Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR)

Bijgewerkt tot 01-11-2023 Auteur De redactie

1 InleidingIndien in het kader van een fusie, splitsing of interne reorganisatie onroerende zaken worden overgedragen, kan voor de heffing van overdrachtsbelasting een beroep worden gedaan op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder h WBR. De gedachte achter deze vrijstelling is dat de keuze voor de rechtsvorm en de positionering van onroerende zaken binnen een ondernemingsstructuur niet mag worden belemmerd door de heffing van overdrachtsbelasting. Om oneigenlijk gebruik van de vrijstelling teg…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 15

 • 1

  Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de belasting vrijgesteld de verkrijging:

  • a.

   krachtens een levering als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 of een dienst als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, slotalinea, van die wet ter zake waarvan omzetbelasting is verschuldigd, tenzij het goed als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen;

  • b.

   door een of meer kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, of hun echtgenoten, van een ondernemer van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan diens onderneming die wat de bedrijfsvoering betreft, in haar geheel (al dan niet in fasen) door de verkrijger of verkrijgers wordt voortgezet. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt:

   • 1°.

    met een kind gelijkgesteld een pleegkind;

   • 2°.

    met een broer of zuster gelijkgesteld een halfbroer, halfzuster, pleegbroer of pleegzuster;

  • c.

   door de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, de politie, een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, gevormd krachtens een door de Staat met een of meer andere publiekrechtelijke lichamen aangegane gemeenschappelijke regeling;

  • d.

   [vervallen;]

  • e.

   krachtens inbreng van een onderneming in een vennootschap, in de volgende gevallen:

   • 1°.

    bij inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, mits:

    • ter zake van de inbreng de inbrenger wordt bijgeschreven op de kapitaalrekening van de vennootschap voor een bedrag dat ten minste 90 percent is van de waarde van het vermogen van de ingebrachte onderneming; en

    • de ingebrachte onderneming niet heeft behoord tot het vermogen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, tenzij deze rechtspersoon verschillende ondernemingen bezit of heeft bezeten en de bezittingen van de ingebrachte onderneming niet zouden leiden tot het aanmerken van de rechtspersoon als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, wanneer de ingebrachte onderneming de enige onderneming van de rechtspersoon zou zijn.

    Onder kapitaalrekening wordt verstaan de rekening op de balans van de vennootschap waarop de deelgerechtigdheid van de vennoot in het vermogen van de vennootschap wordt opgenomen;

   • 2°.

    bij omzetting van een niet in de vorm van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming, mits de oprichters van de vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming;

  • f.

   krachtens verdeling of vereffening in de volgende gevallen:

   • 1°.

    verdeling der goederen van een maatschap of vennootschap die geen rechtspersoon is, door de inbrenger of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van de inbrenger een aandeel had in het hem toegedeelde goed, mits het toegedeelde goed in de vennootschap was ingebracht met toepassing van de vrijstelling, bedoeld in onderdeel e;

   • 2°.

    vereffening van het vermogen van een rechtspersoon met toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

  • g.

   krachtens verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners, voor zover de gemeenschap waarin de ene is gerechtigd voor ten minste 40 percent en de andere voor ten hoogste 60 percent, is ontstaan door een gezamenlijke verkrijging en de toedeling geschiedt aan een van de verkrijgers of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van een verkrijger in het toegedeelde goed was gerechtigd;

  • h.

   bij fusie, splitsing, interne reorganisatie en taakoverdracht tussen verenigingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of algemeen nut beogende instellingen;

  • i.

   van een zaak die is aangebracht door of in opdracht en voor rekening van de verkrijger of zijn rechtsvoorganger onder algemene titel;

  • j.

   van bodembestanddelen, zoals zand, grind, veen en terpaarde, welke ingevolge beding geacht worden niet te zijn verkregen;

  • k.
  • l.
  • m.

   door het bureau beheer landbouwgronden;

  • n.

   van woningen door een in Nederland gevestigde landelijke werkende toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, die geen winstoogmerk heeft en die hoofdzakelijk tot doel heeft de aankoop van woningen van andere toegelaten instellingen die betrokken zijn bij stedelijke herstructurering en de verkoop van deze woningen aan natuurlijke personen.

