Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Uitgezonderde verkrijgingen (art. 3 WBR)

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur De redactie

1 InleidingIn art. 3 WBR wordt een aantal verkrijgingen niet aangemerkt als een belastbare verkrijging. Deze verkrijgingen worden uitgezonderd van heffing van overdrachtsbelasting. Het betreft de volgende verkrijgingen:boedelmenging, erfrecht of verjaring;verdeling van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap;natrekking van een zaak.Het is hier al goed op te merken dat tussen art. 3 WBR en art. 15 WBR een belangrijk principieel verschil bestaat. Art. 3 WBR sluit bepaalde verkrijgingen in…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3

 • 1

  Als verkrijging wordt niet aangemerkt die krachtens:

  • a.

   boedelmenging, erfrecht of verjaring;

  • b.

   verdeling van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap, waarin de verkrijger was gerechtigd als rechtverkrijgende onder algemene titel;

  • c.

   natrekking van een zaak op het tijdstip waarop die zaak wordt aangebracht op, aan of in een onroerende zaak, tenzij van die zaak omzetbelasting wordt geheven ter zake van de levering en de vergoeding, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, tezamen met de verschuldigde omzetbelasting, lager is dan de waarde, bedoeld in artikel 9, en de verkrijger die omzetbelasting op grond van artikel 15 van die wet niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan brengen.

  Voor de toepassing van deze bepaling wordt de waarde ten minste gesteld op de kostprijs van de zaak, met inbegrip van de omzetbelasting, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de natrekking.

 • 2

  Als verkrijging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt niet aangemerkt hetgeen wordt verkregen krachtens de uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19, 20, 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Afwikkeling en vereffening nalatenschap Categorie Erfrecht
Titel Wettelijke verdeling en wilsrechten Categorie Erfrecht
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)
Titel Economische eigendomsoverdracht Categorie Registergoederenrecht
Titel Ruilverkaveling Categorie Registergoederenrecht
Titel Verjaring Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
'Goederenrechtelijk eenheidsbeginsel' van toepassing op percelen door uitsluitingsclausule Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 14-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2022:4432
Kwijtgescholden koopprijs van woning behoort niet tot de huwelijksgemeenschap Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-06-2022 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2022:1947
Door tweetrapsmaking blijft ontbonden huwelijksgemeenschap bestaan; toedeling aan kinderen is uitgezonderde verkrijging in de zin van art. 3 lid 1 sub b WBR Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 12-10-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:9560
Rechtbank oordeelt dat woning deels tot het huwelijksvermogen en deels tot privévermogen behoort Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 17-03-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:2177
Kritiek A-G op uitspraak HR aangaan geregistreerd parternschap voor een dag is fraus legis voor overdrachtsbelasting Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 10-09-2014 Nummer ECLI:NL:PHR:2014:1797
Belaste verkrijging omdat verkrijging plaatsvindt op grond van leveringsverplichting en niet verdeling nalatenschap Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 04-04-2013 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2013:CA3130
Aangaan geregistreerd partnerschap voor één dag is fraus legis voor WBR Instantie Hoge Raad Datum 15-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY0548
Verkrijgende verjaring door inbezitneming met toestemming verkoper Instantie Hoge Raad Datum 09-09-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ5989
Opvolgende verdeling is belastbare verkrijging voor de overdrachtsbelasting Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 17-12-2008 Nummer ECLI:NL:GHARN:2008:BG9319
Overdracht krachtens voortzettingsbeding: geen erfrechtelijke verkrijging Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 17-01-2008 Nummer ECLI:NL:GHARN:2008:BC2743
HR 16-09-2005, nr. 39256 Instantie Hoge Raad Datum 16-09-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU2781
Overlijden kort voor ruilverkaveling: titelzuiverende werking wordt genegeerd Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 14-08-2000 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2000:AA6864
Bij overdracht van eigendom in economische zin gaat de verkrijger het goed niet voor zichtzelf houden zodat hij geen bezitter is Instantie Hoge Raad Datum 21-06-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA6254
HR 07-05-1997, nr. 30740 Instantie Hoge Raad Datum 07-05-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:AA3252

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-04-2021 Nummer 2021-64140 Samenvatting Op 23 april 2021 is een nieuw besluit gepubliceerd inzake het belastbare feit in de overdrachtsbelasting. Het besluit vervan…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-03-2013 Nummer BLKB 2013/88M Samenvatting Een erflater kan zijn wensen met betrekking tot zijn nalatenschap kenbaar maken via zijn testament. Daarnaast kan een erflat…
Instantie Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit Datum 20-08-2009 Nummer TRCJZ/2009/913 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-10-2015 Nummer BLKB 2015/794M Samenvatting Dit besluit bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtbelasting. Het besluit vervangt het besluit van 3 juni…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-06-2014 Nummer BLKB/2014/194M Samenvatting Op 4 juni 2014 is het besluit ‘Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit’ in werking getreden. Het bevat drie nieuwe…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-12-2011 Nummer BLKB2011/1803M Samenvatting Aandacht wordt besteed aan de fiscale gevolgen van de invoering van de derde tranche.
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-06-2011 Nummer BLKB2011/137M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-08-2006 Nummer CPP2005/2923M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het mysterie van de zoekgeraakte ontbonden huwelijksgemeenschap opgelost Auteur(s) R.E. Brinkman Bron FBN 2021/60
Titel Over een mysterieuze verdwijning en verschijning Auteur(s) R.E. Brinkman Bron FBN 2021/19
Titel De 'opvolgende verdeling' vervolgd en gevolgd Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron FBN 2020/54
Titel Het duistere overnamerecht uit art. 1:96 lid 3 BW Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2020/7269
Titel Mogelijke fiscale gevolgen van het verhaalsrecht ex art. 1:96, lid 3, BW Auteur(s) N.C.G. Gubbels Bron WPNR 2018/7194
Titel Het ene hek is het andere niet Auteur(s) B. Hoops Bron WPNR 2017/7176
Titel Overdrachtsbelasting en (ex-)echtgenoten Auteur(s) J.C. van Straaten Bron WPNR 2012/6424
Titel Economische eigendom - bezit - verjaring - overdrachtsbelasting (I) Bron WPNR 2011/6908
Titel Economische eigendom - bezit - verjaring - overdrachtsbelasting, (II, slot) Auteur(s) J.C. van Straaten Bron WPNR 2011/6909
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)