Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Waarderingsmethoden (art. 17 Wet WOZ)

Bijgewerkt tot 08-09-2022

1 Inleiding De WOZ-waarde wordt vastgesteld door middel van een taxatie. In de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken is vastgelegd welke wijzen van taxatie gemeenten mogen gebruiken om de WOZ-waarde vast te stellen.Op grond van art. 18 lid 4 Wet WOZ jo art. 2 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ worden bij de bepaling van de waarde van een onroerende zaak bepaalde objecten buiten aanmerking gelaten. Een voorbeeld van een dergelijk object is…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 17

 • 1

  Aan een onroerende zaak wordt een waarde toegekend.

 • 2

  De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een onroerende zaak, voor zover die niet tot woning dient, en met uitzondering van onroerende zaken die zijn ingeschreven in het rijksmonumentenregister, bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het tweede lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:

  • a.

   de aard en de bestemming van de zaak;

  • b.

   de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering, waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.

 • 4

  In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een gebouwd eigendom in aanbouw bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het derde lid. Onder een gebouwd eigendom in aanbouw wordt verstaan een onroerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet of voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van die wet en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig zijn beoogde bestemming.

 • 5

  In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een gebouwd eigendom dat tot woning dient en deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 220d, eerste lid, onderdeel d, van de Gemeentewet bedoelde voorwaarden bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. Gebouwde eigendommen die dienstbaar zijn aan de woning worden geacht deel uit te maken van die woning.

