Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Omzetting eigendom in genotsrechten (art. 10 SW)

1 Inleiding 2  De werking van art. 10 SW 2.1 Ad 1. Ten koste of ten laste van het vermogen van erflater 2.1.1 Verdeling van nalatenschap of huwelijksgemeenschap 2.1.2 Verrekenbeding 2.1.3 Keuzetestament: verwerping nalatenschap, verkrijging vruchtgebruik 2.1.4 Verkoop met uitgestelde levering 2.2 Ad 2. Genoten vruchtgebruik of periodieke uitkering ten laste van de verkrijger 2.3 Ad 3. Beperkte kring van familie (art. 10 lid 4 SW) 2.4 Ad 4. Genot meer dan 180 dagen voor overlijden geëindigd (art. 10 lid 4 SW) 3 Heffingsgrondslag 3.1 Heffingsgrondslag bij een woning 3.2 Overgangsrecht heffingsgrondslag bij overdracht woning vóór 2010 3.3 Verzoek tot ambtshalve vermindering van onherroepelijk vaststaande aanslagen 3.4 Invloed verbeteringen aan de woning aangebracht na overdracht 4 Maatstaf van heffing 4.1 Aftrek van hetgeen is opgeofferd (art. 7 lid 1 SW) 4.2 Verrekening van de belasting die is geheven bij het aangaan van de rechtshandeling (art. 7 lid 2 SW) 5 Buitenlandsituaties 6 Situaties die onder art. 10 SW vallen 7 Schuldigerkenning uit vrijgevigheid (art. 10 lid 3 SW) 7.1 Ad 1. Notariële akte 7.2 Ad 2. Zakelijke rente 7.2.1 Schenkingen op papier vanaf 1 januari 2010 7.2.2 Schenkingen op papier voor 1 januari 2010 7.2.3 Discussie over forfaitair rendement van 6% 7.3 Ad 3. Daadwerkelijke betaling 7.3.1 Lopende rentetermijn 7.3.2 Inhaalbetalingen 8 Gesplitste aankoop en splitsing na aankoop 8.1 Vermindering heffingsmaatstaf op grond van art. 7 SW bij gesplitste aankoop 8.2 Vermindering heffingsmaatstaf op grond van art. 7 SW bij splitsing na aankoop 8.3 Schenking vruchtgebruik aan ouder versus betaling door ouder voor vruchtgebruik 9 Afstand genotsrecht gevolgd door huur (art. 10 lid 3 SW) 9.1 Standpunt van Financiën: bij afstand genotsrecht gevolgd door huur van hetzelfde object duurt het genot voort 9.2 Methoden van beëindiging van het genot: terugoverdracht blote eigendom of afstand van genot 9.3 Overgangsregeling voor situaties ontstaan voor 1 januari 2010 9.4 Standpunten die afwijken van het standpunt van Financiën 9.4.1 Redactie Via Juridica 9.4.2 Bernard Schols 9.4.3 Van Vijfeijken 10 Overdracht woning onder voorbehoud van huurrecht 11 Gratis gebruik van een woning die eigendom is van de kinderen 12 Wettelijke verdeling en ouderlijke boedelverdeling 13 Quasi-wettelijke verdeling 14 (Keuze)legaat tegen inbreng van de waarde (art. 10 lid 6 SW) 15 Pseudo wettelijke verdeling tussen samenwoners 16 Ik-opa-making (art. 10 lid 1 of art. 10 lid 9 SW) 16.1 Klassiek ik-opa-testament / ik-oma-testament (last) 16.2 Ik-opa-legaat / Ik-oma-legaat 16.3 Ik-opa-beschikking een last of legaat? 16.4 Geen art. 10 SW bij vruchtgebruik voor kind en bloot eigendom voor kleinkind 17 Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap (turboverdeling)
Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur mr. E.M.A. (Els Marie) van Amersfoort

