Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ambtshalve vermindering (art. 65 AWR)

Bijgewerkt tot 30-04-2024 Auteur mr. L.E. (Laura) Welkers

1 InleidingIndien tegen een aanslag of beschikking geen bezwaar of beroep meer open staat, voorziet art. 65 lid 1 AWR in de bevoegdheid van de Inspecteur om een onjuiste belastingaanslag of beschikking ambtshalve te verminderen. Volgens het tweede lid is deze bepaling van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die een onjuist bedrag op aangifte heeft voldaan of afgedragen, of van wie een onjuist bedrag is ingehouden. Ambtshalve vermindering kan worden verleend door de Inspecteur uit…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 65

  • 1

    Een onjuiste belastingaanslag of beschikking kan door de inspecteur ambtshalve worden verminderd. Een in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf kan door hem ambtshalve worden verleend.

  • 2

    Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die een onjuist bedrag op aangifte heeft voldaan of afgedragen, of van wie een onjuist bedrag is ingehouden.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Wanneer ambtshalve vermindering in geval van nieuwe jurisprudentie Instantie Hoge Raad Datum 26-04-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:667
Geen recht op vergoeding van invorderingsrente bij ambtshalve teruggaaf Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 17-01-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:203
Bezwaarschrift is geen verzoek om ambtshalve vermindering Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-11-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:10108
Aanslagen schenkbelasting zijn niet in geschil, waardoor er geen gevolgen zijn voor de erfrechtelijke verkrijging en de aanslag erfbelasting Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8932
Geen sprake van fictieve erfrechtelijke verkrijging omdat voor de schenkbelasting de verruimde schenkvrijstelling is toegepast Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8934
Na ambtshalve vermindering is aanslag erfbelasting juist; bezwaar ontvankelijk verklaard Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 03-09-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8931
Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 20-07-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:6908
Te laat ingediend bezwaar door onjuiste toelichting wordt aangemerkt als verzoek om ambtshalve vermindering Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 17-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:250

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-11-2023 Nummer 2023-24452 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-02-2016 Nummer BLKB 2016/19 Samenvatting Een belastingplichtige die erfbelasting is verschuldigd, kan belastingrente verschuldigd zijn. Belastingrente wordt berekend…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-10-2021 Nummer 2021-9584 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-05-2017 Nummer 2017-1209 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-01-2015 Nummer BLKB2015/62M Samenvatting Het besluit geeft een aantal toevoegingen en actualiseringen ten opzichte van het besluit van 18 december 2013, nr. BLKB2013…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-12-2013 Nummer BLKB2013/995M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2010 Nummer DGB2010/6799M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-12-2009 Nummer CPP2009/2461M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)