Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Erfbelasting betalen met kunst of met een cultuurhistorisch goed (art. 67 SW)

Bijgewerkt tot 05-07-2022 Auteur De redactie

1 Algemeen Op grond van art. 67 lid 3 SW wordt - onder voorwaarden - de verschuldigde erfbelasting en de daarmee samenhangende belastingrente geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden, indien voorwerpen uit de nalatenschap met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang door de verkrijger in eigendom worden overgedragen aan de Staat. Een voorwaarde is dat het voorwerp met cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang deel uitmaakt van de nalatenschap (en niet in bijvoorbeeld een…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 67

 • 1

  Door Onze Minister kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend van:

  • 1°.

   de belasting, verschuldigd wegens een schenking aan natuurlijke personen, waarvan overtuigend wordt aangetoond, dat zij slechts heeft gestrekt tot het verschaffen van levensonderhoud van een begiftigde, die verstoken is van eigen middelen van bestaan en die wegens ouderdom, invaliditeit of om andere redenen buiten staat is zich die middelen door arbeid te verschaffen;

  • 2°.

   de belasting, verschuldigd wegens een schenking aan natuurlijke personen, beneden de leeftijd van 27 jaren, van welke schenking overtuigend wordt aangetoond, dat zij slechts heeft gestrekt tot betaling van - of bijdrage tot - de kosten van studie of opleiding voor enig beroep van een begiftigde, die zonder die schenking niet in staat zou zijn die studie of opleiding aan te vangen of te genieten;

  • 3°.

   [vervallen;]

  • 4°.

   de belasting, verschuldigd wegens een schenking ten algemenen nutte voor het grondgebied van Nederland, welke aan een bepaald tijdstip of een bepaalde gebeurtenis gebonden is.

 • 2

  Onze Minister kan kwijtschelding verlenen van de belasting verschuldigd wegens verkrijgingen door:

  • a.

   een andere Staat, voor zover de belasting meer bedraagt dan de belasting die de Nederlandse Staat verschuldigd zou zijn;

  • b.

   een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van een andere Staat, voor zover de belasting meer bedraagt dan de belasting die een Nederlandse provincie of gemeente verschuldigd zou zijn;

  een en ander met dien verstande dat zodanige kwijtschelding van belasting alleen wordt verleend, indien de Staat die de making of schenking verkrijgt of waar de verkrijger is gevestigd, verklaart dat in geval van makingen of schenkingen door een inwoner van die Staat aan de Nederlandse Staat, een Nederlandse provincie of gemeente, over die makingen of schenkingen niet meer belasting zal worden geheven dan ingeval de buitenlandse Staat zelf zou verkrijgen of de verkrijger op het grondgebied van de buitenlandse Staat zou zijn gevestigd.

 • 3

  Onze Minister kan, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen en volgens daarbij te stellen regels, geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen van de verschuldigde erfbelasting en de evenredig met deze gehele of gedeeltelijke kwijtschelding samenhangende belastingrente indien voorwerpen uit de nalatenschap met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang, door de verkrijger in eigendom worden overgedragen aan de Staat. Het bedrag van de kwijtschelding beloopt 120 percent van de waarde van de overgedragen voorwerpen maar niet meer dan de verschuldigde belasting en de in rekening gebrachte belastingrente.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Kunst Categorie Belastingrecht
Titel Goede doelen Categorie Diversen

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-09-2020 Nummer 2020-157866 Samenvatting Op grond van art. 67 lid 3 SW wordt - onder voorwaarden - de verschuldigde erfbelasting en de daarmee samenhangende belastin…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-07-2019 Nummer 2019-0000089981 Samenvatting Op 12 juli 2019 heeft de Staatssecretaris een besluit genomen op een Wob-verzoek inzake kunstobjecten en de Successiewet. Da…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-11-2018 Nummer 2018-68650 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-09-2009 Nummer CPP2009/483M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-06-2010 Nummer DGB2010/875M Samenvatting    

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Juridische aandachtspunten bij het overdragen van kunst aan de Staat in ruil voor kwijtschelding van erfbelasting Auteur(s) E.R.N. Benjamins Bron KWEP 2023/18
Titel Kwijtschelding van erfbelasting tegen overdracht van kunst of andere cultuurgoederen Wie komt daarvoor in aanmerking? Auteur(s) M.U.M.A. Waaijer-Linders Bron WPNR 2023/7420
Titel Onvervangbaar & Onmisbaar, maar tegen welke prijs? Auteur(s) M.U.M.A. Waaijer-Linders Bron WPNR 2022/7376
Titel De kunst van estate planning Auteur(s) D.A.C. Nijhuis, J.M. Bom Bron VFP 2021/47
Titel Kwijtschelding erfbelasting bij overdracht cultuurgoed en toepassing wettelijke verdeling Auteur(s) R.J. Nieuwland Bron FBN 2021/24
Titel Fiscale haken en ogen bij het schenken van kunst Auteur(s) M. Reinink Bron Arts en auto 2021, nr 9
Titel De Kunstregeling in de erfbelasting Auteur(s) P.J. van Gelderen Bron Vp-Bulletin 2020/1
Titel De Kunstregeling in nationaal en internationaal perspectief Auteur(s) B.B.A. de Kroon Bron Vp-Bulletin 2019/5
Titel Kunst en erfbelasting Auteur(s) R.J. Nieuwland Bron FBN 2018/51
Titel Cultuurgoederen en estate planning Auteur(s) R.J. Nieuwland Bron KWEP 2018/27
Titel Kunst en btw Auteur(s) E.A. Laman, F. van Rijn Bron KWEP 2014/3
Titel Made in China Auteur(s) I.J.M. van den Bosch, S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst Bron KWEP 2014/5
Titel De waarde van kunst en antiek in het economische verkeer Auteur(s) J. Bosch van Rosenthal Bron KWEP 2014/4
Titel Schenken van kunst: een koud kunstje? Auteur(s) M.C.J. Oliemans Bron KWEP 2014/1
Titel Erfbelasting betalen met kunst Auteur(s) P.A. Broeksma, B.B.A. de Kroon Bron KWEP 2014/2
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)