1 InleidingEen van de belangrijkste fictiebepalingen in de Successiewet 1956 (hierna: Successiewet) is art. 10 SW. De strekking van deze bepaling wordt als volgt uiteengezet: ‘Artikel 10 heeft tot doel te voorkómen dat successierecht (c.q. erfbelasting) wordt ontweken doordat een toekomstige erflater (te vererven) vermogen omzet in (niet-verervende) genotsrechten (TK 2008-09, 31930, nr. 3, p. 30).’ De fictie van art. 10 SW betrekt goederen waarvan de erflater tot aan zijn ove…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 10

 • 1

  Al wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen in verband met een rechtshandeling of een samenstel van rechtshandelingen waarbij de erflater of diens echtgenoot partij was, en alle goederen waarop de erflater ten laste van zijn vermogen een vruchtgebruik heeft verworven, worden geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen, indien:

  • a.

   de erflater in verband daarmee tot aan zijn overlijden of een daarmee verband houdend tijdstip het genot heeft gehad van een vruchtgebruik of een periodieke uitkering, en

  • b.

   het vruchtgebruik onderscheidenlijk de periodieke uitkering ten laste is gekomen van de verkrijger.

 • 2

  In afwijking van artikel 7, eerste lid, wordt op de waarde van hetgeen op grond van het eerste lid voor de erfbelasting in aanmerking wordt genomen, geen aftrek toegelaten voor vruchtgebruik voor zover dat middellijk of onmiddellijk door de erflater is genoten.

 • 3

  Voor de toepassing van dit artikel wordt de erflater geacht een genot van een vruchtgebruik te hebben gehad van de in het eerste lid bedoelde goederen indien hij tegenover het genot dat hij van de goederen heeft aan degene ten laste van wie dat genot komt niet jaarlijks daadwerkelijk een bedrag betaalt dat ten minste gelijk is aan het percentage, bedoeld in artikel 21, veertiende lid, van de waarde van de goederen in onbezwaarde staat.

 • 4

  Dit artikel is niet van toepassing indien:

  • a.

   de verkrijger niet is de partner van de erflater, noch behoort tot diens bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners, of

  • b.

   het genot van het vruchtgebruik of de periodieke uitkering voor de erflater meer dan 180 dagen vóór zijn overlijden is geëindigd.

 • 5

  Dit artikel is niet van toepassing voor zover het genot, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een onderbedelingsvordering die is ontstaan als gevolg van een verdeling van de volle eigendom van goederen en voor zover het nominale bedrag van de met de onderbedelingsvordering corresponderende overbedelingsschuld niet groter is dan de waarde van de overbedeling.

 • 6

  Dit artikel is niet van toepassing indien het vruchtgebruik, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een vruchtgebruik van een geldsom dat is ontstaan doordat bij een legaat tegen inbreng van die geldsom, de inbreng op basis van een testamentaire bepaling schuldig is gebleven. De eerste volzin is niet van toepassing voor zover de schuldig gebleven inbreng direct of indirect verband houdt met de verkrijging door de erflater van een vruchtgebruik dat ten gevolge van het overlijden van de erflater teniet gaat.

 • 7

  Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als een rechtshandeling in de zin van dit artikel aangemerkt:

 • 8

  Indien bij iemand ten aanzien van wie dit artikel zou zijn toegepast indien hij ten tijde van het overlijden van de erflater nog in leven zou zijn geweest, artikel 7 van toepassing zou zijn geweest, vindt ten aanzien van zijn rechtsopvolgers krachtens erfrecht laatstgenoemd artikel toepassing naar rato van hun verkrijging op grond van dit artikel.

