Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Onterechte vermelding omzetbelasting (art. 37 Wet OB)

Bijgewerkt tot 15-06-2022 Auteur De redactie

1 Onterecht vermelde omzetbelasting op factuur Art. 37 Wet OB bepaalt dat als op een factuur melding wordt gemaakt van omzetbelasting, hoewel geen omzetbelasting is verschuldigd, deze belasting toch wordt verschuldigd op het moment dat de factuur is uitgereikt. Dit geldt niet alleen voor ondernemers die een factuur met daarop ten onrechte vermelde omzetbelasting uitreiken, maar ook voor niet-ondernemers. Als niet-ondernemers ten onrechte op een factuur omzetbelasting vermelden, ontstaat voor he…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 37

Hij die op een factuur op enigerlei wijze melding maakt van omzetbelasting welke hij, anders dan op grond van dit artikel, niet verschuldigd is geworden, wordt die belasting verschuldigd op het tijdstip waarop hij die factuur heeft uitgereikt; hij is gehouden deze belasting op de voet van artikel 14 te voldoen.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notariële leveringsakte vormt geen factuur, zodat geen omzetbelasting is verschuldigd Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2664
Onterecht vermelde omzetbelasting verschuldigd ook als geen sprake is van een omzetbelasting belaste prestatie Instantie Hoge Raad Datum 04-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:356
Ondernemer is ook belastingplichtig voor bedrijfsvreemde activiteiten Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 31-03-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:2569
Door niet-ondernemer op factuur vermelde BTW is verschuldigd op grond van art. 37 Wet OB Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 05-08-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:6186
Art. 37 Wet OB niet van toepassing als BTW eerder is verschuldigd op grond van de wet Instantie Hoge Raad Datum 20-12-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:1781
Art. 37 Wet OB niet van toepassing als vermelding OB zonder zelfstandige betekenis Instantie Hoge Raad Datum 14-12-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AI0669
Akte van levering vormt factuur in de zin van art. 37 Wet OB Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 02-11-2007 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2007:BC9651
Uitzondering als aan de vermelding van verschuldigde BTW binnen het stelsel van de BTW geen zelfstandige betekenis kan worden toegekend Instantie Hof van Justitie EU Datum 06-11-2003 Nummer C-78/02 tot C-80/02
Herziening ten onrechte gefactureerde omzetbelasting onder voorwaarden mogelijk (Schmeink & Cofreth/Manfred Strobel) Instantie Hof van Justitie EU Datum 19-09-2000 Nummer ECLI:EU:C:2000:469
Art. 37 Wet OB is ook van toepassing als degene aan wie de factuur is uitgereikt geen recht op aftrek van voorbelasting heeft Instantie Hoge Raad Datum 28-04-1999 Nummer ECLI:NL:HR:1999:AA2747

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-06-2021 Nummer 2021-7066 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 6 december 2014 (nr BLKB2014/704M). De wijziging betreft de toevoeging van onderdeel 3.3…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-10-2017 Nummer BLKB2017/7366 Samenvatting Dit besluit wijzigt enkele onderdelen van het besluit van 6 december 2014, nr BLKB2014/704M. Zo is onder andere een onderdee…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-12-2014 Nummer BLKB 2014-704M Samenvatting Enkele onderdelen van dit besluit zijn gewijzigd bij besluit van 10 oktober 2017, nr BLKB2017/7366.Dit besluit bevat beleids…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-04-2003 Nummer DGB2003/2121M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-06-2012 Nummer BLKB/2012/477M Samenvatting Per 1 januari 2013 zijn commissarissen btw-plichtig. Eerder gold een goedkeuring (besluit 5 oktober 2006, nr. CPP2006/2138M)…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-02-2009 Nummer CPP2009/263M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Over artikel 37 Wet OB 1968 en de notariele akte van levering die geen btw-factuur is Auteur(s) P. Berkhuizen, J.C. Van Straaten Bron FBN 2017/22
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)