Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bijleenregeling (art. 3.119aa Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 05-12-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenDe bijleenregeling is ondergebracht in art. 3.119aa Wet IB 2001. Deze regeling beoogt dat de bij de verkoop van een eigen woning behaalde vervreemdingsvoordelen worden geïnvesteerd in de nieuwe eigen woning. Het positieve verschil tussen de verkoopopbrengst van de woning (verkoopprijs minus de verkoopkosten) en de eigenwoningschuld is het vervreemdingssaldo eigen woning. Dit vervreemdingssaldo eigen woning wordt, ongeacht of dit saldo positief of negatief is,…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.119aa Eigenwoningreserve

Artikel 3.119aa Eigenwoningreserve

 • 1

  Bij de vervreemding van een eigen woning wordt het vervreemdingssaldo eigen woning toegevoegd aan de eigenwoningreserve. Onder vervreemdingssaldo eigen woning wordt verstaan de waarde van de tegenprestatie bij de vervreemding van een eigen woning, verminderd met de kosten ter zake van die vervreemding en verminderd met de eigenwoningschuld voor de woning. Voor de toepassing van de eerste en tweede zin wordt tot de eigenwoningschuld mede gerekend het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 3.119a, vierde lid, en het bedrag dat op grond van artikel 3.119a, zesde lid, onderdeel b, niet tot de eigenwoningschuld behoort.

 • 2

  De eigenwoningreserve neemt af, doch niet verder dan tot nihil, met:

  • a.

   een bedrag gelijk aan de kosten ter verwerving van een eigen woning verminderd met het bedrag dat ingevolge artikel 3.119a, eerste lid, als eigenwoningschuld voor die woning in aanmerking wordt genomen;

  • b.

   een bedrag gelijk aan het bedrag waarmee de eigenwoningschuld van de partner op grond van artikel 3.119a, vierde lid, is verlaagd, met dien verstande dat dit bedrag weer aan de eigenwoningreserve wordt toegevoegd ingeval artikel 3.119a, vierde lid, niet meer van toepassing is op de eigenwoningschuld van de partner;

  • c.

   een bedrag gelijk aan de in een kalenderjaar gemaakte kosten voor verbetering of onderhoud van de woning of ter afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de woning.

 • 3

  De eigenwoningreserve vervalt voor zover die is toe te rekenen aan een vervreemdingssaldo eigen woning dat drie jaar geleden is toegevoegd.

 • 4

  Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder verwerving onderscheidenlijk vervreemding van een eigen woning verstaan een gebeurtenis waardoor de woning ten aanzien van de belastingplichtige als een eigen woning wordt aangemerkt, onderscheidenlijk niet meer als zodanig wordt aangemerkt. Als verwerving of vervreemding wordt niet aangemerkt die krachtens boedelmenging door voltrekking van een huwelijk of krachtens wijziging van huwelijkse voorwaarden. Voorts wordt niet als verwerving aangemerkt die krachtens erfrecht tussen partners. Indien bij een verwerving of vervreemding een tegenprestatie ontbreekt of is bedongen bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst, wordt als tegenprestatie aangemerkt de waarde die ten tijde van de verwerving, onderscheidenlijk de vervreemding, in het economische verkeer aan de woning kan worden toegekend.

 • 5

  De eigenwoningreserve die ontstaat door de vervreemding van een eigen woning waartoe meer dan een belastingplichtige gerechtigd is, wordt aan elk van hen toegerekend naar de mate waarin zij gerechtigd zijn tot het vervreemdingssaldo eigen woning.

 • 6

  De eigenwoningreserve die is ontstaan voordat boedelmenging heeft plaatsgevonden door:

  • a.

   voltrekking van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen; of

  • b.

   wijziging van huwelijkse voorwaarden waardoor een gemeenschap als bedoeld in onderdeel a ontstaat;

  wordt bij die boedelmenging bij helfte toegerekend aan elk van de partners.

 • 7

  In afwijking van het eerste lid, eerste zin, wordt een vervreemdingssaldo eigen woning bij vervreemding van een woning die geheel of gedeeltelijk op grond van artikel 3.111, eerste lid, aanhef en onderdeel b, als eigen woning wordt aangemerkt niet toegevoegd aan de eigenwoningreserve voor zover dit vervreemdingssaldo betrekking heeft op het deel van de woning waarop het recht van vruchtgebruik, recht van bewoning of recht van gebruik, bedoeld in dat onderdeel, is gevestigd.

 • 8

  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Draagplichtovereenkomst Categorie Familierecht (overig)
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht
Titel Eigen woning Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hypothecaire geldlening voor aankoop voormalige woning kwalificeert als eigenwoningschuld voor nieuwe woning Instantie Hoge Raad Datum 15-11-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1780
Door afspraken in samenlevingscontract kan eigenwoningreserve volledig worden toegerekend aan een van de partners Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-03-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:2100
Bij overgang woning van box 1 naar box 3 moet worden aangesloten bij waarde in het economische verkeer Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 20-03-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:980

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Fiscale verzamelwet 2014 Dossiernr. 33950 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet maatregelen woningmarkt 2014 II Dossiernr. 33819 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet maatregelen woningmarkt 2014 Dossiernr. 33756 Status Ingetrokken Samenvatting -
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Dossiernr. 33405 Status In werking getreden Samenvatting -
Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Dossiernr. 32130 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2008-2 Dossiernr. 31404 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2004 Dossiernr. 29210 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-12-2021 Nummer 2021-25187 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-08-2021 Nummer 2021-0000106786 Samenvatting Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft in een Kamerbrief van 31 augustus 2021 aangekondigd dat het goedkeurend…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-06-2013 Nummer DGB/2013/3067 U Samenvatting Antwoorden op vragen van het lid Bashir over duidelijkheid omtrent de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen.
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-08-2010 Nummer DGB2010/3057M Samenvatting DGB2010/3057M
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-06-2010 Nummer DGB2010/921 Samenvatting CPP2003/1606M
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-10-2009 Nummer CPP2009/2148M Samenvatting CPP2009/2148M
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-02-2007 Nummer CPP2006/1942M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-11-2006 Nummer CPP2006/412M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel (On)zin van een draagplichtovereenkomst Auteur(s) E. Hoepelman Bron VFP 2019/72
Titel Het eigenwoningverleden: een (on)oplosbaar probleem? Auteur(s) L. Stokkel Bron WPNR 2019/7254
Titel De eigenwoningreserve en partners: Bezint eer ge begint! Auteur(s) B.H. Devilee Bron FBN 2017/46

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Bijleenregeling Bron Belastingdienst Type Onroerende zaken Categorie Rekentools
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)