Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Voortzettingsvereisten (art. 35e SW)

Bijgewerkt tot 19-04-2024 Auteur mr. E.M.A. (Els Marie) van Amersfoort

1 AlgemeenAan de vrijstelling die op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt verleend, zijn verschillende voorwaarden verbonden. De wet stelt voorwaarden aan het object van de verkrijging (art. 35c SW), de erflater of schenker (art. 35d SW) maar ook aan de verkrijger (art. 35e SW). De verkrijger zal ten minste vijf jaar de onderneming moeten voortzetten, dan wel het aanmerkelijk belang in zijn bezit moeten houden. Bij de verkrijging van aanmerkelijk belang geldt bovendien dat de BV of NV…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 35e

 • 1

  Een verkrijger voldoet aan het voortzettingsvereiste indien gedurende de periode van vijf jaren, bedoeld in artikel 35b, vijfde lid, zich geen van de hierna genoemde gebeurtenissen voordoet:

  • a.

   indien het een verkrijging betreft als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel a: de verkrijger houdt op uit de onderneming, of een gedeelte daarvan, winst te genieten of gaat ter zake belastbare winst genieten in de zin van artikel 3.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

  • b.

   indien het een verkrijging betreft als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel b: de verkrijger houdt op uit de verkregen medegerechtigdheid, of een gedeelte daarvan, winst te genieten;

  • c.

   indien het een verkrijging betreft van vermogensbestanddelen als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel c:

   • 1°.

    de verkrijger vervreemdt vermogensbestanddelen of een gedeelte van de in deze vermogensbestanddelen liggende rechten;

   • 2°.

    vermogensbestanddelen worden omgezet in preferente aandelen of op andere wijze wordt de aanspraak van de verkregen vermogensbestanddelen op toekomstige winsten of waardeontwikkelingen beperkt, of

   • 3°.

    het lichaam waarop de vermogensbestanddelen betrekking hebben, houdt op uit de onderneming of de medegerechtigdheid, of een gedeelte daarvan, winst te genieten;

  • d.

   indien het een verkrijging betreft als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel d:

   • 1°.

    de verkrijger houdt op de onroerende zaak geheel of voor een gedeelte daarvan ter beschikking te stellen aan het in dat lid bedoelde lichaam, of

   • 2°.

    de onroerende zaak houdt op geheel of voor een gedeelte daarvan dienstbaar te zijn aan de in dat lid bedoelde onderneming.

 • 2

  Indien de verkrijger in de periode, bedoeld in het eerste lid, een samenwerkingsverband aangaat, houdt hij voor de toepassing van dit artikel slechts op winst te genieten voor zover zijn gerechtigdheid tot de winst daardoor verder afneemt dan het aandeel in de winst waartoe hij gerechtigd was vóór de verkrijging waarop artikel 35b is toegepast.

 • 3

  Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder vervreemden mede verstaan een handeling of gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.16, eerste lid, onderdelen a, b, c, d, e en i, tweede lid, en vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, ook als deze handeling of gebeurtenis betrekking heeft op vermogensbestanddelen die bij de verkrijger niet tot een aanmerkelijk belang behoren als bedoeld in afdeling 4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 • 4

  Het eerste lid, onderdeel c, is van overeenkomstige toepassing op de gewone aandelen van de verkrijger, bedoeld in artikel 35c, vierde lid. Ingeval met betrekking tot de in de eerste volzin bedoelde gewone aandelen niet wordt voldaan aan het eerste lid, onderdeel c, vervalt de voorwaardelijke vrijstelling met betrekking tot de preferente aandelen, bedoeld in artikel 35c, vierde lid, overeenkomstig artikel 35b, zesde lid, naar evenredigheid.

 • 5

  Indien zich een van de in het eerste lid bedoelde gebeurtenissen heeft voorgedaan, doet de verkrijger hiervan aangifte binnen acht maanden na die gebeurtenis.

 • 6

  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit artikel.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Agrarisch recht Categorie Registergoederenrecht
Titel Certificering en decertificering Categorie Ondernemingsrecht
Titel Bedrijfsopvolging Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Faillissement binnen vijf jaar leidt tot schending voortzettingsvereiste; geen sprake van dwaling Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 03-04-2024 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2024:2143
Schending voortzettingsvereiste BOR (art. 35e SW) bij overdracht aandelen onder (particuliere) dwang Instantie Rechtbank Den Haag Datum 29-03-2023 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2023:4486
Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF Instantie Hoge Raad Datum 02-12-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1793
Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW Instantie Rechtbank Gelderland Datum 08-08-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:3816
Bedrijfsopvolgingsregeling SW van toepassing op verhuuractiviteiten net als op projectontwikkeling en bouwactiviteiten Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 19-07-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:2429
Door verkoop veestapel voldoen erfgenamen van een landbouwonderneming niet aan voortzettingsvereisten BOF Instantie Hoge Raad Datum 27-01-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:99
Verhuur onderneming in strijd met voorzettingsvereiste bedrijfsopvolgingsregeling SW Instantie Rechtbank Den Haag Datum 21-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2016:4708
Voornemen tot staken onderneming leidt niet tot intrekken bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BY6350

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025 Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden Samenvatting -
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Dossiernr. 34307 Status - Samenvatting -
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-07-2018 Nummer 2018-000119906 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën is tegemoet gekomen aan een Wob-verzoek in verband met mogelijk niet gepubliceerd bel…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-01-2013 Nummer BLKB2012/1221M Samenvatting Het beleidsbesluit inzake de bedrijfsopvolgingsregeling SW is geactualiseerd. Naast redactionele wijzigingen en verduidelijk…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-09-2012 Nummer BLKB2012/101M Samenvatting Dit beleidsbesluit is ingetrokken bij besluit van 9 maart 2018 (nr 2018-27139).Het beleidsbesluit inzake de aanmerkelijkbela…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-04-2011 Nummer BLKB2011/68M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-11-2006 Nummer CPP2006/2674M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel M.J. Hoogeveen, 'Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Deel 3: de voortzettingseis', WPNR 2021(7344)
Titel Voortzettingsperiode BOF (ook) van (meer dan) aanmerkelijk belang! Auteur(s) M.A.W.M. Wesselink, J.M. Bom Bron FBN 2019/44
Titel Voortzettingsvereiste BOR: De ondernemer in een dwangbuis? Auteur(s) A.M.A. de Beer Bron MBB 2019/5.25
Titel Frustratie (over de) bezits- en voortzettingstermijn Auteur(s) L. Roos Bron FTV 2018/44
Titel Voortzettingseis BOR en houdsterstructuren Auteur(s) A.M.A. de Beer Bron Estate Planner Digitaal 2015/10
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)