 • 9

  Het eerste lid is mede van toepassing indien tot het vermogen van de erflater een of meer als gevolg van een uiterste wil ontstane schulden behoren, voor zover de nominale waarde van die schuld, onderscheidenlijk die schulden, meer bedraagt dan de waarde van hetgeen die erflater krachtens erfrecht heeft verkregen van degene die de uiterste wil heeft opgemaakt. Voor de bepaling van de laatstbedoelde waarde worden de in de eerste volzin bedoelde schulden buiten beschouwing gelaten.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Aanvaarding en verwerping nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht
Titel Quasi-wettelijke verdeling Categorie Familievermogensrecht
Titel Economische eigendomsoverdracht Categorie Registergoederenrecht
Titel Ficties SW Categorie Belastingrecht
Titel Vruchtgebruik Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen Instantie Hoge Raad Datum 19-02-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:263
Door te schenken en terug te lenen is een schenking ter zake des doods gemaakt Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 04-09-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:6882
Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing Instantie Hoge Raad Datum 22-11-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1838
Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:992
Fictief voordeel ex art. 10 SW door afwijkingen van testament Instantie Rechtbank Den Haag Datum 08-03-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:2844
Gebrekkige administratie omtrent rentebetalingen leidt tot toepassing van art. 10 SW Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-11-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:9841
Woning valt onder art. 10 SW als bedongen huur lager is dan 6% van de WOZ-waarde in onbezwaarde staat Instantie Hoge Raad Datum 08-04-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:583
Testamentaire last uit 'ik-opa-clausule' wegens vorderingsrecht aangemerkt als legaat Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 20-08-2015 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2015:5579
Papieren schenking en art. 10 SW; negen dagen tellen niet Instantie Rechtbank Den Haag Datum 06-01-2015 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2015:759
Mag voor de heffingsmaatstaf van art. 10 SW rekening worden gehouden met latere kwijtscheldingen? Instantie Hoge Raad Datum 10-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2921
Ik-opa-last wordt bij overlijden vader belast als fictieve verkrijging op grond van art. 10 SW Instantie Rechtbank Den Haag Datum 03-06-2014 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2014:8012 (geen hoger beroep)
Opheffing last omdat ik-opa nu onder art. 10 SW valt Instantie Rechtbank Maastricht Datum 29-08-2012 Nummer ECLI:NL:RBMAA:2012:BX6252
Art. 10 SW niet van toepassing op ik-opa-vordering kleinkinderen op echtgenoot/niet-partij  Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 20-01-2012 Nummer ECLI:NL:PHR:2012:BU5651
Hoge Raad volgt Hof: uitvoering turbotestament belast volgens artikel 10 SW Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 19-06-2009 Nummer ECLI:NL:PHR:2009:BG6455
Doordat tijdens leven deels uitvoering is gegeven aan de schenkingen is geen sprake van schenking des doods Instantie Rechtbank Breda Datum 20-11-2008 Nummer ECLI:NL:RBBRE:2008:BG6295
Waarderesolutie art. 10 SW geldt ook na zaaksvervanging Instantie Rechtbank Arnhem Datum 16-08-2007 Nummer ECLI:NL:RBARN:2007:BB1983
Toepassing van tienjaarsfictie wordt niet voorkomen door een opschortende voorwaarde Instantie Hoge Raad Datum 30-03-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AV0426
HR 13-07-2001, nr. 36060 Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB2595
Omzetting koopprijs woning in geldlening gevolgd door kwijtschelding leidt tot toepassing van art. 10 SW bij overlijden ouder Instantie Hoge Raad Datum 23-04-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:AA2177
Art. 10 SW ook van toepassing als schenker ten tijde van schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik in het buitenland woonde Instantie Hoge Raad Datum 25-09-1996 Nummer ECLI:NL:HR:1996:AA2030
In casu geen verband tussen verkrijging vruchtgebruik en toescheiding huwelijksgemeenschap, dus geen art. 10 SW Instantie Hoge Raad Datum 08-02-1995 Nummer ECLI:NL:HR:1995:AA3081
Enkele omstandigheid dat echtgenoten zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen brengt niet mee dat echtgenoot (mede) partij is bij door andere echtgenoot aangegane rechtshandeling Instantie Hoge Raad Datum 23-04-1993 Nummer ECLI:NL:HR:1993:ZC0937
HR 17-06-1959, nr 14000 Instantie Hoge Raad Datum 17-06-1959 Nummer 14000

