Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verschoningsrecht (art. 53a AWR)

Bijgewerkt tot 13-11-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenArt. 47 AWR e.v. bevatten regelingen over de verplichting tot informatieverstrekking ten dienste van de belastingheffing. Bepaalde verschoningsgerechtigden zoals de notaris en de advocaat zijn volgens art. 53a AWR uitgesloten van deze informatieplicht. Hiermee wordt het algemeen maatschappelijk belang gediend dat eenieder vertrouwelijk informatie kan uitwisselen met een verschoningsgerechtigde. Het moet gaan om informatie die de verschoningsgerechtigde in de uitoefening van zijn beroe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 53a

  • 1

    Voor een weigering om te voldoen aan de verplichtingen ten behoeve van de belastingheffing van derden kunnen alleen bekleders van een geestelijk ambt, notarissen, advocaten, artsen en apothekers zich beroepen op de omstandigheid, dat zij uit hoofde van hun stand, ambt of beroep tot geheimhouding verplicht zijn, voor zover het betreft hetgeen aan hen in die hoedanigheid is toevertrouwd of door hen in die hoedanigheid is meegedeeld.

  • 2

    Met betrekking tot de verplichtingen ten behoeve van de heffing van de belasting waarvan de inhouding aan administratieplichtigen is opgedragen, is artikel 51 van overeenkomstige toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bij beroep op verschoningsrecht inzake DAC6 is advocaat niet verplicht om andere betrokken intermediairs in kennis te stellen Instantie Hof van Justitie EU Datum 08-12-2022 Nummer ECLI:EU:C:2022:963
Ordner valt onder verschoningsrecht advocaat Instantie Hoge Raad Datum 21-05-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:751
Naar derdengeldrekening advocaat overgeboekt banksaldo van cliënt valt onder verschoningsrecht advocaat Instantie Hoge Raad Datum 09-04-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:532
HR 30-10-2007, nr 00104/07 B Instantie Hoge Raad Datum 30-10-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:BA5611
Geen verschoningsrecht bij bemiddeling Instantie Hoge Raad Datum 13-01-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AU4533
HR 12-02-2002, nr 03237/00 B Instantie Hoge Raad Datum 12-02-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AD9162

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Fiscale verzamelwet 2024 Dossiernr. 36342 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies Dossiernr. 35255 Status In werking getreden Samenvatting -
Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht Dossiernr. nog niet bekend Status Consultatie gesloten Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-11-2023 Nummer 2023-24452 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-04-2023 Nummer 2023-6233 Samenvatting Dit besluit betreft de actualisering van de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (besluit van 24 jun…
Instantie Belastingdienst Datum 20-04-2022 Nummer - Samenvatting Door middel van dit Wob-verzoek is onder meer de volgende informatie van het MDR-team van de Belastingdienst openbaar gemaak…
Instantie Europese Raad Datum 25-05-2018 Nummer 2018/822 Samenvatting Op 25 mei 2018 is de Mandatory Disclosure-richtlijn (MDR) aangenomen door de Europese Raad. ''Mandatory disclosure'' beteken…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-02-2016 Nummer BLKB 2016/19 Samenvatting Een belastingplichtige die erfbelasting is verschuldigd, kan belastingrente verschuldigd zijn. Belastingrente wordt berekend…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-10-2021 Nummer 2021-9584 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-06-2020 Nummer 2020-13425 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 16 juni 2020 (nr 2020-12560). De wijziging betreft de toevoeging van de goedkeuring uits…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-06-2020 Nummer 2020-11382 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-05-2017 Nummer 2017-1209 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-01-2015 Nummer BLKB2015/62M Samenvatting Het besluit geeft een aantal toevoegingen en actualiseringen ten opzichte van het besluit van 18 december 2013, nr. BLKB2013…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-12-2013 Nummer BLKB2013/995M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het verschoningsrecht van de notaris is altijd beperkt geweest Auteur(s) E.R. Helder Bron WPNR 2023/7442
Titel De aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten ex art. 53a AWR Auteur(s) J.M. Baranska, R.N.J. Kamerling Bron WFR 2023/139
Titel Mandatory disclosure en het verschoningsrecht - een update Auteur(s) C. Bruijsten Bron FBN 2023/18
Titel De Mandatory Disclosure Richtlijn en duidelijkheid: nog steeds een schril contrast (deel 1) Auteur(s) M. el Allouchi, I. Benali Bron WFR 2021/30
Titel De Mandatory Disclosure Richtlijn en duidelijkheid: nog steeds een schril contrast (deel 2) Auteur(s) M. el Allouchi, I. Benali Bron WFR 2021/36
Titel DAC6, MDR, Mandatory disclosure... what's in the name Auteur(s) M.B. Weijers Bron WPNR 2021/7316
Titel Mandatory Disclosure Rules/DAC6 vereist grote aandacht Auteur(s) Redactie Bron VGFC 2021/1
Titel De Mandatory Disclosure Rules: notarissen opgelet! Auteur(s) J.H.G. Visser Bron JBN 2020/42
Titel Verschoningsrecht geldt ook voor Mandatory Disclosure Auteur(s) C. Bruijsten Bron FBN 2019/12
Titel Mandatory disclosure en het notariaat Auteur(s) C. Bruijsten Bron FBN 2018/34

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Kennisdatabank Mandatory Disclosure Rules/DAC6 Bron Belastingdienst Type Internationaal Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)