Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Belastingpakket 2019

1 Inleiding 2 Kamerstukken 2.1 Belastingplan 2019 (Kamerstukken 35026) 2.2 Overige fiscale maatregelen 2019 (Kamerstukken 35027) 2.3 Wet bedrijfsleven 2019 - voorheen: Wet bronbelasting 2020 (Kamerstukken 35028) 2.4 Wet modernisering kleineondernemersregeling (Kamerstukken 35033) 3 Cijfers 2019 3.1 Box 3 heffing 4 Inkomstenbelasting 4.1 Invoering tweeschijvenstructuur in de inkomstenbelasting 4.2 Beperking aftrektarief vanaf 2020 4.3 Verlaging eigenwoningforfait vanaf 2020 4.4 Correctie box 2-tarief 4.5 Voornemen tot belasten rekeningcourantschulden van dga boven € 500.000 als dividend 5 Invorderingswet 5.1 Uitbreiding aansprakelijkheid voor belastingschuld bij verhaalscontructies (art. 33a Inv.) 5.2 Uitbreiding verhaalsmogelijkheden op erfgenamen voor belastingschulden opgekomen na overlijden erflater (art. 48 Inv) 5.3 Alternatieve wijze van bekendmaken belastingaanslag aan niet langer bestaande rechtspersoon (art. 8 Inv.) 6 Algemene wet rijksbelastingen 6.1 Aanpassing termijnen belastingrente voor inkomstenbelasting (art. 30f en 30fc AWR) en erfbelasting (art. 30g AWR)  6.2 Bezwaar tegen belastingaanslag aan niet langer bestaande rechtspersoon (art. 26a lid 1 onder d AWR) 7 Wet bedrijfsleven 2019 (voorheen Wet bronbelasting 2020) 7.1 Verlaging tarief vennootschapsbelasting 7.2 Grondslagverbreding vennootschapsbelasting 8 Omzetbelasting 8.1 Wijziging vrijstelling omzetbelasting voor sportbeoefening (art. 11 Wet OB) 8.2 Wet modernisering kleineondernemersregeling in de omzetbelasting 9 Loonbelasting 9.1 Verhoging maximale maand- en jaarvergoeding voor vrijwilligers in de loonbelasting
Bijgewerkt tot 01-01-2019

1 Inleiding Op 18 september 2018 is het Belastingpakket 2019 gepresenteerd. Het pakket bevat geen wijzigingen voor de Succesiewet of Wet belastingen van rechtsverkeer. Desondanks zijn er voldoende wijzigingsvoorstellen die relevant zijn voor het notariaat. Deze worden hieronder behandeld. Deze toelichting wordt gedurende het wetgevingsproces aangevuld. 2 Kamerstukken De plannen zijn opgenomen in de volgende wetsvoorstellen: 2.1 Belastingplan 2019 (Kamerstukken 35026) Voorstel van wet Memorie va…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Belastingpakketten Categorie Belastingrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap Dossiernr. 35496 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet modernisering kleineondernemersregeling Dossiernr. 35033 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet bedrijfsleven 2019 (voorheen Wet bronbelasting 2020) Dossiernr. 35028 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2019 Dossiernr. 35027 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2019 Dossiernr. 35026 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2 Kamerstukken 2.1 Belastingplan 2019 (Kamerstukken 35026) 2.2 Overige fiscale maatregelen 2019 (Kamerstukken 35027) 2.3 Wet bedrijfsleven 2019 - voorheen: Wet bronbelasting 2020 (Kamerstukken 35028) 2.4 Wet modernisering kleineondernemersregeling (Kamerstukken 35033) 3 Cijfers 2019 3.1 Box 3 heffing 4 Inkomstenbelasting 4.1 Invoering tweeschijvenstructuur in de inkomstenbelasting 4.2 Beperking aftrektarief vanaf 2020 4.3 Verlaging eigenwoningforfait vanaf 2020 4.4 Correctie box 2-tarief 4.5 Voornemen tot belasten rekeningcourantschulden van dga boven € 500.000 als dividend 5 Invorderingswet 5.1 Uitbreiding aansprakelijkheid voor belastingschuld bij verhaalscontructies (art. 33a Inv.) 5.2 Uitbreiding verhaalsmogelijkheden op erfgenamen voor belastingschulden opgekomen na overlijden erflater (art. 48 Inv) 5.3 Alternatieve wijze van bekendmaken belastingaanslag aan niet langer bestaande rechtspersoon (art. 8 Inv.) 6 Algemene wet rijksbelastingen 6.1 Aanpassing termijnen belastingrente voor inkomstenbelasting (art. 30f en 30fc AWR) en erfbelasting (art. 30g AWR)  6.2 Bezwaar tegen belastingaanslag aan niet langer bestaande rechtspersoon (art. 26a lid 1 onder d AWR) 7 Wet bedrijfsleven 2019 (voorheen Wet bronbelasting 2020) 7.1 Verlaging tarief vennootschapsbelasting 7.2 Grondslagverbreding vennootschapsbelasting 8 Omzetbelasting 8.1 Wijziging vrijstelling omzetbelasting voor sportbeoefening (art. 11 Wet OB) 8.2 Wet modernisering kleineondernemersregeling in de omzetbelasting 9 Loonbelasting 9.1 Verhoging maximale maand- en jaarvergoeding voor vrijwilligers in de loonbelasting
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)