Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting (art. 66 SW)

Bijgewerkt tot 13-06-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenDe bevoegdheid tot het vaststellen van een aanslag en een navorderingsaanslag vervalt door verloop van drie jaren respectievelijk vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan (art. 11 lid 3 respectievelijk art. 16 lid 3 AWR). Indien te weinig belasting is geheven over een bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt de bevoegdheid tot navordering door verloop van twaalf jaren na het tijdsti…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 66

 • 1

  De in de artikelen 11, derde lid, en 16, derde en vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vermelde termijnen van onderscheidenlijk drie, vijf en twaalf jaren gaan in:

  • 1°.

   voor de erfbelasting na de dag van inschrijving van de akte van overlijden in de registers van de burgerlijke stand, met dien verstande dat in de gevallen, bedoeld in artikel 45, tweede en derde lid, de termijnen niet eerder beginnen te lopen dan vanaf de dag waarop de termijn van aangifte ingaat en worden verlengd met de tijd dat de termijn van aangifte niet loopt;

  • 2°.

   voor de schenkbelasting, ingeval geen aangifte is gedaan, na de dag van inschrijving van de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde in de registers van de burgerlijke stand, dan wel ingeval meer dan vier maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden aangifte is gedaan, na de dag van die aangifte met dien verstande dat ingeval zowel de schenker als de begiftigde een rechtspersoon is, de bevoegdheid tot het vaststellen van een aanslag of navorderingsaanslag twintig jaren na de schenking vervalt;

  • 3°.

   voor het geval het betreft het vaststellen van een aanslag of conserverende aanslag in verband met een gebeurtenis als bedoeld in artikel 35e, na de dag waarop die gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

 • 2

  Betreft het de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag in gevallen waarin een vermindering als bedoeld in artikel 52 is verleend, dan gaat de termijn in na de dag waarop de vermindering is verleend.

 • 3

  Betreft het de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag wegens het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van een vermindering op grond van artikel 53, dan gaat de termijn in na de dag waarop de vermindering is verleend.

 • 4

  Indien voor de erfbelasting de aangifte over een bestanddeel van het voorwerp van die belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen niet, onjuist of onvolledig is gedaan, vervalt, in afwijking van artikel 16, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag niet.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Verjaring Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Rechtbank oordeelt dat aanslagtermijn niet begon bij eerste overlijden Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 09-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2024:1875
Navorderingsaanslag vernietigd wegens niet voortvarend handelen Inspecteur Instantie Staatssecretaris van Financiën Datum 12-04-2023 Nummer 2023-0000093597
Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel) Instantie Hoge Raad Datum 06-08-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1189
Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:4884
Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-06-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:4524
Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn Instantie Hoge Raad Datum 15-03-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:359
Verlengde navorderingstermijn m.b.t. schenking is niet in strijd met artikel 1 EP bij EVRM Instantie Rechtbank Gelderland Datum 19-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:4031
Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting: geen strijd met Unierecht en artikel 1 EP bij EVRM Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 18-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2018:3107
Grenzen gesteld aan terugwerkende kracht onbeperkte navorderingsbevoegdheid buitenlands vermogen Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:256
Ten onrechte navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd aan erfgenaam van in 1982 opengevallen nalatenschap Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:263
Sluit afspraak tussen belastingplichtige en inspecteur opleggen conserverende navorderingsaanslag uit? Instantie Hoge Raad Datum 22-12-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3229
Schenking van buitenlands vermogen niet opgenomen in aangifte, dan navorderingstermijn van 12 jaar vanaf overlijden schenker Instantie Hoge Raad Datum 10-11-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:2840
Geen navordering mogelijk voor buitenlands vermogen waarvan 12 jaarstermijn al was verstreken Instantie Hoge Raad Datum 03-03-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:356
Nieuwe aanslag schenkbelasting mogelijk na in cassatie vernietigde aanslag wegens gebrek in tenaamstelling Instantie Hoge Raad Datum 21-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:345
Met verlengde navorderingstermijn opgelegde navorderingsaanslagen voldoende voortvarend opgelegd Instantie Hoge Raad Datum 22-11-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:1215
Levering bewijs van het beboetbare feit Instantie Hoge Raad Datum 27-09-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:717
Passenheim-van Schoot Instantie Hof van Justitie EU Datum 11-06-2009 Nummer ECLI:EU:C:2009:368

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel T.J. Droog, noot bij ECLI:NL:HR:2020:1600, NTFR 2024/681 Auteur(s) T.J. Droog Bron NTFR
Titel De onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting gewikt en gewogen? Auteur(s) F. Sonneveldt Bron WPNR 2024/7452
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)