   De bepaling is van toepassing voorzover de andere toegelaten instellingen de bij de verkoop van woningen aan de landelijk werkende toegelaten instelling verkregen middelen binnen zeven kalenderjaren na het einde van het kalenderjaar waarin de woningen zijn verkocht, investeren ter bevordering van de stedelijke herstructurering. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst kunnen voorwaarden worden gesteld inzake toepassing van de bepaling. Voorzover de bedoelde investering niet uiterlijk binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de belasting alsnog verschuldigd op het tijdstip van het verstrijken van die termijn;

  • o.

   door in Nederland gevestigde lichamen die de bevordering van stedelijke herstructurering ten doel hebben, dan wel, indien die lichamen geen rechtspersoonlijkheid hebben, door de vennoten van die lichamen. Deze bepaling is van toepassing in bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst aan te wijzen gevallen onder daarbij te stellen voorwaarden;

  • oa.

   na voltooiing van een stedelijke herstructurering als bedoeld in onderdeel o, van onroerende zaken van een lichaam als bedoeld in onderdeel o, door degenen die de onroerende zaken met toepassing van de vrijstelling, bedoeld in onderdeel o, hebben ingebracht in dat lichaam of met toepassing van onderdeel o zoals dat luidde tot en met 31 december 2002 hebben ingebracht in een samenwerkingsverband dat na die datum is aangemerkt als een zodanig lichaam, dan wel, indien de verkrijgers behoren tot de kring van oprichters van het lichaam, van die onroerende zaken tot het beloop van hun gerechtigdheid in het lichaam;

  • p.

   van een woning of rechten waaraan deze is onderworpen of van rechten van lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover deze laatste rechten betrekking hebben op een woning, en de gelijktijdige verkrijging van de tot die woning behorende aanhorigheden, indien:

   • 1°.

    de verkrijger een meerderjarig natuurlijk persoon jonger dan vijfendertig jaar is;

   • 2°.

    de verkrijger deze vrijstelling niet eerder heeft toegepast en dit overeenkomstig artikel 15a, voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart in een schriftelijke verklaring; en

   • 3°.

    de verkrijger de verkregen woning of rechten waaraan deze is onderworpen na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken en dit overeenkomstig artikel 15a, voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart in een schriftelijke verklaring;

   • 4°.

    het totaal van de waarde van de woning of rechten waaraan deze is onderworpen en tot die woning behorende aanhorigheden niet uitkomt boven € 510.000;

  • q.

   van ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop. Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de ondergrond van glasopstanden. De belasting die door toepassing van deze bepaling niet is geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien jaren wordt voortgezet. De vorige volzin is niet van toepassing indien binnen de aldaar bedoelde termijn de cultuurgrond door overheidsbeleid aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap;

  • r.

   krachtens herstel als is bedoeld in artikel 19;

  • s.

   van natuurgrond, daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop, waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel duurzaam zijn afgestemd op het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. De belasting die door toepassing van deze bepaling niet is geheven, is alsnog verschuldigd indien binnen tien jaren na de verkrijging niet langer sprake is van natuurgrond. De vorige volzin is niet van toepassing indien binnen de aldaar bedoelde termijn de natuurgrond wordt omgezet in cultuurgrond als bedoeld in onderdeel q en als zodanig gedurende de rest van deze termijn bedrijfsmatig geëxploiteerd blijft;

  • t.

   van een woning of rechten waaraan deze is onderworpen, of van rechten van lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover deze laatste rechten betrekking hebben op een woning mits deze, wordt verkregen van een natuurlijk persoon, de verkrijging voortvloeit uit een verkoopregulerend beding bij de eerdere verkrijging dat een terugkooprecht of een terugkoopverplichting inhoudt en de verkrijger de vervreemder was bij die eerdere verkrijging. De vervreemder bij de eerdere verkrijging kan ook een rechtsvoorganger van de verkrijger zijn;

  • u.

   door Staatsbosbeheer van objecten, als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, niet zijnde bedrijfsondersteunende onroerende zaken;

  • v.

   [vervallen;]

  • w.