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Overige fiscale maatregelen 2012 Dossiernr. 33004 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2012 Dossiernr. 33003 Status In werking getreden Samenvatting -
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-10-2016 Nummer BLKB2016/130M Samenvatting Dit besluit bevat beleid over de toepassing van art. 9, 10 en 15 SW. Het besluit vervangt het besluit van 4 april 2012, nr…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-11-2011 Nummer DGB/2011/6811 U Samenvatting Als ouders, om onder de werking van art. 10 SW uit te komen, tijdens leven afstand doen van hun gebruiksrecht op de eerder…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-10-2011 Nummer DGB/2011/5072 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-04-2010 Nummer DGB 2010-1974 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-04-2012 Nummer BLKB2012/103M Samenvatting Bij beleidsbesluit is goedgekeurd dat ten aanzien van woning die door (een) ouder(s) aan een kind is overgedragen vó&…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-01-2011 Nummer DGB2010/6643M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-12-2002 Nummer CPP2002/3210M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-11-1964 Nummer D4/8981 Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De ik oma beschikking, art. 10 Successiewet 1956 en HR 22 november 2019 Auteur(s) J.B. Vegter Bron WPNR 2020/7276
Titel Van jubelgenot tot fiscale hyperventilatie Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron VEP 2019/58
Titel Verkoop van de eigen woning: art. 10 SW 1956, de waarde en de eigenwoningschenking Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron WPNR 2019/7259
Titel Turboverdeling huwelijksgemeenschap en erfbelasting Auteur(s) M. de L. Monteiro Bron FBN 2017/40
Titel Het Successiebesluit van 18 oktober 2016: over een slingerpad naar boven, maar de top is nog niet bereikt! Auteur(s) P. Blokland Bron FTV 2017/25
Titel Fictiebesluit schenk- en erfbelasting: Something old, something new, something missing, still something to do? Auteur(s) M.M.J. Schuurman-van Nifterik Bron WPNR 2017/7161
Titel De ik-opa-making: eindelijk duidelijkheid? Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken, J.B. Vegter Bron WPNR 2016/7126
Titel Fictieve verkrijgingen, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de bezitseis Auteur(s) M.J. Hoogeveen Bron WPNR 2016/7104
Titel Artikel 10 Successiewet: twijfel over de bedoeling bij de ik-opa-making Auteur(s) M.M.J. Schuurman-van Nifterik Bron Estate Planner Digitaal 2015/03
Titel Artikel 10 SW: Fictie wordt werkelijkheid?! Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron FBN 2015/17
Titel Opa’s erfenis, fiscale last of civielrechtelijk legaat?(II) Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron FBN 2015/55
Titel De discussie over de reikwijdte van artikel 10 SW na HR 10 oktober 2014, BNB 2014/252 Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron FBN 2015/54
Titel Fictie van voorbehoud genot reikt steeds verder Auteur(s) W.R. Kooiman Bron FTV 2015/13
Titel Opa’s erfenis, fiscale last of civielrechtelijk legaat? Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron FBN 2014/53
Titel Artikel 10 Successiewet en afstand vruchtgebruik Auteur(s) L. Stokkel Bron FBN 2014/43
Titel Berekening van ik-opa-clausules in testamenten Auteur(s) F.A.M. Schoenmaker Bron VEP 2014/25
Titel De aftrek van de opoffering door de verkrijger zoals bedoeld in art. 7 SW 1956 Auteur(s) C.J.M. Martens Bron WPNR 2014/7007
Titel Bezits- en voortzettingstermijn bedrijfsopvolgingsfaciliteit en artikel 10 Successiewet Auteur(s) M. Deumers Bron Estate Planner Digitaal 2013/02
