Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vrijwillige verbetering; inkeerregeling (art. 67n AWR)

Bijgewerkt tot 24-03-2021

1 Inleiding De Nederlandse Belastingdienst krijgt steeds beter zicht op in het buitenland aanwezig vermogen door afspraken omtrent gegevensuitwisseling inzake directe belastingen binnen de Europese Unie alsmede met niet-lidstaten. Bovendien is sinds 1 juli 2015 het bankgeheim in de Europese Unie afgeschaft. Onderzoek door de Nederlandse Belastingdienst heeft reeds geleid tot constatering van miljarden euro’s aan buitenlands vermogen. Dit betreft zowel spaarrekeningen van zo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 67n

  • 1

    Wanneer de belastingplichtige uiterlijk twee jaar nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had moeten doen, alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, wordt geen vergrijpboete opgelegd.

  • 2

    Ook na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn van twee jaar is het alsnog doen van een juiste en volledige aangifte, dan wel het verstrekken van juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen door de belastingplichtige vóórdat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden, een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete.

  • 3

    Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de juiste en volledige aangifte, dan wel de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft, onderscheidenlijk hebben, op inkomen uit aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 4.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of op inkomen uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.1 van die wet.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Fiscale boetes Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn Instantie Hoge Raad Datum 15-03-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:359
Beroep op inkeerregeling niet mogelijk indien inkeer plaats heeft gevonden na aanscherping van de oude regeling Instantie Hoge Raad Datum 02-11-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:2041
Ten onrechte navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd aan erfgenaam van in 1982 opengevallen nalatenschap Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:263
Niet aangegeven vermogensbestanddelen die privé-eigendom waren van een echtgenoot na echtscheiding toch bij helfte toegerekend aan beide echtgenoten Instantie Hoge Raad Datum 06-11-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:3223
Bij toepassing van de inkeerregeling mag inspecteur successierecht wachten op de gegevens van de IB-inspecteur Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 30-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:302
HR 02-05-2001, nr 36199 Instantie Hoge Raad Datum 02-05-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB1375

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Fiscaal stimuleringspakket e.a. Dossiernr. 31301 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-03-2018 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-07-2017 Nummer 2017-0000129721 Samenvatting De Belastingdienst kan een belastingplichtige een vergrijpboete opleggen als een belastingplichtige met opzet niet, onjuist…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-06-2016 Nummer BLKB2016/695M Samenvatting In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-06-2015 Nummer BLKB2015/571M Samenvatting In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-06-2010 Nummer DGB/2010/3657 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-12-2009 Nummer BCPP2009-2509 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-09-2009 Nummer DGB/2009/4690 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-07-2008 Nummer DGB 2008-03937 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-01-2005 Nummer WT2005-01-18 Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2015 Nummer BLKB2015/1429M Samenvatting In dit besluit is het beleid neergelegd voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van rijksbelastingen waarop…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-09-2013 Nummer BLKB2013/509M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het einde van de inkeerregeling (en naschrift) Auteur(s) D.G. Barmentlo Bron FTV 2017/51 en FTV 2017/57 (naschrift)
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)