   [vervallen;]

  • x.

   krachtens uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19 , 20, 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover de totale waarde van de verkrijging uit de nalatenschap niet meer bedraagt dan het bedrag van de geldvordering, bedoeld in artikel 13, derde lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met de rentevergoeding waarmee ingevolge artikel 1, derde lid, van de Successiewet 1956 voor de heffing van erfbelasting rekening is gehouden. Voor de toepassing van de vorige volzin blijft bij het bepalen van de waarde van een verkrijging een door de ouder of stiefouder op grond van artikel 19, onderscheidenlijk artikel 21, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek voorbehouden vruchtgebruik buiten beschouwing;

  • y.

   van een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie, of van informatie.

 • 2

  Ingeval bodembestanddelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, of de waarde daarvan alsnog aan de verkrijger ten goede komen, wordt zulks beschouwd als een verkrijging in de zin van artikel 2.

 • 3

  Verwijdering van zaken die ingevolge een beding of krachtens de wet nog na de verkrijging mogen worden weggenomen wordt, indien die verwijdering plaatsvindt binnen drie maanden na de verkrijging, ten aanzien van die zaken beschouwd als de vervulling van een aan de verkrijging verbonden ontbindende voorwaarde, mits zij of hun waarde niet aan de verkrijger zijn ten goede gekomen.

 • 4

  De in het eerste lid bedoelde vrijstellingen zijn niet van toepassing in gevallen waarin de verkrijging plaatsvindt krachtens een levering of dienst in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan omzetbelasting is verschuldigd, indien de vergoeding, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van die wet, tezamen met de verschuldigde omzetbelasting, lager is dan de waarde, bedoeld in artikel 9, en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan brengen.

  Voor de toepassing van deze bepaling wordt de waarde ten minste gesteld op de kostprijs van de onroerende zaak of van de zaak waarop het recht of de dienst betrekking heeft, met inbegrip van de omzetbelasting, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de verkrijging.

 • 5

  Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel e, onder 1°, wordt onder waarde van het vermogen van de ingebrachte onderneming mede verstaan de boekwaarde van dat vermogen, zoals die geldt voor de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, in gevallen waarin de ondernemer inbrengt met voorbehoud van stille reserves.

 • 6

  In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, is de vrijstelling eveneens van toepassing indien:

  • a.

   het goed als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen;

  • b.

   de verkrijging plaatsvindt binnen zes maanden na het tijdstip van de eerste ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van een verhuur van dat goed; en

  • c.

   de verkrijging wordt opgenomen in een notariële akte die wordt verleden binnen de termijn waarbinnen de verkrijging dient plaats te vinden.

 • 7

  Bij algemene maatregel van bestuur kan in afwijking van het zesde lid tijdelijk een afwijkende termijn worden vastgesteld indien de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt daartoe aanleiding geven. Voor zover nodig kan daarbij worden voorzien in overgangsrecht.

 • 8

  In afwijking van het eerste lid, onderdelen p en t, is de vrijstelling niet van toepassing op de verkrijging van economische eigendom of de verkrijging van aandelen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a.

 • 9

  Indien ter zake van een verkrijging een vrijstelling als bedoeld in het eerste of zesde lid wordt toegepast, wordt met betrekking tot die verkrijging aangifte gedaan. Indien met betrekking tot die verkrijging een notariële akte wordt opgemaakt, wordt, in afwijking in zoverre van de vorige zin, aangifte gedaan met overeenkomstige toepassing van artikel 18.

