Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gelijkstellingen (art. 3 lid 3 Wet OB)

Bijgewerkt tot 15-06-2022 Auteur De redactie

Inleiding In art. 3 lid 3 Wet OB worden twee situaties gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. In de laatste paragraaf van deze toelichting wordt ingegaan op de intergratieheffing zoals deze gold tot 1 januari 2014. 1 Privéonttrekkingen De eerste gelijkstelling betreft privéonttrekkingen (art. 3 lid 3 onder a Wet OB). Deze gelijkstelling omvat interne leveringen waarbij door een ondernemer een goed aan zijn bedrijf wordt onttrokken, welk goed de ondernemer…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3

 • 1

  Leveringen van goederen zijn:

  • a.

   de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken;

  • b.

   de afgifte van goederen ingevolge een overeenkomst van huurkoop;

  • c.

   de oplevering van onroerende zaken door degene die de zaken heeft vervaardigd, met uitzondering van andere onbebouwde terreinen dan bouwterreinen als bedoeld in artikel 11, zesde lid;

  • d.

   de rechtsovergang van goederen tegen betaling van een vergoeding ingevolge een vordering door of namens de overheid;

  • e.

   [vervallen;]

  • f.

   de rechtsovergang van goederen welke het onderwerp uitmaken van een overeenkomst tot het aanbrengen van die goederen aan een ander goed.

 • 2

  Als levering van goederen wordt mede aangemerkt de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, met uitzondering van hypotheek en grondrente, tenzij de vergoeding, vermeerderd met de omzetbelasting, minder bedraagt dan de waarde in het economische verkeer van die rechten. De waarde in het economische verkeer bedraagt ten minste de kostprijs, met inbegrip van de omzetbelasting, van de onroerende zaak waarop het recht betrekking heeft, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de handeling.

 • 3

  Met een levering onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, worden gelijkgesteld:

  • a.

   het door een ondernemer aan zijn bedrijf onttrekken van een goed dat hij voor eigen privé-doeleinden of voor privé-doeleinden van zijn personeel bestemt, dat hij om niet verstrekt of, meer in het algemeen, dat hij voor andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt, ingeval met betrekking tot dat goed of de bestanddelen daarvan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan;

  • b.

   [vervallen;]

  • c.

   het onder zich hebben van goederen door een ondernemer of zijn rechthebbenden wanneer hij de uitoefening van zijn bedrijf beëindigt, ingeval bij de aanschaffing van die goederen of bij de bestemming ervan overeenkomstig het bepaalde in onderdeel b, zoals dat luidde op 31 december 2013, recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan.

 • 4

  Indien door meer dan één persoon overeenkomsten worden gesloten met een verplichting tot levering van een zelfde goed dat vervolgens door de eerste persoon rechtstreeks aan de laatste afnemer wordt afgeleverd, wordt dat goed geacht door ieder van die personen te zijn geleverd.

 • 5

  Goederen welke over een veiling worden verhandeld, worden geacht aan en vervolgens door de houder van de veiling te zijn geleverd.

 • 6

  Goederen welke worden geleverd door tussenkomst van een commissionair of dergelijke ondernemer die overeenkomsten sluit op eigen naam maar op order en voor rekening van een ander, worden geacht aan en vervolgens door die ondernemer te zijn geleverd.

 • 7

  Goederen zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alsmede electriciteit, gas, warmte of koude en dergelijke.

 • 8

  Voor de toepassing van het derde lid, onderdeel a, worden onttrekkingen van goederen om voor bedrijfsdoeleinden te dienen als geschenken van geringe waarde of als monster, niet als een levering onder bezwarende titel beschouwd.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Woonappartementen zijn zelfstandige onroerende zaken indien zij beschikken over eigen voorzieningen die deze geschikt maken voor zelfstandige bewoning Instantie Hoge Raad Datum 15-09-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1237
Herzieningsaftrek bij leegstaand kantoorpand met voornemen tot belaste verhuur Instantie Hoge Raad Datum 13-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1376
Einduitspraak Hoge Raad: integratieheffing over grond in dit geval terecht Instantie Hoge Raad Datum 20-12-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:1870
Integratieheffing: functiewijziging en splitsing leidt niet tot nieuwbouw Instantie Hoge Raad Datum 08-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BX6640
Voor zover omzetbelasting drukt op gedeelte stadskantoor dat voor belaste prestaties wordt gebruikt is deze aftrekbaar Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BW9757
Verhuur kunstencentrum vormt één belaste prestatie voor Wet OB; uitzondering voor herziening geldt niet voor herrekening Instantie Hoge Raad Datum 07-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU8847
Flexibel in te delen kantoorpand is één onroerende zaak; één moment van eerste ingebruikname Instantie Hoge Raad Datum 21-10-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BT8766
Door betrokkenheid ouders ontbreekt kwalificatie pleegkind voor de successiewet Instantie Rechtbank Haarlem Datum 26-10-2009 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2009:BK1264
Voorbelasting op (gedeelte van) pand aftrekbaar zolang aanwendingswijze onduidelijk is Instantie Hoge Raad Datum 12-09-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB5776
Verbouwing praktijkgedeelte woon/bedrijfspand leidt tot integratieheffing Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 24-07-2006 Nummer ECLI:NL:GHARN:2006:AY7277
Korfbalvelden-arrest Instantie Hoge Raad Datum 14-10-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU4302
Gedeelte van onroerende zaak kan zelfstandig zijn voor omzetbelasting Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 24-12-2003 Nummer ECLI:NL:GHARN:2003:AO1476
Art. 19 lid 2 SW niet in strijd met recht op family life Instantie Hoge Raad Datum 21-02-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB0161
Van Dijk's Boekhuis B.V. Instantie Hof van Justitie EU Datum 14-05-1985 Nummer ECLI:EU:C:1985:195

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2009 Nummer CPP 2009/2495M Samenvatting Dit besluit is vervallen bij besluit van 23 april 2018 (nr 2018-5012), aangezien de overgangsregeling die is getroffen in he…
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)