboek van Strafrecht, mits:

  • a.

   het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling;

  • b.

   nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling, en

  • c.

   het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de algemeen nut beogende instelling of genoemde personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.

 • 9

  Een instelling als bedoeld in het eerste lid wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als algemeen nut beogende instelling aangemerkt indien de inspecteur gerede twijfel heeft over de integriteit van de instelling, een bestuurder van die instelling, een persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling of een voor die instelling gezichtsbepalende persoon, en die instelling, onderscheidenlijk persoon, ondanks een verzoek daartoe van de inspecteur, niet binnen een termijn van zestien weken nadat dit verzoek is gedaan een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overlegt.

 • 10

  Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, die openbaar worden gemaakt, alsmede met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens via internet openbaar worden gemaakt, waarbij door grotere instellingen een verplicht standaardformulier wordt gebruikt.

 • 11

  Voor de toepassing van het vierde en het zesde tot en met negende lid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel ANBI Categorie Belastingrecht
Titel Goede doelen Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Stichting op het gebied van TijdSparen kwalificeert niet als ANBI Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 21-11-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2949
Vereniging die zich bezighoudt met het behartigen van de belangen van ouderen kwalificeert niet als ANBI Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 16-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:7937
ANBI-status ingetrokken wegens niet voldoen aan anti-oppoteis Instantie Hoge Raad Datum 10-11-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1525
ANBI-status terecht ingetrokken wegens financieel steunen van BV Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 16-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2022:7639
ANBI-status van stichting vervalt door afsplitsing van de operationele activiteiten naar eigen BV's Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 20-01-2021 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:270
ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven Instantie Hoge Raad Datum 26-06-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1131
Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet vanwege een te hoge koopsom Instantie Hoge Raad Datum 21-06-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:999
Geen giftenaftrek bij gift aan loketinstelling Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 16-10-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:2726
Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1137
Voor intrekken ANBI-status met terugwerkende kracht is geen kwade trouw bij de instelling vereist Instantie Hoge Raad Datum 15-09-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:2376
Getuigenverklaringen kunnen gebreken in administratie van stichting met ANBI-status niet herstellen Instantie Hoge Raad Datum 07-07-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1237
Geen ANBI-status voor Scientology Kerk Amsterdam wegens streven naar exploitatieoverschotten Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2665
Stichting kwalificeert als ANBI omdat uitgifte van katholiek weekblad niet is gericht op behalen exploitatieoverschotten Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2668
Watersportactiviteiten voor bepaalde kwetsbare groep in samenleving dienen algemeen nut Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 31-05-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:4206
Stichting met internetplatform voor goede doelen niet langer als ANBI aangemerkt Instantie Hoge Raad Datum 22-04-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:695
Plezier maken met zeilactiviteiten voor mensen met beperking maakt niet dat het algemeen belang niet wordt gediend Instantie Rechtbank Den Haag Datum 24-03-2016 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2016:3231
Geen rangschikking als ANBI wegens doorslaggevende stem voorzitter Instantie Rechtbank Gelderland Datum 24-03-2015 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2015:1934
Stichting die vakanties voor verstandelijk gehandicapten organiseert is geen ANBI Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 27-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:536
Laatste statuten zijn leidend voor beoordeling of stichting in voldoende mate het algemeen nut beoogd Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-11-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:4125
Geen ANBI-status meer voor stichting door nieuwe regelgeving voor ANBI?s per 1 januari 2010 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 29-08-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:2716
Werkzaamheden woningbouwverenigingen dienen in beginsel een algemeen belang Instantie Hoge Raad Datum 03-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ9157
Stichting die een wijkcentrum beheert, kwalificeert toch als ANBI Instantie Hoge Raad Datum 22-06-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BW9055
ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken: geen werkzaamheden in het algemeen belang Instantie Hoge Raad Datum 17-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV5451
Hoge Raad bevestigt dubbele toets ANBI; woningbouwcorporatie kwalificeert als ANBI Instantie Hoge Raad Datum 13-01-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BQ0525
Bij beoordeling ANBI-status dienen toekomstige werkzaamheden mee te worden gewogen Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ6141
Stichting kwalificeert als ANBI bij verkrijging hoofdgerechtigdheid vermogen Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 04-10-2011 Nummer ECLI:NL:GHARN:2011:BT7632
Persche Instantie Hof van Justitie EU Datum 27-01-2009 Nummer C-318/07
Beroepsvoetbalclub is geen ANBI Instantie Hoge Raad Datum 12-05-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AT8202
HR 23-09-2005, nr 41367 Instantie Hoge Raad Datum 23-09-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU3173
HR 20-05-2005, nr 40637 Instantie Hoge Raad Datum 20-05-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AT5916
Werkzaamheden van professionele voetbalclub gericht op het dienen van het particuliere belang van de club zelf Instantie Hoge Raad Datum 13-07-1994 Nummer 29936
Werkzaamheid van ANBI moet op zichzelf rechtstreeks het algemeen belang raken Instantie Hoge Raad Datum 17-12-1980 Nummer 20265
Algemeen belang moet niet alleen blijken uit statutaire bepalingen maar ook uit feitelijke werkzaamheden Instantie Hoge Raad Datum 31-10-1979 Nummer 19464
Minerva-arrest Instantie Hoge Raad Datum 12-10-1960 Nummer 14413

