Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR)

Bijgewerkt tot 01-02-2024 Auteur De redactie

1 InleidingDe verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is belast met overdrachtsbelasting (art. 2 WBR) en in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Voor de levering van zogenoemde nieuwe onroerende zaken en bouwterreinen wordt een uitzondering gemaakt op de vrijstelling van omzetbelasting (art. 11 lid 1 onder a ten eerste Wet OB). De levering van dergelijke onroerende zaken zijn belast met omzetbelasting. Ter voorkoming van dubbele belasting geldt ingeval de levering van rec…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 15

 • 1

  Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de belasting vrijgesteld de verkrijging:

  • a.

   krachtens een levering als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 of een dienst als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, slotalinea, van die wet ter zake waarvan omzetbelasting is verschuldigd, tenzij het goed als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen;

  • b.

   door een of meer kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, of hun echtgenoten, van een ondernemer van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan diens onderneming die wat de bedrijfsvoering betreft, in haar geheel (al dan niet in fasen) door de verkrijger of verkrijgers wordt voortgezet. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt:

   • 1°.

    met een kind gelijkgesteld een pleegkind;

   • 2°.

    met een broer of zuster gelijkgesteld een halfbroer, halfzuster, pleegbroer of pleegzuster;

  • c.

   door de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, de politie, een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, gevormd krachtens een door de Staat met een of meer andere publiekrechtelijke lichamen aangegane gemeenschappelijke regeling;

  • d.

   [vervallen;]

  • e.

   krachtens inbreng van een onderneming in een vennootschap, in de volgende gevallen:

   • 1°.

    bij inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, mits:

    • ter zake van de inbreng de inbrenger wordt bijgeschreven op de kapitaalrekening van de vennootschap voor een bedrag dat ten minste 90 percent is van de waarde van het vermogen van de ingebrachte onderneming; en

    • de ingebrachte onderneming niet heeft behoord tot het vermogen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, tenzij deze rechtspersoon verschillende ondernemingen bezit of heeft bezeten en de bezittingen van de ingebrachte onderneming niet zouden leiden tot het aanmerken van de rechtspersoon als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, wanneer de ingebrachte onderneming de enige onderneming van de rechtspersoon zou zijn.

    Onder kapitaalrekening wordt verstaan de rekening op de balans van de vennootschap waarop de deelgerechtigdheid van de vennoot in het vermogen van de vennootschap wordt opgenomen;

   • 2°.

    bij omzetting van een niet in de vorm van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming, mits de oprichters van de vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd zijn als in het vermogen van de omgezette onderneming;

  • f.

   krachtens verdeling of vereffening in de volgende gevallen:

   • 1°.

    verdeling der goederen van een maatschap of vennootschap die geen rechtspersoon is, door de inbrenger of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van de inbrenger een aandeel had in het hem toegedeelde goed, mits het toegedeelde goed in de vennootschap was ingebracht met toepassing van de vrijstelling, bedoeld in onderdeel e;

   • 2°.

    vereffening van het vermogen van een rechtspersoon met toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

  • g.

   krachtens verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners, voor zover de gemeenschap waarin de ene is gerechtigd voor ten minste 40 percent en de andere voor ten hoogste 60 percent, is ontstaan door een gezamenlijke verkrijging en de toedeling geschiedt aan een van de verkrijgers of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van een verkrijger in het toegedeelde goed was gerechtigd;

  • h.

   bij fusie, splitsing, interne reorganisatie en taakoverdracht tussen verenigingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of algemeen nut beogende instellingen;

  • i.

   van een zaak die is aangebracht door of in opdracht en voor rekening van de verkrijger of zijn rechtsvoorganger onder algemene titel;

  • j.

   van bodembestanddelen, zoals zand, grind, veen en terpaarde, welke ingevolge beding geacht worden niet te zijn verkregen;

  • k.
  • l.
  • m.

   door het bureau beheer landbouwgronden;

  • n.

   van woningen door een in Nederland gevestigde landelijke werkende toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, die geen winstoogmerk heeft en die hoofdzakelijk tot doel heeft de aankoop van woningen van andere toegelaten instellingen die betrokken zijn bij stedelijke herstructurering en de verkoop van deze woningen aan natuurlijke personen.

