Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Heffingsrente (vervallen) (art. 30f AWR)

Bijgewerkt tot 01-01-2021

1 Inleiding Per 1 januari 2015 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 31 december 2012 gold. Heffingsrente is een vergoeding voor gemiste rente (art. 30f AWR). Deze moet door de belastingdienst aan de belastingplichtige worden vergoed indien de belastingplichtige teruggaaf van belasting wordt verleend, ofwel een te hoge (voorlopige) aanslag wordt nadien verlaagd, art. 30g AWR. Het omgekeerde kan zich ook voordoen, aan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 30f

 • 1

  Indien met betrekking tot de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting na het verstrijken van een periode van 6 maanden te rekenen vanaf het einde van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven een voorlopige aanslag met een door de belastingplichtige te betalen bedrag aan belasting wordt vastgesteld, wordt met betrekking tot die aanslag aan de belastingplichtige rente – belastingrente – in rekening gebracht.

 • 2

  De belastingrente wordt enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt 6 maanden te rekenen vanaf het einde van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven en eindigt op de dag voorafgaand aan de dag waarop de voorlopige aanslag invorderbaar is ingevolge artikel 9 van de Invorderingswet 1990 en heeft als grondslag het te betalen bedrag aan belasting.

 • 3

  Ingeval de voorlopige aanslag is vastgesteld overeenkomstig een op de door de inspecteur aangegeven wijze ingediend verzoek of overeenkomstig de ingediende aangifte met betrekking tot het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, eindigt het tijdvak waarover de belastingrente wordt berekend in afwijking in zoverre van het tweede lid, uiterlijk 14 weken na de datum van ontvangst van het verzoek, onderscheidenlijk 19 weken na de datum van ontvangst van deze aangifte.

 • 4

  Geen belastingrente wordt in rekening gebracht ingeval de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is vastgesteld overeenkomstig een op de door de inspecteur aangegeven wijze ingediend verzoek dat is ontvangen voor de eerste dag van de vijfde maand of overeenkomstig een ingediende aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die is ontvangen voor de eerste dag van de vijfde, onderscheidenlijk zesde, maand na afloop van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Belasting- en invorderingsrente Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Belastingdienst is wettelijke rente verschuldigd als vergoeding heffingsrente te lang duurt Instantie Hoge Raad Datum 20-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1457
Bij oplegging naheffingsaanslag kan te laag in rekening gebrachte heffingsrente met nadere beschikking worden gecorrigeerd Instantie Hoge Raad Datum 20-01-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BR4790
Bezwaar- en beroepschrift in beginsel ook gericht tegen heffingsrente Instantie Hoge Raad Datum 27-11-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BJ7907
Bij overschrijding aanslagtermijn verzet zorgvuldigheidsbeginsel zich tegen berekenen van heffingsrente Instantie Hoge Raad Datum 25-09-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BJ8524
HR 15-12-1999, nr 34171 Instantie Hoge Raad Datum 15-12-1999 Nummer ECLI:NL:HR:1999:AA3857

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2012 Dossiernr. 33003 Status In werking getreden Samenvatting -
Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Dossiernr. 32130 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-11-2023 Nummer 2023-24452 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-02-2016 Nummer BLKB 2016/19 Samenvatting Een belastingplichtige die erfbelasting is verschuldigd, kan belastingrente verschuldigd zijn. Belastingrente wordt berekend…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-03-2006 Nummer CPP2006/507M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-10-2001 Nummer CPP2001/2110M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-10-2021 Nummer 2021-9584 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-05-2017 Nummer 2017-1209 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-01-2015 Nummer BLKB2015/62M Samenvatting Het besluit geeft een aantal toevoegingen en actualiseringen ten opzichte van het besluit van 18 december 2013, nr. BLKB2013…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-12-2013 Nummer BLKB2013/995M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-12-2010 Nummer DGB2010/6832M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-03-2008 Nummer CPP2007/3267M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)