Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vereisten erflater of schenker (art. 35d SW)

Bijgewerkt tot 02-04-2024 Auteur De redactie

1 InleidingDe bedrijfsopvolgingsregeling heeft tot doel reële bedrijfsoverdrachten te faciliteren. Dit doel, en ter voorkoming van misbruik, is voor de wetgever reden geweest om een bezitseis in de wet op te nemen. Deze voorwaarde eist een band tussen de erflater/schenker en de onderneming, de medegerechtigdheid, de aanmerkelijk belang aandelen of de ter beschikking gestelde onroerende zaak. In geval van een aanmerkelijk belang of een terbeschikkinggestelde onroerende zaak heeft…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 35d

 • 1

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt onder een erflater of schenker verstaan een erflater die gedurende één jaar tot het overlijden, onderscheidenlijk een schenker die gedurende vijf jaren tot de schenking:

  • a.

   ondernemer was in de zin van artikel 3.4 of artikel 3.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de in artikel 35c, eerste lid, onderdeel a, bedoelde onderneming;

  • b.

   medegerechtigde was in de zin van artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de in artikel 35c, eerste lid, onderdeel b, bedoelde medegerechtigdheid;

  • c.

   aanmerkelijkbelanghouder was van de vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel c, en het lichaam waarop het aanmerkelijk belang betrekking heeft gedurende de in de aanhef bedoelde periode van één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren, de daar bedoelde onderneming dreef of de daar bedoelde medegerechtigdheid bezat, en het in artikel 35c, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, bedoelde beleggingsvermogen niet in deze periode via een storting in het lichaam is ingebracht;

  • d.

   resultaat uit een werkzaamheid genoot met betrekking tot de onroerende zaak, bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel d, en die onroerende zaak gedurende de in de aanhef bedoelde periode van één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren, dienstbaar was aan de onderneming van het lichaam, bedoeld in artikel 35c, eerste lid, onderdeel c.

 • 2

  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit artikel.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Tweetrapsmaking Categorie Erfrecht
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht
Titel Agrarisch recht Categorie Registergoederenrecht
Titel Economische eigendomsoverdracht Categorie Registergoederenrecht
Titel Bedrijfsopvolging Categorie Belastingrecht
Titel Ficties Categorie Belastingrecht
Titel Ficties SW Categorie Belastingrecht
Titel Goede doelen Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Voor de krachtens ruziesplitsing verkregen aandelen geldt een afzonderlijke bezitseis omdat sprake was van meerdere ondernemingen (Horen en Zien) Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 12-03-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:1864
Terugwerkende kracht in maatschapsovereenkomst niet relevant voor bezitseis van de BOR Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-02-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:888
Voor uitbreiding van belang in dochtervennootschap geldt vijfjaarstermijn van de BOR bij schenking van aandelen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 25-10-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:7420
BOR kon worden toegepast op de uitbreiding van deelnemingen in buitenlandse vennootschappen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 30-06-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:4543
Geen toepassing BOR SW vanwege ontbreken materiële onderneming in BV Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-06-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:6063
BOR ook van toepassing op waarde van aangekochte activa en passiva van BV die onderdeel uit zijn gaan maken van onderneming concern Instantie Hoge Raad Datum 29-05-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:867
Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming Instantie Hoge Raad Datum 29-05-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:990
BV in oprichting of IB-onderneming niet aannemelijk zodat niet wordt voldaan aan bezitseis BOF SW Instantie Hoge Raad Datum 07-06-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:861
Geen bedrijfsopvolgingsregeling SW bij fictieve verkrijging krachtens art. 13a SW Instantie Hoge Raad Datum 15-12-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3139
Identiteit van agrarische onderneming niet verloren door verschil in ligging en omvang en in andere leveranciers en afnemers Instantie Hoge Raad Datum 19-03-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BK4523

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Dossiernr. 31930 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2023 Nummer 2023-0000275008 Samenvatting In de Eindejaarsregeling 2023 (15 december 2023, nr. 2023-0000275008) zijn diverse wijzigingen opgenomen in uitvoeringsregel…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-11-2023 Nummer 2023-0000231102 Samenvatting Naar aanleiding van de uitkomsten van het vervolgonderzoek dat is gedaan naar verbeteringen in de bedrijfsopvolgingsregeling…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-07-2018 Nummer 2018-000119906 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën is tegemoet gekomen aan een Wob-verzoek in verband met mogelijk niet gepubliceerd bel…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-01-2013 Nummer BLKB2012/1221M Samenvatting Het beleidsbesluit inzake de bedrijfsopvolgingsregeling SW is geactualiseerd. Naast redactionele wijzigingen en verduidelijk…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-04-2011 Nummer BLKB2011/68M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Tweetrapsmaking en de BOR Auteur(s) M.M.J. Schuurman-van Nifterik & J.J.J.M. Sturme Bron WPNR 2024/7451
Titel Geldt voor uitbreiding gerechtigheid tot een objectieve onderneming een nieuwe bezitstermijn voor de BOR? Auteur(s) P.G.H. Albert Bron WFR 2023/172
Titel Uitbreiding van de onderneming voorafgaand aan bedrijfsopvolging Auteur(s) P. Visser Bron WFR 2022/38
Titel Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Deel 2: de bezitseis Auteur(s) M.J. Hoogeveen Bron WPNR 2021/7341
Titel Bezitsperiode BOF van (meer dan) aanmerkelijk belang! Auteur(s) J.M. Bom, M.A.W.M. Wesselink Bron FBN 2019/39
Titel De bezitseis voor de bedrijfsopvolgingsregeling Auteur(s) T.C. Hoogwout Bron FTV 2019/33
Titel Fictieve verkrijgingen, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de bezitseis Auteur(s) M.J. Hoogeveen Bron WPNR 2016/7104
Titel Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel II) Auteur(s) B.B.A. de Kroon Bron NTFR Beschouwingen 2011/41
Titel Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel I) Auteur(s) B.B.A. de Kroon Bron NTFR Beschouwingen 2011/35
Titel Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in 2010 Auteur(s) T.C. Hoogwout Bron FTV 2008/22
Titel De nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling: Vragen, antwoorden en nieuwe vragen Auteur(s) S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst Bron WPNR 2010/6841
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)