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Fiscale verzamelwet 2021 Dossiernr. 35437 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2014 Dossiernr. 33753 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2013 Dossiernr. 33403 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2013 Dossiernr. 33402 Status In werking getreden Samenvatting -
Fiscale verzamelwet 2012 Dossiernr. 33245 Status In werking getreden Samenvatting -
Geefwet Dossiernr. 33006 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2012 Dossiernr. 33003 Status In werking getreden Samenvatting -
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-03-2024 Nummer 2024-6086 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft in het besluit van 15 maart 2024 (nr. 2024-6086) de voorwaarden opgenomen waara…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2023 Nummer 2023-0000275008 Samenvatting In de Eindejaarsregeling 2023 (15 december 2023, nr. 2023-0000275008) zijn diverse wijzigingen opgenomen in uitvoeringsregel…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-03-2023 Nummer 2023-77781 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 19 december 2014 (nr. BLKB2014/1415M). De wijziging betreft twee nieuwe onderdelen. In…
Instantie Overig Datum 30-05-2022 Nummer (geen nummer) Samenvatting Door de commissie Bekkers, van Leijenhorst en Leijten is (op verzoek van het kabinet Rutte III) op 30 mei 2022 een Adviesrap…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-06-2021 Nummer 2021-0000116045 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-06-2021 Nummer 2021-121258 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 3 maart 2021 (nr 2021-38397). In dit besluit zijn nieuwe goedkeurin…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-03-2021 Nummer 2021-38397 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 21 december 2020 (nr 2020-247116). In dit besluit zijn nieuwe goedk…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-12-2020 Nummer 2020-0000246185 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-02-2020 Nummer 2020-0000001663 Samenvatting Staatssecretaris Vijlbrief beantwoordt de vraag waarom gewone giften aan SBBI''s niet aftrekbaar worden gemaakt: hiermee zou…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-03-2019 Nummer (geen nummer) Samenvatting Naar aanleiding van de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s heeft de Staatsse…
Instantie Belastingdienst Datum 18-04-2017 Nummer 2017-0000060227 Samenvatting
Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 08-11-2016 Nummer 2010934 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-07-2016 Nummer DGB 2016-2766 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-12-2014 Nummer BLKB2014/1415M Samenvatting Het beleid met betrekking tot aftrek van giften in de Wet IB 2001 en het aanmerken van een instelling als ANBI is geactualis…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-11-2014 Nummer Stb. 2014, 464 Samenvatting
Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 17-10-2014 Nummer 568831 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-10-2013 Nummer DB/2012/401 M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-07-2013 Nummer DB 2013/366 M Samenvatting De wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994) geeft nadere uitvoering aan…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-05-2013 Nummer DB/2013/234 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-04-2013 Nummer AFP 2013/178 U Samenvatting In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 13 maart 2013 is gesproken over de stand van zaken…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-10-2012 Nummer DB/2012/401 M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-06-2012 Nummer DB 2012/248 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-03-2012 Nummer DB/2012/122U Samenvatting Met ingang van 1 januari 2012 is de definitie van een ANBI verplaatst van de Wet IB 2001 naar art. 5b AWR. Als gevolg hierva…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-06-2011 Nummer DGB/2011/3467U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-02-2007 Nummer DB 2007-31 M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2021 Nummer 2021-258581 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-09-2021 Nummer 2021-191442 Samenvatting Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 24 september 2021 is een actualisatie van het besluit van 28 juni 2021 (nr 2021…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2020 Nummer 2020-247116 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 29 september 2020 (nr 2020-19833). In dit besluit zijn nieuwe goedk…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-09-2020 Nummer 2020-19833 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 16 juni 2020 (nr 2020-12560).In dit besluit worden termijnen verlengd va…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-06-2020 Nummer 2020-13425 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 16 juni 2020 (nr 2020-12560). De wijziging betreft de toevoeging van de goedkeuring uits…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-06-2020 Nummer 2020-12560 Samenvatting Dit beleidsbesluit bevat fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis en betreft een actualisatie van het op…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-12-2012 Nummer BLKB2012/417M Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft goedkeurend beleid gepubliceerd met betrekking tot de extra verhoogde vrijstell…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-09-2010 Nummer DGB2010/602M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-04-2010 Nummer DGB2010/1594M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2009 Nummer CPP2009/2371M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-05-2008 Nummer CPP2008/1005M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Als een buitenlandse charitatieve instelling erft, maar geen ANBI-staus heeft Auteur(s) A.J. Janssen Bron FBN 2021/26
Titel ANBI anno 2021 Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2021/35
Titel Formele ANBI-vereisten: alert notariaat of inzet computer? Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2017/35
Titel ANBI's en commerciële activiteiten: the neverending story Auteur(s) M.M.F.J. van Bakel, S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst Bron WFR 2017/71
Titel Een tweede leven voor periodieke giften Auteur(s) J.M. Bom Bron FBN 2016/59
Titel ANBI anno 2016: (periodieke) giftenaftrek onder vuur Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2016/4
Titel Aanvullende 90%-uitkeringstoets voor vermogensfondsen? Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron NTFR 2016/384
Titel ANBI's en commerciële activiteiten: wat mag (niet)? Auteur(s) M.M.F.J. van Bakel, S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst Bron WFR 2016/77
Titel Moet een ANBI een nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving? Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2015/7047
Titel Wijzigingen voor ANBI's per 1 januari 2014 Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2013/58
Titel Anbi anno 2012: jurisprudentie Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2012/47
Titel Anbi anno 2012: wet- en regelgeving Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2012/54
Titel Culturele instellingen Auteur(s) C. Vrieling Bron WPNR 2012/6917
Titel De giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron WPNR 2012/6917
Titel ANBI anno 2010 Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2010/68
Titel ANBI anno 2009 Auteur(s) L.M. Walcott Bron FBN 2009/3
Titel ANBI anno 2008 Auteur(s) S.J.C. Hemels Bron FBN 2008/62

