Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

In aanmerking nemen periodieke gift (art. 6.38 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur De redactie

1 In aanmerking nemen van periodieke giftenPeriodieke giften vormen onder voorwaarden een persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting. De wet omschrijft periodieke giften als giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering/verstrekking, die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan een instelling of vereniging in de zin van art. 6.33 onder b respectievelijk c Wet IB 2001 (art. 6.34 Wet IB 2001).2 Vereisten voor aftrekbaarheidDe periodieke gift is onbeperkt aftrek…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 6.38 Het in aanmerking nemen van periodieke giften

Artikel 6.38 Het in aanmerking nemen van periodieke giften

 • 1

  Periodieke giften worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.

 • 2

  Periodieke giften in natura waarvan de waarde in het economische verkeer in totaal meer bedraagt dan € 10.000 per kalenderjaar, worden voor de toepassing van het eerste lid slechts in aanmerking genomen voor zover die waarde in het economische verkeer volgt uit een onafhankelijk taxatierapport of een factuur.

 • 3

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder giften in natura mede begrepen een kwijtschelding van een vordering die betrekking heeft op een of meer vermogensbestanddelen in natura.

 • 4

  Voor de toepassing van het eerste lid worden periodieke giften in aanmerking genomen tot het gezamenlijke bedrag van ten hoogste € 250.000 per kalenderjaar.

 • 5

  Indien de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft of voor de toepassing van artikel 2.17 geacht wordt te hebben gehad, worden de periodieke giften voor de toepassing van het tweede en vierde lid samengevoegd. Over deze periode geldt voor de toepassing van het tweede lid, in plaats van een bedrag van € 10.000, een bedrag van € 20.000.

 • 6

  De akte van schenking kan voorschrijven dat de periodieke gift in ieder geval wordt beëindigd bij:

  • a.

   verlies van de status als instelling of vereniging;

  • b.

   faillissement van de instelling of vereniging;

  • c.

   bij arbeidsongeschiktheid van de schenker of van een van de schenkers; of

  • d.

   bij werkloosheid van de schenker of van een van de schenkers.

 • 7

  Tussentijdse beëindiging van de periodieke gift op grond van een omstandigheid als bedoeld in het zesde lid kan uitsluitend betrekking hebben op de nog niet vervallen termijnen van de periodieke gift en is uitsluitend mogelijk indien de schenker niet of nauwelijks invloed heeft op die omstandigheid. Indien de periodieke gift binnen een periode van vijf jaar eindigt op grond van een omstandigheid als bedoeld in het zesde lid, wordt geacht te zijn voldaan aan het eerste lid.

 • 8

  Bij ministeriële regeling worden regels gesteld waaraan de akte van schenking, alsmede het taxatierapport, onderscheidenlijk de factuur, moet voldoen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Schenking Categorie Familierecht (overig)
Titel ANBI Categorie Belastingrecht
Titel Goede doelen Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vijfjarige periodieke gift afhankelijk van meerdere levens voldoet aan onzekerheidsvereiste Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1377
Kwijtgescholden huurpenningen waren aan te merken als periodieke gift Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 24-12-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:12036
Ondanks constructie met leningen en schenkingen toch recht op aftrek periodieke giften; kunstwerken wel belast in box 3 Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1308
Vrijgevigheid vererft: erfgenaam heeft recht op aftrek periodieke gift Instantie Hoge Raad Datum 03-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8161
HR 15-10-2010, nr 09/00907 Instantie Hoge Raad Datum 15-10-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BM8179

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Belastingplan 2012 Dossiernr. 33003 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2023 Nummer 2023-0000275008 Samenvatting In de Eindejaarsregeling 2023 (15 december 2023, nr. 2023-0000275008) zijn diverse wijzigingen opgenomen in uitvoeringsregel…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-03-2023 Nummer 2023-77781 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 19 december 2014 (nr. BLKB2014/1415M). De wijziging betreft twee nieuwe onderdelen. In…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-12-2014 Nummer BLKB2014/1415M Samenvatting Het beleid met betrekking tot aftrek van giften in de Wet IB 2001 en het aanmerken van een instelling als ANBI is geactualis…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-12-2013 Nummer DB 2013/599M Samenvatting De wijzigingen in de onderhavige regeling betreffen onder meer wijzigingen die verband houden met: – de herinvoering…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-05-2013 Nummer DB/2013/234 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-03-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting Particulieren en bedrijven die giften doen aan culturele instellingen kunnen een jaar langer gebruik maken van een extra bel…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-03-1997 Nummer DB97/273M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-04-2010 Nummer DGB2010/1594M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2009 Nummer CPP2009/2371M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-11-2008 Nummer CPP2008/2130M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2007 Nummer CPP2007/2873 Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)