Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Fiscale boetes aangiftebelastingen (art. 67b, 67c en 67f AWR)

Bijgewerkt tot 01-01-2019

1 Inleiding De bestuurlijke fiscale boeteoplegging voor aangiftebelastingen zoals de overdrachtsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting is vastgelegd in Hoofdstuk VIIIA van de AWR. De beboetbare overtredingen zijn opgenomen in afdeling 1 van Hoofdstuk VIIIA en de aanvullende bepalingen in afdeling 2. Afdeling 1 maakt onderscheid tussen de lichtere verzuimboetes (art. 67b t/m art. 67cb AWR) en de zwaardere vergrijpboetes (art. 67f AWR). De in de AWR geregelde boetes worden door de belast…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 67b

 • 1

  Indien de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige de aangifte voor een belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet, dan wel niet binnen de in artikel 10 bedoelde termijn heeft gedaan, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 136 kan opleggen.

 • 2

  Indien de inhoudingsplichtige de aangifte loonbelasting niet, niet binnen de in artikel 10 bedoelde termijn, dan wel onjuist of onvolledig heeft gedaan, vormt dit, in afwijking van het eerste lid, een verzuim terzake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1.377 kan opleggen.

 • 3

  De bevoegdheid tot het opleggen van de boete wegens het niet dan wel niet tijdig doen van de aangifte vervalt door verloop van een jaar na het einde van de termijn waarbinnen de aangifte had moeten worden gedaan. De bevoegdheid tot het opleggen van de boete wegens het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte vervalt door verloop van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar van het aangiftetijdvak waarop de aangifte betrekking heeft.


Artikel 67c

 • 1

  Indien de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige de belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn heeft betaald, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste € 5.514 kan opleggen.

 • 2

  Bij niet of gedeeltelijk niet betalen legt de inspecteur de boete op, gelijktijdig met de vaststelling van de naheffingsaanslag.

 • 3

  De bevoegdheid tot het opleggen van de boete wegens niet tijdig betalen vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan.

 • 4

Artikel 67f

 • 1

  Indien het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige is te wijten dat belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn is betaald, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste 100 percent van de in het tweede lid omschreven grondslag voor de boete.

 • 2

  De grondslag voor de boete wordt gevormd door het bedrag van de belasting dat niet of niet tijdig is betaald, voor zover dat bedrag als gevolg van de opzet of de grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige niet of niet tijdig is betaald.

 • 3

  Bij niet of gedeeltelijk niet betalen legt de inspecteur de boete op, gelijktijdig met de vaststelling van de naheffingsaanslag.

 • 4

  De bevoegdheid tot het opleggen van de boete wegens niet tijdig betalen, vervalt door verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan.

 • 5

  Artikel 67e, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6

  Artikel 20, eerste lid, tweede volzin, en tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Fiscale boetes Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Constructie met wederinkoop en wederverkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen mislukt; notaris beboet wegens medeplegen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 23-05-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:4680
Geen fiscale boete verschuldigd indien sprake is van pleitbaar standpunt Instantie Hoge Raad Datum 21-04-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:638
Voor medeplegen moet intellectuele en/of materiële bijdrage van betrokkene van voldoende gewicht zijn Instantie Hoge Raad Datum 14-04-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:928
Geen omkering en verzwaring bewijslast indien in aangifte pleitbaar standpunt is ingenomen Instantie Hoge Raad Datum 30-10-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BK1488
Aan belastingplichtige die een deskundig adviseur inschakelt, kan geen grove schuld worden verweten wegens het niet verdiepen in fiscale regelgeving Instantie Hoge Raad Datum 13-02-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BH2586
Bij geen enkel verwijt van beboetbaar feit is sprake van afwezigheid van alle schuld Instantie Hoge Raad Datum 15-06-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:BA7184

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-06-2016 Nummer BLKB2016/695M Samenvatting In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-06-2015 Nummer BLKB2015/571M Samenvatting In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2015 Nummer BLKB2015/1429M Samenvatting In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-12-2014 Nummer BLKB2014/1590M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2013 Nummer BLKB2013/1814M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-12-2011 Nummer DGB2011/2248M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-12-2010 Nummer DGB2010/6677M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-06-2010 Nummer DGB2010/3203M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-12-2009 Nummer CPP2009/2156M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-06-2009 Nummer CPP2009/1062M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-12-2008 Nummer CPP2008/2386M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)