Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Doorschuifregeling bij schenking van AB-aandelen (art. 4.17c Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 26-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingSchenking van aanmerkelijkbelangaandelen vormt voor de heffing van inkomstenbelasting een vervreemding. Bij een dergelijke vervreemding kan sprake zijn van inkomen uit aanmerkelijk belang (vervreemdingsvoordeel, art. 4.12 onder b Wet IB 2001). Ingevolge art. 4.19 lid 1 Wet IB 2001 wordt het vervreemdingsvoordeel gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs, waarbij in het geval een tegenprestatie – al dan niet gedeeltelijk - ontbreekt (zoals het geval is…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 4.17c Uitzondering bij overdracht krachtens schenking

Artikel 4.17c Uitzondering bij overdracht krachtens schenking

 • 1

  De overdracht tijdens het leven waarbij artikel 4.22 toepassing vindt, wordt op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden niet als vervreemding aangemerkt voor het in het tweede lid omschreven deel van de overdrachtsprijs, indien:

  • a.

   de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben, een onderneming als bedoeld in artikel 3.2 drijft, of een medegerechtigdheid als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, houdt;

  • b.

   de aandelen of winstbewijzen bij de vervreemder niet tot een aanmerkelijk belang op grond van artikel 4.10 behoren;

  • c.

   de verkrijger binnenlands belastingplichtige is en de verkregen aandelen of winstbewijzen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor zijn rekening gedreven onderneming en niet tot het resultaat uit een werkzaamheid van hem behoren, en

  • d.

   de verkrijger reeds gedurende de 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan het tijdstip van de vervreemding in dienstbetrekking is van de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben.

 • 2

  Indien het eerste lid toepassing vindt, wordt niet als vervreemding aangemerkt het deel van de overdrachtsprijs dat toerekenbaar is aan het ondernemingsvermogen van de vennootschap waarop de aandelen of winstbewijzen betrekking hebben, doch nooit meer dan de overdrachtsprijs verminderd met de tegenprestatie.

 • 3

  Artikel 4.17a, derde tot en met elfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit artikel en kan onder nader te stellen voorwaarden worden bepaald dat in bij die regeling te bepalen gevallen de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde termijn tot een bij die regeling te bepalen periode wordt verkort.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)
Titel Bedrijfsopvolging Categorie Belastingrecht
Titel Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Categorie Belastingrecht
Titel Doorschuifregelingen Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hof hecht geen geloof aan verklaring van notaris dat kwijtschelding reeds mondeling heeft plaatsgevonden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-12-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:11212
BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1833
Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001 Instantie Hoge Raad Datum 24-05-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:788

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief Dossiernr. 36128 Status In behandeling bij de Tweede Kamer Samenvatting -
Fiscale verzamelwet 2010 Dossiernr. 32401 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2010 Dossiernr. 32129 Status In werking getreden Samenvatting -
Belastingplan 2010 Dossiernr. 32128 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-03-2018 Nummer 2018-27139 Samenvatting Het verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 4 september 2012 (nr. BLKB2012/101M) is geactualiseerd. Nieuw is…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-01-2013 Nummer BLKB2012/1221M Samenvatting Het beleidsbesluit inzake de bedrijfsopvolgingsregeling SW is geactualiseerd. Naast redactionele wijzigingen en verduidelijk…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-04-2011 Nummer BLKB2011/68M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-10-2007 Nummer CPP2007/383M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel M.J. Hoogeveen, 'Verzoeken om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: wie, wat waar en wanneer?', FBN 2018/56
Titel Betalingsfaciliteiten overdracht aanmerkelijkbelangaandelen Auteur(s) A.M.A. De Beer Bron Estate Planner Digitaal 2010/04
Titel Wijzigingen in de aanmerkelijkbelangregeling bij vererving en schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (deel 2) Auteur(s) N. Idsinga Bron FBN 2010/3
Titel Wijzigingen in de aanmerkelijkbelangregeling bij vererving en schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (deel 1) Auteur(s) N. Idsinga Bron FBN 2009/67
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)