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
ANBI-loket Bron Belastingdienst Type ANBI Categorie Verwijzingen voor de notaris
ANBI-register Bron Belastingdienst Type ANBI Categorie Verwijzingen voor de notaris
Aanvraag ANBI-beschikking Bron Belastingdienst Type ANBI Categorie Verwijzingen voor de notaris
Standaardformulieren publicatieplicht Bron Belastingdienst Type ANBI Categorie Verwijzingen voor de notaris
Verzoek teruggaaf energiebelasting Bron Belastingdienst Type ANBI Categorie Verwijzingen voor de notaris
ANBI-loket Bron Belastingdienst Type Instanties en registers Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
1 Inleiding 1.1 Voorwaarden 1.2 Uitsluitend of nagenoeg geheel het algemeen belang dienen 1.2.1 Regelgeving 1.2.2 Feitelijke werkzaamheden 1.3 Geen winstoogmerk 1.4 Beschikkingsmachtcriterium 1.5 Vermogen (ook wel: anti-oppoteis) 1.6 Beleidsbepalers en vergoeding 1.6.1 Integriteitstoets 1.7 Beleidsplan 1.8 Beheerkosten 1.9 Bestemming liquidatiesaldo 1.9.1 Aandacht bij statutenwijziging ANBI voor aanscherping eis bestemming liquidatiesaldo tot 1 januari 2021 1.10 Administratie 1.11 Openbaar maken gegevens via internet 1.11.1 Gebruik van standaardformulieren 1.11.2 Aangekondigde wetswijziging in verband met transparantie en verantwoording ANBI’s 2 Commerciële activiteiten 3 Instellingen gevestigd buiten Nederland 4 Culturele instelling 5 Vermogensfondsen 6 Groepsbeschikking 7 Stichting opgericht bij testament 8 Publiekrechtelijke lichamen 9 Verzoek om ANBI-status 10 Verlening ANBI-status met terugwerkende kracht 11 Bekendmaking via ANBI-register 12 Verlies ANBI-status 12.1 Niet meer voldoen aan de voorwaarden 12.2 Onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf 12.3 Gevolgen verlies ANBI-status; informatieplicht voormalige ANBI's 12.3.1 ANBI-vermogen 12.3.2 Geen verplichting bij een ANBI-vermogen lager dan € 25.000 12.3.3 Te verstrekken informatie 13 ANBI-team Eindhoven 14 ANBI keurmerk door het Centraal Bureau Fondsenwerving 15 Begrip algemeen belang nader ingevuld in de jurisprudentie 16 Faciliteiten ANBI 16.1 Successiewet 16.2 Inkomstenbelasting 16.3 Overdrachtsbelasting 16.4 Omzetbelasting 16.5 Vennootschapsbelasting 16.6 Loonbelasting 16.7 Dividendbelasting 16.8 Energiebelasting
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)