 • 6

  Met betrekking tot een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, aanhef en onderdeel f , wordt de waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele onroerende zaak.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bij verkoop van onroerende zaak onder voorwaarde van sloop bestaat WOZ-waarde uit verkoopprijs minus sloopkosten Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 06-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:4058
Prijs bij verkoop aan zittende huurder heeft wel degelijk betekenis voor het bepalen van de WOZ-waarde Instantie Hoge Raad Datum 24-04-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1087
Vergoeding om woning voor overdracht in gebruik te nemen, wordt niet in aanmerking genomen bij bepaling WOZ-waarde Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-03-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:1572
Voorwaardelijke korting op koopprijs is bepalend voor de WOZ-waarde van nieuwbouw woning Instantie Hoge Raad Datum 23-01-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:109
Bij waardering WOZ wordt geen rekening gehouden met naderend einde erfpacht Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-11-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:8927
Irrelevant is welke bestemming aan het perceel op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening is toegekend voor toepassing van de cultuurgronduitzondering Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 24-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2014:3448
WOZ-waarde gaat uit van eigendom in vrij opleverbare staat: ook bij verhuurd kantoorpand Instantie Hoge Raad Datum 25-04-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:982
Waarde:Voor vaststellen WOZ-waarde woning van woningcorporatie mogen ook door woningcorporatie zelf verkochte woningen worden meegewogen Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 25-02-2014 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2014:998
Het ontbreken van een agrarische bestemming van de cultuurgrond hoeft niet in de weg te staan aan toepassing van de cultuurgronduitzondering Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 28-01-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:666
Flink lagere WOZ-waarde door overlast naastgelegen muziekvereniging Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 25-10-2013 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2013:7854
Juridische factoren: Op oprit rustende erfdienstbaarheid beïnvloed WOZ-waarde Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 02-07-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:5153
Vervuiliong: Geen waardedrukkend effect wegens bodemverontreiniging ingeval sanering niet urgent wordt geacht Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 21-03-2013 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5198
Bij gebrek aan recentere gegevens zijn oudere verkoopgegevens bruikbaar voor vaststelling WOZ-waarde Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 05-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:BZ3489
Bij verkoop onder dreiging van executieveiling is twijfelachtig of beste koopprijs is gerealiseerd Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 29-01-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0980
Onder dreiging van executieveiling tot stand gekomen koopprijs is richtinggevend Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 29-01-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0992
Juridische factoren: Bij vaststelling WOZ-waarde wordt geen rekening gehouden met Maatschappelijk Gebonden Eigendom-verplichting Instantie Hoge Raad Datum 11-01-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8065
BTW blijft buitenbeschouwing bij vaststelling vervangingswaarde universiteitscomplex Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 31-10-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BY8212
Subject: Huidige toestand in beginsel bepalend voor WOZ-waarde; toekomstige gebruiksmogelijkheden kunnen van invloed zijn Instantie Rechtbank Breda Datum 28-06-2012 Nummer ECLI:NL:RBBRE:2012:BX4346
Overig: Bij vaststellen WOZ-waarde moet rekening worden gehouden met het effect van de economische crisis op de huizenmarkt Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 15-06-2012 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2012:BX0117
Subject: Herstelkosten fundering komen volledig in minder op WOZ-waarde Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-04-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4964
Bij lange periode tussen koop en peildatum kan de koopsom niet als richtsnoer fungeren Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 28-02-2012 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2012:BV7423
Subject: Vaststelling WOZ-waarde bij in aanbouw zijnde opstal Instantie Hoge Raad Datum 10-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV3140
Meeste biedende koper serviceflat is een ander dan voor gewone appartementen; lagere WOZ-waarde Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV2583
Verschillen in bouwkundig opzicht zorgen voor afwijkende WOZ-waarde serviceflat Instantie Hoge Raad Datum 03-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV2579
Subject: Aanmerking als rijksmonument heeft waardedrukkend effect volgens Hof Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 23-11-2011 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2011:BV2794
Woningen moeten nagenoeg identiek zijn voor toepassing gelijkheidsbeginsel Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-11-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV7132
Juridische factoren: Eigendom van beheerderswoning bij VvE; lidmaatschapsrecht drukt WOZ-waarde Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 20-09-2011 Nummer ECLI:NL:GHARN:2011:BT6224
Juridische factoren: Splitsingsverbod geen waardedrukkende factor bij waardering bovenwoning Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 01-09-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BR6798
Vervuiling: Aanwezigheid van asbest verlaagd WOZ-waarde Instantie Hoge Raad Datum 10-06-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ7597
Omgevingsfactoren: Waardedrukkend effect van windmolens is afhankelijk van afstand en grootte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-05-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ4864
Schilderen buitenwerk is geen verbouwing die aanleiding geeft voor afwijken van waardepeildatum Instantie Rechtbank Breda Datum 13-04-2011 Nummer ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ5191
Juiste waardepeildatum van waarderingsrapport van meer belang dan opname referente huurwaarden in waarderingsrapport Instantie Rechtbank Arnhem Datum 29-03-2011 Nummer ECLI:NL:RBARN:2011:BP9471
Te waarderen perceel en referentie percelen dienen vergelijkbaar te zijn Instantie Hoge Raad Datum 18-03-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BP7975
Voor toepassing van vergelijkingsmethode dienen panden vergelijkbaar te zijn Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 01-02-2011 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2011:BP2744
Vergelijking met één transactie is onjuiste toepassing vergelijkingsmethode Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 21-12-2010 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2010:BP3139
Juridische factoren: Voorkeursrecht van een Gemeente heeft geen waardedrukkend effect op de WOZ-waarde Instantie Hoge Raad Datum 10-09-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BN6300
Omgevingsfactoren: Windmolens op meer dan 600m afstand drukken toch WOZ-waarde Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 14-04-2010 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2010:BM2564
WOZ-waarde van onverhuurbare parkeerplaatsen is nihil Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 19-05-2009 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ5184
Subject: Aanwijzing als monument en ontbreken woonvergunning drukken WOZ-waarde Instantie Rechtbank Arnhem Datum 15-04-2009 Nummer ECLI:NL:RBARN:2009:BJ6800
Vervuiling: Heffingsambtenaar moet inzichtelijk maken op welke wijze rekening is gehouden met vervuilde grond Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 07-04-2009 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ4738
Omgevingsfactoren: Alleen objectieve omgevingsfactoren hebben invloed op WOZ-waarde Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 18-11-2008 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2008:BG9889
Opname referentiepanden in waarderingsrapport geen doorslaggevende keuze bij meerdere waarderingsrapporten Instantie Hoge Raad Datum 14-03-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC6467
Juridische factoren: Uit waarderingsrapport moet voldoende blijken op welke wijze rekening is gehouden met afwijkende bestemming referentiepanden Instantie Rechtbank Dordrecht Datum 29-06-2007 Nummer ECLI:NL:RBDOR:2007:BB3131
Monopoliepositie drukt WOZ-waarde Instantie Rechtbank Utrecht Datum 11-06-2007 Nummer ECLI:NL:RBUTR:2007:BA7504
Bij toepassing waarderingsmethode is gebruiksmogelijkheid van een ruimte van belang Instantie Rechtbank Arnhem Datum 18-09-2006 Nummer ECLI:NL:RBARN:2006:AZ7344
Ook een referentie object in een ander dorp is toegestaan Instantie Rechtbank Groningen Datum 15-06-2006 Nummer ECLI:NL:RBGRO:2006:AY6436
Juridische factoren: Vrijstelling van bestemmingsplan kan WOZ-waarde verhogen Instantie Hoge Raad Datum 09-06-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AX7319
Als inspecteur en belanghebbende WOZ-waarde niet aannemelijk maken, mag rechter de WOZ-waarde vaststellen Instantie Hoge Raad Datum 14-10-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU4300
Verplichting tot betalen van servicekosten is geen waardedrukkende factor voor WOZ-waarde Instantie Hoge Raad Datum 09-09-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU2341
Waardevaststelling voor stacaravanchalets op gehuurde grond ten onrechte achterwege gelaten Instantie Hoge Raad Datum 24-06-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AQ7093
Vervuiling: Met na de waardepeildatum ontdekte verontreiniging moet alsnog rekening worden gehoude Instantie Hoge Raad Datum 05-09-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AI5685
Subject: Servicekosten hebben geen invloed op WOZ-waarde Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA4901
Juridische factoren: Invloed zakelijke verplichtingen afhankelijk van mate waarin genot wordt beperkt Instantie Hoge Raad Datum 25-11-1998 Nummer ECLI:NL:HR:1998:AA2572

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Overige fiscale maatregelen 2014 Dossiernr. 33753 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-02-2012 Nummer 2012Z01307 Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De Wet WOZ: kapstok bij waardering van woningen Auteur(s) J. Batterink Bron FBN 2017/45

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Checklist Verzoek vooroverleg Waardering onroerende zaak Bron Belastingdienst Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)