Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Belastingpakket 2014

1 Belastingplan 2014 en aanverwante wetsvoorstellen 1.1 Belastingplan 2014 (33752) 1.1.1 Vrijstelling schenkbelasting bij schenking ter besteding aan eigen woning tijdelijk verhoogd tot € 100.000 1.1.2 ‘Gewone’ verhoogde vrijstelling bij schenking voor eigen woning voortaan ook bij aflossing restschuld 1.1.3 Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014 1.1.4 Integratieheffing in de omzetbelasting vervalt 1.1.5 Koop-/aanneemovereenkomst? Levering grond belast met omzetbelasting 1.1.6 Tijdelijk verlengde termijn verhuisregelingen (3 jaar) met 1 jaar verlengd 1.1.7 Forfaitaire percentage waardering vruchtgebruik in SW 1.1.8 BTW tarief voor renovatie en onderhoud verlengd 1.1.9 Tarief heffing box 2 voor het jaar 2014 verlaagd naar 22% voor inkomen tot € 250.000 1.1.10 Keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen 1.1.11 Afschaffen werkbonus voor nieuwe gevallen 1.2 Overige fiscale maatregelen 2014 (33753) 1.2.1 Periodieke giften kunnen met ingang van 1 januari 2014 bij onderhandse akte plaatsvinden 1.2.2 Multiplier voor periodieke gift aan culturele instelling 1 jaar verlengd 1.2.3 Defiscalisering ook bij blooteigendom-vruchtgebruiksituaties ontstaan krachtens buitenlands erfrecht 1.2.4 Waardering serviceflat voor de heffing van erf- en schenkbelasting 1.2.5 Aanscherping integriteitseisen bestuurders ANBI 1.2.6 Vergoedingsrechten tussen (gewezen) echtgenoten leiden niet tot relevant belang bij onderliggend goed 1.2.7 Verkrijging van belang tot eenderde in beleggingsfonds vormt geen economische eigendomsverkrijging voor overdrachtsbelasting 1.2.8 BTW-herzieningsregeling bij verlegging van BTW  (art. 12a Wet OB) vervalt 1.2.9 Diverse wijzigingen 1.3 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33755) 1.4 Wet Maatregelen woningmarkt 2014 (33756)
Bijgewerkt tot 28-03-2014

1 Belastingplan 2014 en aanverwante wetsvoorstellen Op 17 september 2013 heeft het Kabinet de fiscale plannen voor 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente. Het belastingpakket 2014 is op 19 november 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 17 september 2013 is voorts het wetsvoorstel Wet maatrege…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Belastingpakketten Categorie Belastingrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Overige fiscale maatregelen 2014 Dossiernr. 33753 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2014 Dossiernr. 33752 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-12-2013 Nummer Stb. 2013, nr 569 Samenvatting De wijzigingen in de onderhavige regeling betreffen onder meer:- aanpassingen van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956…
Inhoudsopgave
1 Belastingplan 2014 en aanverwante wetsvoorstellen 1.1 Belastingplan 2014 (33752) 1.1.1 Vrijstelling schenkbelasting bij schenking ter besteding aan eigen woning tijdelijk verhoogd tot € 100.000 1.1.2 ‘Gewone’ verhoogde vrijstelling bij schenking voor eigen woning voortaan ook bij aflossing restschuld 1.1.3 Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014 1.1.4 Integratieheffing in de omzetbelasting vervalt 1.1.5 Koop-/aanneemovereenkomst? Levering grond belast met omzetbelasting 1.1.6 Tijdelijk verlengde termijn verhuisregelingen (3 jaar) met 1 jaar verlengd 1.1.7 Forfaitaire percentage waardering vruchtgebruik in SW 1.1.8 BTW tarief voor renovatie en onderhoud verlengd 1.1.9 Tarief heffing box 2 voor het jaar 2014 verlaagd naar 22% voor inkomen tot € 250.000 1.1.10 Keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen 1.1.11 Afschaffen werkbonus voor nieuwe gevallen 1.2 Overige fiscale maatregelen 2014 (33753) 1.2.1 Periodieke giften kunnen met ingang van 1 januari 2014 bij onderhandse akte plaatsvinden 1.2.2 Multiplier voor periodieke gift aan culturele instelling 1 jaar verlengd 1.2.3 Defiscalisering ook bij blooteigendom-vruchtgebruiksituaties ontstaan krachtens buitenlands erfrecht 1.2.4 Waardering serviceflat voor de heffing van erf- en schenkbelasting 1.2.5 Aanscherping integriteitseisen bestuurders ANBI 1.2.6 Vergoedingsrechten tussen (gewezen) echtgenoten leiden niet tot relevant belang bij onderliggend goed 1.2.7 Verkrijging van belang tot eenderde in beleggingsfonds vormt geen economische eigendomsverkrijging voor overdrachtsbelasting 1.2.8 BTW-herzieningsregeling bij verlegging van BTW  (art. 12a Wet OB) vervalt 1.2.9 Diverse wijzigingen 1.3 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33755) 1.4 Wet Maatregelen woningmarkt 2014 (33756)
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)