Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gebruikelijk loon (art. 12a Wet LB)

Bijgewerkt tot 31-05-2024 Auteur De redactie

1 InleidingEen aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht voor de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang houdt, kan afzien van loon en in plaats daarvan genoegen nemen met een leenvordering in rekening-courant of een dividenduitkering. Op deze manier draagt de aanmerkelijkbelanghouder geen of minder premies volksverzekeringen af, terwijl hij daarvoor wel is verzekerd als werknemer van de BV. Ter voorkoming hiervan is bepaald in art. 12a lid 1 Wet LB dat het gebruikelijk loon…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 12a

 • 1

  Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • a.

   het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

  • b.

   het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen;

  • c.

   € 56.000.

 • 2

  Indien de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het hoogste bedrag, bedoeld in het eerste lid, hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het loon in afwijking van het eerste lid gesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

 • 3

  Indien artikel 32d van toepassing is op het door een of meer lichamen verschuldigde loon, worden het eerste en tweede lid toegepast alsof de ten behoeve van deze andere lichamen verrichte arbeid is verricht ten behoeve van de inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32d geacht wordt het loon te verstrekken.

 • 4

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het bij toepassing van het eerste tot en met derde lid vast te stellen loon voor de arbeid in het lichaam, bedoeld in het eerste lid, en met het lichaam verbonden lichamen in het kalenderjaar niet hoger is dan € 5.000.

 • 5

  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.
  • b.

   een aanmerkelijk belang: een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001;

  • c.

   meest vergelijkbare dienstbetrekking: de dienstbetrekking die van alle dienstbetrekkingen:

   • 1°.

    waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt;

   • 2°.

    die bekend zijn bij de inhoudingsplichtige en de inspecteur;

   • 3°.

    waarvan het loon bekend is of in redelijkheid geschat kan worden; en

   • 4°.

    waarvan het loon niet op een ander bedrag is vastgesteld dan in het economische verkeer gebruikelijk is;

   het meest vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de werknemer, bedoeld in het eerste lid, aanhef;

  • d.

   met het lichaam verbonden lichamen: met het lichaam verbonden vennootschappen als bedoeld in artikel 10a, zevende lid.

 • 6

  De inspecteur die aannemelijk maakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het bedrag waarop het loon door de inhoudingsplichtige gesteld is, overlegt aan de inhoudingsplichtige ten minste de criteria op basis waarvan de inspecteur heeft vastgesteld dat de door de inspecteur aangedragen dienstbetrekking de meest vergelijkbare dienstbetrekking is.

 • 7

  Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële regeling vervangen door een ander. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor van artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel DGA Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Gebruikelijk loon wordt vastgesteld zonder rekening te houden met pensioen dat van BV wordt ontvangen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 12-10-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:4426
Als via vergelijkingsmethode een vergelijkbaar loon kan worden gevonden blijft afroommethode buiten beeld bij gebruikelijkloonregeling Instantie Hoge Raad Datum 24-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1269
Loon echtgenote DGA is niet relevant bij beoordeling gebruikelijk loon van DGA Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 09-07-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:3692
Geen afroommethode voor vaststelling gebruikelijk loon bij vrije beroepsbeoefenaren in samenwerkingsverband Instantie Hoge Raad Datum 28-11-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:3440
Vermindering gebruikelijk loon wegens onmogelijkheid om drie voltijdsdienstbetrekkingen te vervullen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-10-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:8030
Gebruikelijk loon notaris-dga terecht berekend via afroommethode Instantie Rechtbank Arnhem Datum 17-11-2009 Nummer ECLI:NL:RBARN:2009:BM1662
Gebruikelijk loon bij concernverhouding wordt per dienstbetrekking bepaald Instantie Hoge Raad Datum 11-11-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU6018
Inspecteur moet gegevens verschaffen waaruit kan worden afgeleid welk bedrag aan loon gebruikelijk is Instantie Hoge Raad Datum 17-09-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AN8666

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief Dossiernr. 36128 Status In behandeling bij de Tweede Kamer Samenvatting -
Belastingplan 2015 Dossiernr. 34002 Status In werking getreden Samenvatting -
Overige fiscale maatregelen 2010 Dossiernr. 32129 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2021 Nummer 2021-258581 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-09-2021 Nummer 2021-191442 Samenvatting Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 24 september 2021 is een actualisatie van het besluit van 28 juni 2021 (nr 2021…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2020 Nummer 2020-247116 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 29 september 2020 (nr 2020-19833). In dit besluit zijn nieuwe goedk…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-09-2020 Nummer 2020-19833 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 16 juni 2020 (nr 2020-12560).In dit besluit worden termijnen verlengd va…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-06-2020 Nummer 2020-12560 Samenvatting Dit beleidsbesluit bevat fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis en betreft een actualisatie van het op…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-05-2020 Nummer 2020-9594 Samenvatting Dit beleidsbesluit bevat fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (nr 2020-9594) en betreft een actualis…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-06-2021 Nummer 2021-121258 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 3 maart 2021 (nr 2021-38397). In dit besluit zijn nieuwe goedkeurin…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-03-2021 Nummer 2021-38397 Samenvatting Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 21 december 2020 (nr 2020-247116). In dit besluit zijn nieuwe goedk…
Instantie Ministerie van Economische Zaken Datum 21-01-2021 Nummer CE-AEP / 21019675 Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bij brief van 21 januari 2021 (nr. CE-AEP / 21019675) een uitbreiding…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-02-2013 Nummer DGB/2013/844 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-09-2009 Nummer CPP2009/1799M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)