Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Voorwaardelijke vrijstelling (art. 35b SW)

Bijgewerkt tot 30-04-2024 Auteur De redactie

1 AlgemeenDe verkrijging van ondernemingsvermogen krachtens erfrecht of schenking is in beginsel belast met erfbelasting of schenkbelasting. Om te voorkomen dat de heffing van erf- of schenkbelasting de continuïteit van een onderneming in gevaar brengt, omdat vermogen aan de onderneming moet worden onttrokken ter voldoening van de verschuldigde belasting, bevat de Successiewet sinds 1 januari 2002 de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel genoemd de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF).…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 35b

 • 1

  Indien tot de verkrijging ondernemingsvermogen behoort als bedoeld in artikel 35c, dat wordt verkregen in het kader van een bedrijfsopvolging als bedoeld in het vijfde lid, wordt op verzoek van de verkrijger een voorwaardelijke vrijstelling verleend van:

  • a.

   indien de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft € 1.325.253 niet te boven gaat: 100%;

  • b.

   in alle overige gevallen:

   • 1°.

    indien de liquidatiewaarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft hoger is dan de waarde going concern: 100 percent van het verschil tussen liquidatiewaarde en lagere waarde going concern;

   • 2°.

    voor zover de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft, na toepassing van hetgeen is bepaald onder 1°, € 1.325.253 niet te boven gaat: 100%, en

   • 3°.

    voor zover de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft, na toepassing van hetgeen is bepaald onder 1°, € 1.325.253 te boven gaat: 83%.

  Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot hetgeen voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder een objectieve onderneming. Daarbij kan worden bepaald in hoeverre tot die objectieve onderneming tevens worden gerekend vermogensbestanddelen die worden ter beschikking gesteld aan een samenwerkingsverband en vermogensbestanddelen als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel d.

 • 2

  Op verzoek van de verkrijger wordt voorts de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen na aftrek van het bedrag van de voorwaardelijke vrijstelling aangemerkt als geconserveerde waarde, dit met het oog op de toepassing van artikel 25, twaalfde lid, van de Invorderingswet 1990.

 • 3

  De belasting over de geconserveerde waarde wordt bepaald op het verschil tussen de belasting over de belaste verkrijging en de belasting over de belaste verkrijging verminderd met deze geconserveerde waarde.

 • 4

  Indien het ondernemingsvermogen is verkregen onder een last of tegen een tegenprestatie, wordt voor de toepassing van dit artikel die last of tegenprestatie niet in mindering gebracht op de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen.

 • 5

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder een bedrijfsopvolging verstaan: een verkrijging van ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel 35c, van een erflater of schenker die voldoet aan de bezitstermijn als bedoeld in artikel 35d, mits de verkrijger gedurende vijf jaren voldoet aan het voortzettingvereiste, bedoeld in artikel 35e.

 • 6

  Ingeval op enig tijdstip binnen vijf jaren na de verkrijging van het ondernemingsvermogen niet meer of niet meer geheel wordt voldaan aan het voortzettingvereiste, vervalt in zoverre de voorwaardelijke vrijstelling.

