Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Inkomen uit aanmerkelijk belang (art. 4.12 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 07-05-2024 Auteur De redactie

1 InleidingHet begrip inkomen uit aanmerkelijk belang wordt omschreven in art. 4.12 Wet IB 2001 als de som van:de reguliere voordelen verminderd met de in art. 4.15 Wet IB 2001 omschreven aftrekbare kosten;de vervreemdingsvoordelen;dit alles verminderd met de persoonsgebonden aftrek bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet IB 2001.De persoonsgebonden aftrek komt overigens pas in box 2 aan de orde indien in het betreffende belastingjaar in de boxen 1 en 3 onvoldoende positief inkomen is om de persoonsg…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 4.12 Inkomen uit aanmerkelijk belang

Artikel 4.12 Inkomen uit aanmerkelijk belang

Inkomen uit aanmerkelijk belang is het gezamenlijke bedrag van:

  • a.

    de voordelen die worden getrokken uit tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen (reguliere voordelen), verminderd met de aftrekbare kosten en

  • b.

    de voordelen die worden behaald bij de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen, of bij de vervreemding van een gedeelte van de in deze aandelen of winstbewijzen besloten liggende rechten (vervreemdingsvoordelen);

verminderd met de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Aandelenoverdracht Categorie Ondernemingsrecht
Titel Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Toename rekening-courant DGA was geen uitdeling omdat betalingsonmacht of -onwil ontbrak Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 29-06-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:6294
Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang Instantie Hoge Raad Datum 11-06-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:883
Verschuiving in aandelenbelang door fout van notaris leidt tot winst uit aanmerkelijk belang Instantie Rechtbank Gelderland Datum 12-06-2019 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2019:2596
Vaststelling omvang aftrekbare kosten ter behoud van aanmerkelijk belang na verdeling huwelijksgemeenschap Instantie Rechtbank Gelderland Datum 11-02-2019 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2019:520
Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend Instantie Rechtbank Gelderland Datum 04-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:2089
Vernietiging verkoopovereenkomst AB-aandelen heeft fiscaal geen terugwerkende kracht Instantie Hoge Raad Datum 21-11-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:3323
Hof Den Haag 26-03-2013, nr. BK-11-00177 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2013:1842
Zolang vereffening nog niet is voltooid, is geen sprake van afkoop stamrecht of AB-voordeel Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2013:CA4030
Afwaarderen van vordering die vaders BV heeft op dochter leidt tot constateren verkapte dividenduitkering aan vader Instantie Rechtbank Haarlem Datum 20-12-2012 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2012:BY9891
Betaling aankoopkosten pand door verkoper (BV) aan koper (DGA) is winstuitdeling Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 23-01-2009 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2009:BH5043
Bodemlozeputlening door dochtervennootschap verstrekt aan moeder kwalificeert als onttrekking Instantie Hoge Raad Datum 29-10-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AR4761

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-03-2024 Nummer 2023-16550 Samenvatting Het verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 9 maart 2018, nr. 2018-27139 (Stcrt. 2018, 15751) is geactualiseerd. De wijzigin…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De verander(en)de positie van dga, wordt 2023 een fiscaal gelukkig nieuwjaar? Auteur(s) Redactie Vp-bulletin Bron Vp-Bulletin 2023/1
Titel De fiscale behandeling van de herroepelijke schenking Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron WPNR 2008/6744
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)