 • 10

  Bij het begin van het kalenderjaar wordt bij ministeriële regeling het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel p, onder 4°, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar vervangen door een ander bedrag. Het bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te delen door de factor iw, bedoeld in artikel 10.3, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het aldus berekende bedrag wordt rekenkundig afgerond op € 5.000.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Fusie Categorie Ondernemingsrecht
Titel Splitsing Categorie Ondernemingsrecht
Titel Vrijstellingen overdrachtsbelasting Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Juridische fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij fusie stichtingen mede vanwege behaald rentevoordeel Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-05-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:1384
Hof oordeelt dat splitsingsvrijstelling voor afsplitsing zendmasten van toepassing is nu zakelijke overwegingen voor gekozen route van overdracht aannemelijk zijn gemaakt Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 26-04-2023 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2023:860
Splitsingsvrijstelling ook van toepassing op verkregen aandelen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 23-03-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:1900
Natuurlijk persoon behoort niet tot concern zodat reorganisatievrijstelling niet van toepassing is Instantie Hoge Raad Datum 10-02-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:212
Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing Instantie Hoge Raad Datum 20-01-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:64
Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:6
Splitsingsvrijstelling voor afsplitsing zendmasten van toepassing nu zakelijke overwegingen voor gekozen route van overdracht aannemelijk zijn gemaakt Instantie Rechtbank Gelderland Datum 11-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:1297
Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing Instantie Hoge Raad Datum 14-01-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:17
Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij structurele kostenbesparing Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-04-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:2143
Vrijstelling overdrachtsbelasting (art. 15.1.h WBR) van toepassing wegens zakelijke overwegingen bij afsplitsing tankstations Instantie Hoge Raad Datum 13-09-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1297
Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet vanwege een te hoge koopsom Instantie Hoge Raad Datum 21-06-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:999
Splitsingsvrijstelling (art. 15.1.h WBR) geldt niet voor uitgifte aandelen door onroerendezaakrechtspersoon Instantie Rechtbank Gelderland Datum 27-02-2019 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2019:824
Afsplitsing belast met overdrachtsbelasting wegens het ontbreken van een zakelijk motief Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 01-11-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:4542
Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen Instantie Hoge Raad Datum 13-07-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:1137
Interne reorganisatievrijstelling ingetrokken nu door ontbinding geen sprake is van een concern; notaris niet aansprakelijk Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-02-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:1128
Vrijstelling art. 15 lid 1 onder h WBR niet van toepassing nu feitelijk alleen pand is overgegaan bij juridische fusie Instantie Rechtbank Den Haag Datum 25-01-2018 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2018:1319
Zakelijke overwegingen bij fusie moeten worden bezien in context van activiteiten fuserende lichamen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-06-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:4545
Overdrachtsbelastingschuld ontstaat wanneer concerneis van art. 15.1.h WBR wordt overtreden; naheffingsaanslag tijdig opgelegd Instantie Hoge Raad Datum 10-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2922
ANBI krijgt geen vrijstelling overdrachtsbelasting, omdat geen sprake was van taakoverdracht Instantie Hoge Raad Datum 28-03-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:722
Werkzaamheden woningbouwverenigingen dienen in beginsel een algemeen belang Instantie Hoge Raad Datum 03-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ9157
Geen interne reorganisatievrijstelling bij verkrijging van certificaten in een onroerendzaak-lichaam door stichting particulier fonds Instantie Hoge Raad Datum 11-02-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BN6293
Certificering aandelen na reorganisatie leidt niet tot intrekking vrijstelling Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 17-09-2010 Nummer ECLI:NL:PHR:2010:BL5558
Rb Den Haag 26-11-2009, nr AWB 08/3773 OVDRBL Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 26-11-2009 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2009:BN9413
Splitsing topvennootschap leidt tot intrekking vrijstelling artikel 15.1.h WBR Instantie Hoge Raad Datum 08-05-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BI3280
Vereniging/stichting kan topvennootschap zijn Instantie Rechtbank Arnhem Datum 27-11-2008 Nummer ECLI:NL:RBARN:2008:BI9978
Kwijtschelding overdrachtsbelasting: exploitatie bejaardenwoningen geschiedt in het algemeen belang Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 24-01-2008 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2008:BC6791
Geen reorganisatievrijstelling bij twee topvennootschappen met 'twinned shares' Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-06-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:BA8828
Economische eigendom aandelen van belang bij toepassing reorganisatievrijstelling Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 31-05-2007 Nummer ECLI:NL:GHARN:2007:BA7286
HR 18-02-1998, nr 33346 Instantie Hoge Raad Datum 18-02-1998 Nummer 33346

