Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Grondslag voor heffing van erf- en schenkbelasting (art. 5 SW)

1 Inleiding 2 Schulden 3 Legaten 4 Lasten 4.1 Persoonlijke of onpersoonlijk last 4.2 Voldoening aan een derdenbeding is onder omstandigheden aan te merken als uitvoering van een last 4.3 Voorwaardelijke last 5 Beneficiair aanvaarden als legaten vrij van recht leiden tot negatieve nalatenschap 5.1 Berekening brutoverkrijging bij legaat vrij van recht 5.2 Berekening verkrijging legataris bij beneficiaire aanvaarding door erfgenaam 6 Recht van overgang (vervallen) 7 Berekening vrij van recht 7.1 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2024 7.2 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2023 7.3 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2022 7.4 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2021 7.5 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2020 7.6 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2019 7.7 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2018 7.8 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2017 7.9 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2016 7.10 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2015 7.11 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2014 7.12 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2013 7.13 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2012 7.14 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2011 7.15 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2010 7.16 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2008 7.17 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2007
Bijgewerkt tot 02-01-2024 Auteur De redactie

1 InleidingArt. 5 lid 1 SW bepaalt dat erfbelasting wordt geheven van hetgeen ieder verkrijgt, na aftrek van zijn aandeel in de volgens op grond van de Successiewet voor aftrek in aanmerking komende schulden, legaten en lasten. Zie hierna. Schenkbelasting wordt op grond van art. 5 lid 2 SW geheven van hetgeen de begiftigde verkrijgt, eventueel na aftrek van de aan de schenking verbonden lasten en verplichtingen, waardoor hetzij de schenker, hetzij de begiftigde wordt gebaat. Voor de heffing van…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 5

  • 1

    De erfbelasting wordt geheven van hetgeen ieder verkrijgt, eventueel na aftrek van zijn aandeel in de volgens deze wet voor aftrek in aanmerking komende schulden, legaten en lasten.

  • 2

    De schenkbelasting wordt geheven van hetgeen de begiftigde verkrijgt, eventueel na aftrek van aan de schenking verbonden lasten en verplichtingen, waardoor hetzij de schenker, hetzij een derde wordt gebaat.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Levensverzekering Categorie Familierecht (overig)
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onherroepelijke uitdelingslijst vormt basis voor aanslag erfbelasting Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 27-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2023:699
Niet op laatste wil gebaseerde uitkeringen aan neven en nicht zijn niet aftrekbaar van de nalatenschap Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-03-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:2554
Woonrecht vormt last die in mindering mag worden gebracht op de waarde van de verkrijging Instantie Hoge Raad Datum 12-07-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:25
Vaststellingsovereenkomst voor inkomstenbelasting niet bruikbaar voor bepalen omvang nalatenschap Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 14-09-2010 Nummer ECLI:NL:GHARN:2010:BO0512
Overbedelingsschuld uit OBV ook een schuld voor het recht van overgang Instantie Hoge Raad Datum 29-05-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BH1822
Waardering eigen woning voor het successierecht per 1 januari 2002 definitief Instantie Hoge Raad Datum 06-04-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AX0731
Recht van overgang: leveringsverplichting uit hoofde van economische eigendomsoverdracht aftrekbaar (Barbier) Instantie Hof van Justitie EU Datum 11-12-2003 Nummer C-364/01
HR 07-06-2002, nr 36559 Instantie Hoge Raad Datum 07-06-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AE3825
Delen van verzekeringsuitkering met andere erfgenamen vormt nakoming last Instantie Hoge Raad Datum 07-04-1993 Nummer 28907

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-10-2014 Nummer BLKB2013M/1870M Samenvatting Het besluit inzake internationale aspecten van schenk- en erfbelasting is geactualiseerd. Nieuw is dat in grensoverschrijden…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-05-2010 Nummer DGB2010/878M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-12-2005 Nummer CPP2005/1649M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Jurisprudentie recht van overgang blijft van belang! Auteur(s) M. de L. Monteiro Bron Estate Planner Digitaal 2014/8
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2 Schulden 3 Legaten 4 Lasten 4.1 Persoonlijke of onpersoonlijk last 4.2 Voldoening aan een derdenbeding is onder omstandigheden aan te merken als uitvoering van een last 4.3 Voorwaardelijke last 5 Beneficiair aanvaarden als legaten vrij van recht leiden tot negatieve nalatenschap 5.1 Berekening brutoverkrijging bij legaat vrij van recht 5.2 Berekening verkrijging legataris bij beneficiaire aanvaarding door erfgenaam 6 Recht van overgang (vervallen) 7 Berekening vrij van recht 7.1 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2024 7.2 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2023 7.3 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2022 7.4 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2021 7.5 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2020 7.6 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2019 7.7 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2018 7.8 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2017 7.9 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2016 7.10 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2015 7.11 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2014 7.12 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2013 7.13 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2012 7.14 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2011 7.15 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2010 7.16 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2008 7.17 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2007
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)