Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aftrekbare kosten eigen woning (art. 3.120 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 30-04-2024 Auteur De redactie

1 InleidingDe kosten met betrekking tot de eigen woning die in aftrek moeten worden gebracht bij de bepaling van de belastbare inkomsten uit eigen woning zijn in art. 3.120 lid 1 Wet IB 2001 opgesomd, alle overige kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in het eigenwoningforfait. De Staatssecretaris van Financiën heeft benadrukt dat kosten ten behoeve van groot onderhoud ook in het eigenwoningforfait zijn verdisconteerd (MvF 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M, onderdeel 1.7). Als rech…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.120 Aftrekbare kosten eigen woning

Artikel 3.120 Aftrekbare kosten eigen woning

 • 1

  De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn het gezamenlijke bedrag van:

  • a.

   de renten van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld;

  • b.

   de kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld;

  • c.

   de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming, met betrekking tot de eigen woning.

 • 2

  Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning worden niet gerekend kosten voor zover in verband met de voldoening daarvan schulden ontstaan waarvan de verplichting tot betaling – anders dan voor het geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid van de belastingplichtige – rechtens, al dan niet voorwaardelijk, of in feite, direct of indirect is beperkt.

 • 3

  De in een kalenderjaar bij wijze van vooruitbetaling voldane renten van schulden en kosten van geldleningen worden niet in aanmerking genomen:

  • a.

   indien zij betrekking hebben op tijdvakken die eindigen later dan zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn voldaan doch slechts voor zover zij betrekking hebben op de periode die aanvangt na afloop van het kalenderjaar, waarbij die renten naar evenredigheid worden toegerekend aan kalendermaanden en gedeelten van kalendermaanden als kalendermaand worden aangemerkt;

  • b.

   voor zover zij betrekking hebben op tijdvakken of delen daarvan die vallen na het tijdstip waarop de binnenlandse belastingplicht anders dan door overlijden eindigt.

 • 4

  Vooruitbetaalde renten en kosten van geldleningen die op grond van het derde lid, onderdeel a, niet in aanmerking zijn genomen, worden, behoudens indien de binnenlandse belastingplicht anders dan door overlijden is geëindigd, geacht in gelijke delen te zijn voldaan in elk van de op het in het derde lid bedoelde kalenderjaar volgende kalenderjaren waarop de renten of kosten van geldleningen betrekking hebben, waarbij gedeelten van kalenderjaren als kalenderjaren worden aangemerkt. In het jaar waarin de belastingplichtige overlijdt, worden de renten of kosten van geldleningen die nog buiten aanmerking zijn gebleven, geheel in aanmerking genomen.

