Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW)

Bijgewerkt tot 02-01-2024 Auteur mr. P.M. (Pauline) Pipping-van der Storm

1 AlgemeenIn art. 32 SW zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie tot de erflater of wie de verkrijger is. Met betrekking tot de onderstaande onderdelen is nader commentaar beschikbaar.Art. 32 lid 1 sub 3 SW - vrijstelling erfbelasting algemeen nut beogende instelling (ANBI)Art. 32 lid 1 sub 4 SW - vrijstelling erfbelasting familie/overige verkrijgersArt. 32 lid 1 sub 5 SW - vrijstelling erfbelasting bij verkrijging…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 32

 • 1

  Van erfbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:

  • 1°.

   door de Staat;

  • 2°.

   door een provincie, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of een gemeente in Nederland, zonder bijzondere opdracht of met een opdracht, indien en voor zover deze opdracht aan de making niet het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;

  • 3°.

   door een algemeen nut beogende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;

  • 4°.

   door de hierna genoemde personen tot de daarachter vermelde bedragen:

   • a.

    partner: € 795.156;

   • b.

    kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden en die ten gevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk in de eerstkomende drie jaren buiten staat zullen zijn om met arbeid die voor hun kracht berekend is, de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd in staat zijn aan inkomen uit arbeid te verwerven: € 75.546;

   • c.

    kinderen voor wie de onder b bedoelde vrijstelling niet van toepassing is: € 25.187;

   • d.

    kleinkinderen: € 25.187;

   • e.

    ouders: € 59.643;

   • f.

    overige verkrijgers: € 2.658;

  • 5°.

   aan waarde van aanspraken ingevolge een pensioenregeling alsmede aan waarde van lijfrenten;

  • 6°.

   [vervallen;]

  • 7°.

   [vervallen;]

  • 8°.

   door een sociaal belang behartigende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang;

  • 9°.

   door een steunstichting SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn bestemd voor de realisatie van de doelstelling van de steunstichting;

  • 10°.

   door een werknemer van de erflater of zijn partner of door een nabestaande van zodanige werknemer, voor zover het verkregene kan worden beschouwd als de voldoening aan een ter zake van de verrichte arbeid bestaande natuurlijke verbintenis als is bedoeld in artikel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

   Voor zover een verkrijging van een nabestaande van de werknemer aan periodieke uitkeringen ingevolge deze bepaling is vrijgesteld van erfbelasting, wordt zij, voor de toepassing van deze wet, beschouwd als een aan de werknemer toe te rekenen bevoordeling krachtens een ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding;

  • 11°.

   aan nog niet vorderbare termijnen van renten, van uitkeringen, van bezoldigingen en van andere inkomsten.

 • 2

  De waarde van aanspraken ingevolge een pensioenregeling – andere dan die ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet –, van lijfrenten alsmede van aanspraken op periodieke uitkeringen bij overlijden welke door een partner ten gevolge van het overlijden worden verkregen en hetzij van erfbelasting zijn vrijgesteld ingevolge het eerste lid, onder 5°, hetzij naar hun aard niet krachtens deze wet belastbaar zijn, strekt voor de helft in mindering van het in het eerste lid, onder 4°, onderdeel a, bedoelde bedrag, met dien verstande dat na deze korting de vrijstelling niet minder bedraagt dan € 205.420. Voor zover de omvang van de in de eerste volzin bedoelde aanspraken wordt bepaald met toepassing van artikel 13, wordt de verkrijging van deze aanspraken voor de toepassing van dit lid, geacht geheel te kunnen worden toegerekend aan een onttrekking aan het vermogen van de erflater.

 • 3

  Onder pensioenregeling wordt voor de toepassing van deze wet verstaan een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of een nettopensioenregeling als bedoeld in artikel 5.17 van die wet.

 • 4

  Onder lijfrenten worden verstaan lijfrenten als bedoeld in artikel 3.125 van de Wet inkomstenbelasting 2001, welke zijn verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126 van die wet, alsmede aanspraken op tegoeden van lijfrenterekeningen of waarden van lijfrentebeleggingsrechten als bedoeld in artikel 3.126a van die wet, voorzover de terzake voldane premies respectievelijk de overgemaakte bedragen voor de heffing van de inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek konden worden gebracht, alsmede nettolijfrenten als bedoeld in artikel 5.16 van die wet.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Wettelijk erfrecht Categorie Erfrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Niet-erkend biologisch kind van erflater is bloedverwant en wordt belast als kind in juridische zin Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 22-12-2023 Nummer ECLI:NL:PHR:2023:1201
Eigen vermogen van erfgenaam staat de toepassing van de verhoogde kind vrijstelling erfbelasting niet in de weg Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:5394
Successievrijstelling van art. 32.1.7 SW geldt niet voor kinderen Instantie Hoge Raad Datum 18-01-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BC1959
Vrijstelling meerrelatie SW niet van toepassing omdat wil tot hervatting samenwoning ontbrak Instantie Hoge Raad Datum 18-01-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:AZ6924

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Dossiernr. 33847 Status - Samenvatting -
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2009 Dossiernr. 31704 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000023865 Samenvatting Beleidsbesluit vrijstellingen schenk- en erfbelasting geactualiseerd Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari…
Instantie Belastingdienst Datum 06-05-2021 Nummer 2 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-05-2019 Nummer 2019-115021 Samenvatting Dit beleidsbesluit is gewijzigd bij besluit van 8 september 2020 (nr. 2020-16039) en bij besluit van 13 december 2021 (2021-…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-11-2018 Nummer 2018-194402 Samenvatting Bij besluit van 29 november 2018 is het beleid inzake de vrijstellingen in de Successiewet geactualiseerd. Daarbij is…
Instantie Belastingdienst Datum 21-01-2014 Nummer 1 Samenvatting Dit document bevat bevat antwoorden van de Belastingdienst op diverse vragen over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lij…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-06-2012 Nummer BLKB2012/283M Samenvatting Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 3 september 2015, nr BLKB2015/1080M. Door de wijziging is het mogelijk dat de zogen…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-05-2010 Nummer DGB2010/3119M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-06-2008 Nummer CPP2008/287M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Verwantschap in de Successiewet: weet u zeker dat u (geen) kinderen heeft? Auteur(s) R.D. de Jong Bron PE Notariaat 2022/25

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + tarieven overdrachtsbelasting 2024 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + tarieven overdrachtsbelasting 2023 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2022 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2021 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2020 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2019 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2018 Bron Via Juridica Type Cijferkaarten Via Juridica Categorie Stroomschema’s en visuals
Aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag erfbelasting Bron Belastingdienst Type Erven en schenken Categorie Verwijzingen voor de notaris
Belastingtelefoon voor nabestaanden Bron Belastingdienst Type Schenken en erven Categorie Verwijzingen voor de particulier
Aangifte erfbelasting 2023 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2022 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2021 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2020 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2019 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Aangifte erfbelasting 2018 Bron Belastingdienst Type Aangifteformulieren erfbelasting Categorie Erven en schenken
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)