 • 7

  De verzoeken, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden gelijktijdig met de aangifte gedaan.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)
Titel Agrarisch recht Categorie Registergoederenrecht
Titel Bedrijfsopvolging Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
BOR ook van toepassing op waarde van aangekochte activa en passiva van BV die onderdeel uit zijn gaan maken van onderneming concern Instantie Hoge Raad Datum 29-05-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:867
Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:736
Contante waarde in aanmerking genomen voor waardering onderneming Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 05-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:5115
BOR vindt geen toepassing omdat BV geen onderneming drijft Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 29-08-2019 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2019:3779
Geen bedrijfsopvolgingsregeling SW bij fictieve verkrijging krachtens art. 13a SW Instantie Hoge Raad Datum 15-12-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3139
Bedrijfsopvolgingsregeling SW van toepassing op verhuuractiviteiten net als op projectontwikkeling en bouwactiviteiten Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 19-07-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:2429
Aftrek IB-latentie naar evenredigheid toerekenen aan voorwaardelijk vrijgesteld en niet-vrijgesteld deel van de BOF SW Instantie Hoge Raad Datum 14-04-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:674
Ondanks werkzaamheden van dertig uur per week wordt geen vastgoedonderneming gedreven Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 07-10-2016 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2016:8177
Geen BOF SW vordering op grond van finaal verrekenbeding dat zoon heeft geërfd Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-06-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:4548
Overname passiva is geen tegenprestatie als bedoeld in art. 7c UR SW oud; overname IB-latentie wel Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 07-05-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:1994
Duitse wetgever krijgt tot 1 juli 2016 de tijd om met Duitse grondwet strijdige bedrijfsopvolgingsregeling aan te passen Instantie Bundesverfassungsgericht Datum 17-12-2014 Nummer ECLI:DE:BVerfG:2014:ls20141217.1bvl002112
Successiewet biedt geen ruimte om latente IB-claim over direct na overlijden uitgekeerd dividend te stellen op 25% Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 12-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:4099
Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet ook volgens Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet discriminatoir Instantie Europese Hof voor de Rechten van de Mens Datum 27-05-2014 Nummer 18485/14
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet discriminatoir, ook niet voor verkrijging voormalig ondernemingsvermogen dat weer in onderneming zal worden gebruikt Instantie Hoge Raad Datum 28-03-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:687
De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet zijn niet discriminatoir Instantie Hoge Raad Datum 22-11-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:1209
Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten SW bij latere kwijtschelding koopsom Instantie Hoge Raad Datum 14-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BY6217
Rb Haarlem: verkrijging ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen zijn geen gelijke gevallen Instantie Rechtbank Haarlem Datum 14-12-2012 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7948
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten SW (oud) niet van toepassing als holding preferente aandelen houdt in werk-BV Instantie Hoge Raad Datum 22-10-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BO1441
HR 23-06-1999, nr 34570, ECLI:NL:HR:1999:AA2782 Instantie Hoge Raad Datum 23-06-1999 Nummer ECLI:NL:HR:1999:AA2782
HR 25-03-1992, nr 28177 Instantie Hoge Raad Datum 25-03-1992 Nummer 28177
HR 08-11-1989, nr 25257 Instantie Hoge Raad Datum 08-11-1989 Nummer 25257

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025 Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden Samenvatting -
Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 Dossiernr. 36421 Status In behandeling bij de Tweede Kamer Samenvatting -
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Dossiernr. 34028 Status - Samenvatting -
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-01-2022 Nummer (geen nummer) Samenvatting Voor de aftrekbaarheid van uitgaven die door een ondernemer of vennootschap worden gedaan is het motief van de uitgaven van…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-08-2020 Nummer 2020-0000154569 Samenvatting In het bouwstenenrapport voor een beter belastingstelsel over het belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang, is geconcl…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-07-2016 Nummer (geen nummer) Samenvatting Uit het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 (nr 15/02845, ECLI:NL:2016:705) volgt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-11-2015 Nummer BLKB2015/1346M Samenvatting Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wordt voor de waardering van ondernemingen in begins…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-03-2014 Nummer DGB 2014-1075 Samenvatting Op 22 december 2013 oordeelde Hof Den Haag dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet konden worden…
Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 21-03-2014 Nummer 487708 Samenvatting De Minister van Veiligheid en Justitie heeft Kamervragen beantwoord over de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO). De…
Instantie Belastingdienst Datum 04-12-2013 Nummer Stcrt. 2013, 34331 Samenvatting Op 22 oktober 2013 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de proefprocedures inzake de vraag of de bedrijfsopvolgingsregelin…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-01-2013 Nummer BLKB2012/1221M Samenvatting Het beleidsbesluit inzake de bedrijfsopvolgingsregeling SW is geactualiseerd. Naast redactionele wijzigingen en verduidelijk…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2012 Nummer BLKB2012/1963M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-10-2012 Nummer DGB/2012/6564 M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-08-2012 Nummer DGB/2012/4747 U Samenvatting Een erfgenaam verkrijgt niet-ondernemingsvermogen krachtens erfrecht en verzoekt ter zake daarvan om toepassing van de bedri…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-10-2012 Nummer BLKB2012/1665M Samenvatting Bij dit besluit zijn de bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor niet-ondernemingsvermogen geen…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-04-2011 Nummer BLKB2011/68M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-10-2007 Nummer CPP2007/383M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-04-2004 Nummer DGB2004/1164M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-12-2001 Nummer DGB/2001/1010M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Praktische uitdagingen door wijzigingen in de BOR en DSR Auteur(s) R.O.F. Bakker Bron FTV 2024/6
Titel Wetswijzigingen fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Auteur(s) V.A.C. van den Broek & J.J.J. Sanders Bron FBN 2024/2
Titel BOFfen met de aangekondigde wijzigingen van de BOR Auteur(s) E.J.W. Heithuis Bron WFR 2023/158
Titel Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2019) Auteur(s) J.C.L. Zuiderwijk Bron KWEP 2019/18
Titel IB-latentie naar evenredigheid toerekenen bij bedrijfsopvolgingsregeling Auteur(s) A.C.M. de Vries Bron FBN 2017/23
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)