Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Begripsbepaling NSW (art. 1 NSW)

Bijgewerkt tot 01-05-2022 Auteur mr. J.D.M. (José) de Rooij

1 Inleiding De Natuurschoonwet 1928 (NSW) heeft tot doel versnippering van eigendom van landgoederen alsmede aantasting van het natuurschoon van in Nederland gelegen landgoederen te voorkomen. Dit doel tracht de wet te bereiken door eigenaren van een dergelijk landgoed fiscale voordelen te bieden in ruil voor instandhouding van het landgoed. De fiscale voordelen gelden slechts voor landgoederen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (art. 1 lid 2 NSW) en bovendien als zodanig gerangschikt zijn (a…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 1

 • 1

  Deze wet verstaat onder:

  • a.

   landgoed: een geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen - voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is, en:

   • 1°.

    de onroerende zaak in Nederland is gelegen, of

   • 2°.

    de onroerende zaak is gelegen in een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat waarmee Nederland een regeling is overeengekomen die voorziet in de uitwisseling van inlichtingen en deze zaak een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed.

  • b.

   eigenaar:

   • 1°.

    de eigenaar van een onroerende zaak die niet is bezwaard met het beperkt recht van vruchtgebruik of, behoudens in gevallen als bedoeld in het derde lid, dat van erfpacht;

   • 2°.

    de vruchtgebruiker of, behoudens in gevallen als bedoeld in het derde lid, de erfpachter;

  • c.

   economische eigendom: een samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot een onroerende zaak, dat een belang bij die zaak vertegenwoordigt. Het belang omvat ten minste enig risico van waardeverandering en komt toe aan een ander dan de civiel-juridische eigenaar. De verlening van uitsluitend het recht op levering wordt niet aangemerkt als overdracht van economische eigendom;

  • d.

   Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • e.

   Onze Ministers: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Financiën.

 • 2

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake de voorwaarden waaraan een onroerende zaak moet voldoen om te kunnen worden aangemerkt als een landgoed. Die voorwaarden betreffen:

  • a.

   de oppervlakte van de onroerende zaak, waarbij mede in aanmerking kan worden genomen de oppervlakte van één aangrenzende onroerende zaak die als een landgoed is aangemerkt of gelijktijdig met de eerstgenoemde onroerende zaak als een landgoed wordt aangemerkt, indien tussen de beide onroerende zaken een nauwe historische band bestaat;

  • b.

   het percentage van de oppervlakte van de onroerende zaak dat ten minste met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezet dient te zijn alsmede de aard van de natuurterreinen, bossen en andere houtopstanden;

  • c.

   de omvang en hoedanigheid van de niet met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette terreinen, al dan niet gerelateerd aan de hoedanigheid van direct aan de onroerende zaak grenzende terreinen;

  • d.

   de wijze en de aard van de bebouwing;

  • e.

   het soort gebruik dat van de terreinen en de opstallen wordt gemaakt;

  • f.

   de criteria om aangemerkt te worden als element van het Nederlands cultureel erfgoed ingeval de onroerende zaak niet in Nederland is gelegen.

 • 3

  Indien een onroerende zaak bezwaard is met het recht van erfpacht wordt, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, in plaats van de erfpachter de hoofdgerechtigde van die onroerende zaak aangemerkt als de eigenaar, indien de hoofdgerechtigde aantoont dat bij de erfpachter geen economische eigendom van de onroerende zaak berust.

 • 4

  In afwijking in zoverre van het tweede lid worden bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld inzake de voorwaarden waaraan een onroerende zaak, die voldoet aan de in het tweede lid, onderdelen a, c, d en e bedoelde voorwaarden, doch niet aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, moet voldoen om te kunnen worden aangemerkt als een landgoed.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Agrarisch recht Categorie Registergoederenrecht
Titel Natuurschoonwet Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 20-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:10934
Appartementseigenaar ook aangemerkt als eigenaar voor de Natuurschoonwet Instantie Raad van State Datum 20-07-2016 Nummer ECLI:NL:RVS:2016:2025
Regeling uitgezonderde objecten geldt ook voor opstalgerechtigde van een NSW-landgoed Instantie Hoge Raad Datum 15-01-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:45
Beperking invorderingsfaciliteit NSW tot in Nederland gelegen landgoed is gerechtvaardigde inbreuk op vrije verkeer van kapitaal Instantie Raad van State Datum 22-07-2015 Nummer ECLI:NL:RVS:2015:2299
Landgoed dat alleen bereikbaar is via water wordt aangemerkt als opengesteld NSW-landgoed Instantie Raad van State Datum 09-07-2014 Nummer ECLI:NL:RVS:2014:2535
Jäger Instantie Hof van Justitie EU Datum 17-01-2008 Nummer C-256/06

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-11-2020 Nummer 2020-204084 Samenvatting Dit besluit vervangt het besluit van 29 juni 2011 (nr BLKB2011/310M1) en het besluit van 19 augustus 2015 (nr BLKB 2015/449M…
Instantie Staatscourant Datum 27-10-2020 Nummer 2020, 54438 Samenvatting
Instantie Staatscourant Datum 27-10-2020 Nummer 2020, 54435 Samenvatting
Instantie Ministerie van Economische Zaken Datum 03-04-2017 Nummer DGAN-NB / 17028412 Samenvatting Naar aanleiding van een beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-09-2015 Nummer BLKB 2015/1169M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-12-2007 Nummer CPP2007/1092M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-06-2003 Nummer CPP2003/1450M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-06-2011 Nummer BLKB2011/310M Samenvatting Onderdelen 1 en 9 van dit besluit zijn gewijzigd bij besluit van 19 augustus 2015, nr BLKB 2015/449M.
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-10-2007 Nummer CPP2007/205M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel NSW-landgoederen en overdrachtsbelasting Auteur(s) R.J. Nieuwland Bron FBN 2022/16
Titel Vrijstelling voor de erfbelasting voor NSW-landgoederen. Let op de valkuilen! Auteur(s) J. Kroonenberg, A.C.M. de Vries Bron VFP 2021/88
Titel Natuurschoonwet: legaat leidde tot verval van landgoedstatus Auteur(s) F.A.M. Schoenmaker Bron FBN 2021/43
Titel Natuurschoonwet op onderdelen aangescherpt per 2021 Auteur(s) R.J. Nieuwland Bron KWEP 2021/3
Titel Aangepast Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 Auteur(s) J.D.M. de Rooij Bron LTB 2021/2
Titel Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet Auteur(s) L.N. Dral, N. de Poel Bron Vp-bulletin 2021/3
Titel Wijziging Natuurschoonwet aanstaande: let met name op het overgangsrecht! Auteur(s) R.J. Nieuwland Bron FBN 2020/53
Titel NSW-faciliteit erfbelasting, testamentvormen en het finaal verrekenbeding bij overlijden Auteur(s) N.V.C.E. Bauduin Bron Tijdschrift Erfrecht 2017/6
Titel Fiscale knelpunten rondom een NSW-B.V. Auteur(s) N. Schoenmaker Bron VEP 2017/46
Titel De woning in het buitengebied Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld Bron FBN 2017/44
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)