Titel Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding en de toepassing van art. 10 SW 1956 Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron FBN 2012/10
Titel Schuldigerkenning uit vrijgevigheid met strekking te worden uitgevoerd na overlijden moet bij notariële akte Auteur(s) T.F.H. Reijnen, L.E. Welkers Bron FBN 2012/31
Titel Gesplitste aankoop en de heffing ex art. 10 SW 1956 Auteur(s) C.J.M. Martens Bron FTV 2011/43
Titel De levensgenieter krijgt ‘levenslang’ oftewel eens genoten altijd genoten Auteur(s) B.M.E.M Schols Bron NTFR 2011/1253
Titel Art. 10 Successiewet en de overdracht onder voorbehoud van een huurrecht Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron WPNR 2011/6896
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2  De werking van art. 10 SW 2.1 Ad 1. Ten koste of ten laste van het vermogen van erflater 2.1.1 Verdeling van nalatenschap of huwelijksgemeenschap 2.1.2 Verrekenbeding 2.1.3 Keuzetestament: verwerping nalatenschap, verkrijging vruchtgebruik 2.1.4 Verkoop met uitgestelde levering 2.2 Ad 2. Genoten vruchtgebruik of periodieke uitkering ten laste van de verkrijger 2.3 Ad 3. Beperkte kring van familie (art. 10 lid 4 SW) 2.4 Ad 4. Genot meer dan 180 dagen voor overlijden geëindigd (art. 10 lid 4 SW) 3 Heffingsgrondslag 3.1 Heffingsgrondslag bij een woning 3.2 Overgangsrecht heffingsgrondslag bij overdracht woning vóór 2010 3.3 Verzoek tot ambtshalve vermindering van onherroepelijk vaststaande aanslagen 3.4 Invloed verbeteringen aan de woning aangebracht na overdracht 4 Maatstaf van heffing 4.1 Aftrek van hetgeen is opgeofferd (art. 7 lid 1 SW) 4.2 Verrekening van de belasting die is geheven bij het aangaan van de rechtshandeling (art. 7 lid 2 SW) 5 Buitenlandsituaties 6 Situaties die onder art. 10 SW vallen 7 Schuldigerkenning uit vrijgevigheid (art. 10 lid 3 SW) 7.1 Ad 1. Notariële akte 7.2 Ad 2. Zakelijke rente 7.2.1 Schenkingen op papier vanaf 1 januari 2010 7.2.2 Schenkingen op papier voor 1 januari 2010 7.2.3 Discussie over forfaitair rendement van 6% 7.3 Ad 3. Daadwerkelijke betaling 7.3.1 Lopende rentetermijn 7.3.2 Inhaalbetalingen 8 Gesplitste aankoop en splitsing na aankoop 8.1 Vermindering heffingsmaatstaf op grond van art. 7 SW bij gesplitste aankoop 8.2 Vermindering heffingsmaatstaf op grond van art. 7 SW bij splitsing na aankoop 8.3 Schenking vruchtgebruik aan ouder versus betaling door ouder voor vruchtgebruik 9 Afstand genotsrecht gevolgd door huur (art. 10 lid 3 SW) 9.1 Standpunt van Financiën: bij afstand genotsrecht gevolgd door huur van hetzelfde object duurt het genot voort 9.2 Methoden van beëindiging van het genot: terugoverdracht blote eigendom of afstand van genot 9.3 Overgangsregeling voor situaties ontstaan voor 1 januari 2010 9.4 Standpunten die afwijken van het standpunt van Financiën 9.4.1 Redactie Via Juridica 9.4.2 Bernard Schols 9.4.3 Van Vijfeijken 10 Overdracht woning onder voorbehoud van huurrecht 11 Gratis gebruik van een woning die eigendom is van de kinderen 12 Wettelijke verdeling en ouderlijke boedelverdeling 13 Quasi-wettelijke verdeling 14 (Keuze)legaat tegen inbreng van de waarde (art. 10 lid 6 SW) 15 Pseudo wettelijke verdeling tussen samenwoners 16 Ik-opa-making (art. 10 lid 1 of art. 10 lid 9 SW) 16.1 Klassiek ik-opa-testament / ik-oma-testament (last) 16.2 Ik-opa-legaat / Ik-oma-legaat 16.3 Ik-opa-beschikking een last of legaat? 16.4 Geen art. 10 SW bij vruchtgebruik voor kind en bloot eigendom voor kleinkind 17 Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap (turboverdeling)
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)