 • 5

  Afsluitprovisies die zijn voldaan ter zake van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld worden niet gerekend tot de bij wijze van vooruitbetaling voldane renten van schulden en kosten van geldleningen, mits de woning in het kalenderjaar of in de daaropvolgende twee jaren de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat, een en ander voor zover zij niet meer belopen dan 1,5% van het bedrag van de aangegane schulden en tevens gezamenlijk een bedrag van € 3630 niet te boven gaan.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Eigen woning Categorie Registergoederenrecht
Titel Hypotheek Categorie Registergoederenrecht
Titel Nieuwbouw Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Kosten ter voorkoming van een executieveiling zijn niet aftrekbaar Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 09-04-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:2431
Boeterente bij oversluiten van lening ter financiering eigen woning onmiddellijk aftrekbaar Instantie Hoge Raad Datum 17-11-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1570
Rentevordering op grond van familiehypotheek verjaart pas na twintig jaar ex art. 3:323 lid 3 BW Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-11-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2666
Onzakelijk deel van de eigenwoningrente bij een familielening niet aftrekbaar Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 12-10-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:7093
Notariskosten akte van verdeling zijn geen kosten eigenwoningschuld bij gehele aansprakelijkheid schuld Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:1100
Overgang economische eigendom woning pas bij akte van verdeling; volledige aftrek boeterente Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:5238
Hypotheekrente aftrekbaar vanwege 38% economische eigendom van verlaten eigen woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-10-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:9804
Rente over schuld voor eigen woning volledig aftrekbaar ook wanneer slechts een deel daarvan drukt Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 24-06-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:1953
Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente Instantie Hoge Raad Datum 29-01-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:126
Rente op bij echtscheiding toebedeelde aflossingsvrije lening is niet volledig aftrekbaar Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 24-04-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:3203
Eigenwoningrente niet aftrekbaar door kwijtschelding op voorhand Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 27-08-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:7009
Erfpachtcanon niet aftrekbaar na overdracht woning door vader aan kind onder voorbehoud van recht van erfpacht Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1353
Ondanks gemaakte afspraak geen volledige renteaftrek toegestaan bij juridisch eigenaar van woning Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 13-04-2016 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2016:6624
Gekozen erfpachtconstructie welke leidt tot fiscaal voordeel is geen fraus legis Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 28-08-2015 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2015:5951
Door broer betaalde hypotheekrente voor de helft aftrekbaar Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 14-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2015:4492
Renteaftrek eigen woning als rente wordt voldaan uit schenking door ouders aan kind Instantie Hoge Raad Datum 03-04-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:809
Man kan woonlasten voormalig echtgelijke woning voor de helft aanmerken als onderhoudskosten Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-04-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:1176
Eigenwoningrente bij samenwoner slechts aftrekbaar voor zover deze drukt Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 26-02-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:627
Na erfpachtconstructie betaalde erfpachtcanons niet aftrekbaar als kosten eigen woning Instantie Hoge Raad Datum 10-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2927
Mede-eigendom van woning niet aannemelijk gemaakt: geen aftrek eigenwoningrente Instantie Hoge Raad Datum 10-01-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:45
Rente van 8% op eigenwoninglening bij ouder volledig aftrekbaar voor de Wet IB 2001 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 19-02-2013 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ2727
Volgens Hof kon ex-echtgenote alle hypotheekrente van haar inkomen aftrekken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 29-03-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0614
Aftrek erfpachtcanons niet toegestaan op grond van fraus legis Instantie Rechtbank Haarlem Datum 12-10-2011 Nummer ECLI:NL:RBHAA:2011:BV3499
Vooruitbetaling van twee jaar termijnen erfpachtcanons toegestaan voor aftrek Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 15-03-2007 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2007:BA6630
Moment van betaling door deelgenoot bepalend voor tijdstip van aftrek bij belanghebbende Instantie Hoge Raad Datum 08-09-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AS8020
Aankoop woning kan tijdelijk met eigen middelen worden gefinancierd Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AV2336

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2015 Dossiernr. 34002 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Dossiernr. 33405 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-08-2021 Nummer 2021-0000106786 Samenvatting Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft in een Kamerbrief van 31 augustus 2021 aangekondigd dat het goedkeurend…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-04-2021 Nummer 2021-0000078681 Samenvatting Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft het Ministerie van Financiën informatie over het beleid en de uitvoering omtr…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-04-2021 Nummer 2021-0000078681 Samenvatting De concept Handreiking familieleningen (juni 2020) die ten gevolge van dit WOB-verzoek openbaar is gemaakt, is inmiddels zon…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-06-2017 Nummer 2017-0000106366 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft in antwoorden op Kamervragen aangegeven dat belastingplichtigen, gelet op de we…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-07-2015 Nummer FM 2015/1090M Samenvatting In verband met de huidige lage hypotheekrente kan het aantrekkelijk zijn de schuld op de eigen woning over te sluiten. Aan…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-04-2014 Nummer BLKB2014/506M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-06-2010 Nummer DGB2010/921 Samenvatting CPP2003/1606M
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-03-2010 Nummer AFP 2010/114 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-02-2009 Nummer DGB/2009/0800 U Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-11-2015 Nummer BLKB 2015/1486M Samenvatting Dit besluit is ingetrokken bij besluit van 16 december 2016, nr 2016-221112 (niet opgenomen).Om te profiteren van de lage re…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-02-2014 Nummer BLKB2014/342M Samenvatting Dit besluit is ingetrokken bij verzamelbesluit van 16 december 2016, nr 2016-221112 (niet opgenomen).Een vruchtgebruiker van…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-03-2013 Nummer BLKB2013/1604M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-03-2013 Nummer BLKB2013/1604M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-10-2003 Nummer CPP2003/1606M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Renteaftrek bij een lening voor de eigen woning afgesloten bij ouders Auteur(s) A.C.M. de Vries Bron FBN 2019/62

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Bewust nieuwbouw Bron - Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)