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Aanpassing splitsingsvrijstelling Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden Samenvatting -
Belastingplan 2021 Dossiernr. 35572 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2008-1 Dossiernr. 31206 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-02-2022 Nummer (geen nummer) Samenvatting Namens de Staatssecretaris van Financiën is naar aanleiding van een Wob-verzoek een aantal documenten gepubliceerd die…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-07-2021 Nummer Stb. 2021, nr 357 Samenvatting De wetgever heeft besloten tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (UB BRV) in verband met ve…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-05-2018 Nummer 2018-50125 Samenvatting Dit besluit bevat het beleid over de ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting, zoals opgenomen in art. 15 li…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-06-2013 Nummer BLKB/2013/642M Samenvatting Dit besluit bevat het beleid over diverse onderwerpen betreffende de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het betreft de…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-06-2013 Nummer DB/2013/226M Samenvatting De verkrijging van onroerende zaken in verband met een interne reorganisatie is onder voorwaarden vrijgesteld van overdracht…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-12-2011 Nummer Stb. 2011, nr 677 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-07-2007 Nummer DGB 2007-3180 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-06-2007 Nummer CPP2007/265M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-07-2013 Nummer BLKB/2013/1130M Samenvatting Naar aanleiding van een wijziging per 1 juli 2013 van artikel 5b van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer is…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-10-2012 Nummer BLKB/2012/611M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-09-2010 Nummer DGB2010/1004M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-02-2010 Nummer CPP2010/0002M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-06-2009 Nummer CPP2009/773M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-05-2008 Nummer CPP2008/1005M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-04-2008 Nummer DGB 2008-1430 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-06-2007 Nummer CPP2007/265M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-12-2005 Nummer CPP2005/2573M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-07-1991 Nummer VB1991/1044 Samenvatting Goedgekeurd wordt onder meer dat met de mogelijkheid van tussentijdse herziening van canon door middel van een schatting gee…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Oude Kennisgroepstandpunten overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2024/16
Titel Update reikwijdte zakelijke overwegingen bij de juridische fusievrijstelling in de overdrachtsbelasting Auteur(s) J.G. van Ingen Bron VFGC 2023/64
Titel Negen stellingen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij splitsingen Auteur(s) M.D.C. Gomes vale Viga, K. Kloosterhof Bron MBB 2023/12.32
Titel Overdracht van op een ANBI-taak betrekking hebbende schulden Auteur(s) J.C. van Straaten Bron FBN 2023/12
Titel Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ruziesplitsing Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2023/4
Titel Vrijstelling juridische splitsing in de overdrachtsbelasting - de stand van zaken Auteur(s) M.J.A.M. van Gilswijk Bron VGFC 2022/15
Titel Splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting: de Hoge Raad spreekt opnieuw! Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2022/6
Titel Splitsing in de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting Auteur(s) G.C. van der Burgt Bron TFO 2022/180.1
Titel De gewijzigde vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht tussen woningcorporaties - niet langer een lege huls? Auteur(s) L. Vissers Bron VGFC 2021/36
Titel Hoge Raad oordeelt over splitsingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2021/6
Titel Gewijzigde vrijstelling bij taakoverdracht: meer dan alleen ruimte voor woningcorporaties Auteur(s) R. van Haperen Bron FBN 2021/57
Titel Actualiteiten met betrekking tot de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting Auteur(s) G.C. van der Burgt Bron WPNR 2020/7278
Titel Actuele rechtspraak inzake de splitsingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2019/58
Titel Taakoverdracht: dode letter of dynamische grootheid? Auteur(s) R. van Haperen, J. Seerden Bron VGFC 2019/3
Titel Recente rechtspraak inzake de fusie- en splitsingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2018/25
Titel De splitsingsfaciliteit ingeperkt? Auteur(s) A.J. Versluis Bron VEP 2018/49
Titel Juridische fusie en overdrachtsbelasting: het kan eenvoudiger én beter! Auteur(s) G.C. van der Burgt Bron WPNR 2018/7207
Titel De zakelijkheidstoets van de fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2016/10
Titel De splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting: tijd voor een revisie Auteur(s) J.H. Elink Schuurman Bron WPNR 2015/7060
Titel De gewijzigde interne reorganisatievrijstelling' Auteur(s) M.T.E. Robben Bron WPNR 2015/7060
Titel Aanpassingen van de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting Auteur(s) A. Rozendal Bron FBN 2013/53
Titel Interne reorganisatievrijstelling overdrachtsbelasting georganiseerd Auteur(s) M.T.E. Robben Bron FTV 2013/52
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)