Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Loonbegrip (art. 10 Wet LB)

Bijgewerkt tot 24-05-2024 Auteur De redactie

1 AlgemeenHet loonbegrip is een kernbegrip in de Wet op de loonbelasting 1964. Belasting wordt namelijk geheven over het belastbare loon (art. 9 Wet LB). Art. 10 Wet LB geeft een definitie van het begrip 'loon'. Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Het loonbegrip moet ruim worden opgevat ('al hetgeen'). Het is mogelijk…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 10

 • 1

  Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.

 • 2

  Tot het loon behoren aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen.

 • 3

  Onder aanspraken worden mede verstaan rechten op geheel of gedeeltelijk betaald verlof.

 • 4

  Tot het loon behoren uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een tot het loon behorende aanspraak voor zover de aanspraak in afwijking van hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald, bij de bepaling van de verschuldigde belasting niet als loon in aanmerking is genomen.

 • 5

  Onverminderd de omstandigheid dat de inhoudingsplichtige ingevolge artikel 32ba of artikel 32bb de aldaar bedoelde belasting is verschuldigd en de bedragen die worden ingehouden als bijdrage ingevolge een in artikel 32ba bedoelde regeling tot het loon behoren, behoren tot het loon:

  • a.

   uitkeringen en verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon gerekende aanspraak ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba;

  • b.

   vertrekvergoedingen als bedoeld in artikel 32bb, met uitzondering van vertrekvergoedingen als bedoeld in artikel 32bb, vijfde lid;

  • c.

   hetgeen ingevolge artikel 10a tot het loon behoort ter zake van een aandelenoptierecht als bedoeld in artikel 32bb, vijfde lid.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Terugbetaling te veel ontvangen loon geen negatief loon in jaar van ontvangst Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1314
Schenking van aandelen aan bestuurder dochter-BV aangemerkt als loon en als zodanig belast Instantie Rechtbank Den Haag Datum 19-06-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:9041
Verplichting tot schadevergoeding wegens fraude geen negatief loon Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-03-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BP8560
Dienstbetrekking is bron van belast loon Instantie Hoge Raad Datum 08-02-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB3896
Vergoeding die voortvloeit uit dienstbetrekking is loon Instantie Hoge Raad Datum 29-06-1983 Nummer ECLI:NL:HR:1983:AW9439

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten Dossiernr. 35929 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2015 Dossiernr. 34002 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-12-2014 Nummer BLKB2014/1894M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-06-2010 Nummer DGB2010/676M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-08-2009 Nummer CPP2009/1096M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-03-2001 Nummer CPP2001/464M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-06-2014 Nummer BLKB2014/1033M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-09-2013 Nummer BLKB2013/0799M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-11-2011 Nummer BLKB2011/1828M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-07-2011 Nummer BLKB2011/618M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-11-2010 Nummer DGB2010/5419M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-08-2007 Nummer CPP2007/1465M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-07-2004 Nummer CPP2004/1030M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Loonheffing in de herkansing Auteur(s) R. Stam Bron Vp-Bulletin 2023/7
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)