   De bepaling is van toepassing voorzover de andere toegelaten instellingen de bij de verkoop van woningen aan de landelijk werkende toegelaten instelling verkregen middelen binnen zeven kalenderjaren na het einde van het kalenderjaar waarin de woningen zijn verkocht, investeren ter bevordering van de stedelijke herstructurering. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst kunnen voorwaarden worden gesteld inzake toepassing van de bepaling. Voorzover de bedoelde investering niet uiterlijk binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de belasting alsnog verschuldigd op het tijdstip van het verstrijken van die termijn;

  • o.

   door in Nederland gevestigde lichamen die de bevordering van stedelijke herstructurering ten doel hebben, dan wel, indien die lichamen geen rechtspersoonlijkheid hebben, door de vennoten van die lichamen. Deze bepaling is van toepassing in bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst aan te wijzen gevallen onder daarbij te stellen voorwaarden;

  • oa.

   na voltooiing van een stedelijke herstructurering als bedoeld in onderdeel o, van onroerende zaken van een lichaam als bedoeld in onderdeel o, door degenen die de onroerende zaken met toepassing van de vrijstelling, bedoeld in onderdeel o, hebben ingebracht in dat lichaam of met toepassing van onderdeel o zoals dat luidde tot en met 31 december 2002 hebben ingebracht in een samenwerkingsverband dat na die datum is aangemerkt als een zodanig lichaam, dan wel, indien de verkrijgers behoren tot de kring van oprichters van het lichaam, van die onroerende zaken tot het beloop van hun gerechtigdheid in het lichaam;

  • p.

   van een woning of rechten waaraan deze is onderworpen of van rechten van lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover deze laatste rechten betrekking hebben op een woning, en de gelijktijdige verkrijging van de tot die woning behorende aanhorigheden, indien:

   • 1°.

    de verkrijger een meerderjarig natuurlijk persoon jonger dan vijfendertig jaar is;

   • 2°.

    de verkrijger deze vrijstelling niet eerder heeft toegepast en dit overeenkomstig artikel 15a, voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart in een schriftelijke verklaring; en

   • 3°.

    de verkrijger de verkregen woning of rechten waaraan deze is onderworpen na de verkrijging anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken en dit overeenkomstig artikel 15a, voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart in een schriftelijke verklaring;

   • 4°.

    het totaal van de waarde van de woning of rechten waaraan deze is onderworpen en tot die woning behorende aanhorigheden niet uitkomt boven € 510.000;

  • q.

   van ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop. Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de ondergrond van glasopstanden. De belasting die door toepassing van deze bepaling niet is geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien jaren wordt voortgezet. De vorige volzin is niet van toepassing indien binnen de aldaar bedoelde termijn de cultuurgrond door overheidsbeleid aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap;

  • r.

   krachtens herstel als is bedoeld in artikel 19;

  • s.

   van natuurgrond, daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop, waarvan de inrichting en het beheer geheel of nagenoeg geheel duurzaam zijn afgestemd op het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. De belasting die door toepassing van deze bepaling niet is geheven, is alsnog verschuldigd indien binnen tien jaren na de verkrijging niet langer sprake is van natuurgrond. De vorige volzin is niet van toepassing indien binnen de aldaar bedoelde termijn de natuurgrond wordt omgezet in cultuurgrond als bedoeld in onderdeel q en als zodanig gedurende de rest van deze termijn bedrijfsmatig geëxploiteerd blijft;

  • t.

   van een woning of rechten waaraan deze is onderworpen, of van rechten van lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, voor zover deze laatste rechten betrekking hebben op een woning mits deze, wordt verkregen van een natuurlijk persoon, de verkrijging voortvloeit uit een verkoopregulerend beding bij de eerdere verkrijging dat een terugkooprecht of een terugkoopverplichting inhoudt en de verkrijger de vervreemder was bij die eerdere verkrijging. De vervreemder bij de eerdere verkrijging kan ook een rechtsvoorganger van de verkrijger zijn;

  • u.

   door Staatsbosbeheer van objecten, als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, niet zijnde bedrijfsondersteunende onroerende zaken;

  • v.

   [vervallen;]

  • w.

   [vervallen;]

  • x.

   krachtens uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in de artikelen 19 , 20, 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover de totale waarde van de verkrijging uit de nalatenschap niet meer bedraagt dan het bedrag van de geldvordering, bedoeld in artikel 13, derde lid, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met de rentevergoeding waarmee ingevolge artikel 1, derde lid, van de Successiewet 1956 voor de heffing van erfbelasting rekening is gehouden. Voor de toepassing van de vorige volzin blijft bij het bepalen van de waarde van een verkrijging een door de ouder of stiefouder op grond van artikel 19, onderscheidenlijk artikel 21, van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek voorbehouden vruchtgebruik buiten beschouwing;

  • y.

   van een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie, of van informatie.

 • 2

  Ingeval bodembestanddelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, of de waarde daarvan alsnog aan de verkrijger ten goede komen, wordt zulks beschouwd als een verkrijging in de zin van artikel 2.

 • 3

  Verwijdering van zaken die ingevolge een beding of krachtens de wet nog na de verkrijging mogen worden weggenomen wordt, indien die verwijdering plaatsvindt binnen drie maanden na de verkrijging, ten aanzien van die zaken beschouwd als de vervulling van een aan de verkrijging verbonden ontbindende voorwaarde, mits zij of hun waarde niet aan de verkrijger zijn ten goede gekomen.

 • 4

  De in het eerste lid bedoelde vrijstellingen zijn niet van toepassing in gevallen waarin de verkrijging plaatsvindt krachtens een levering of dienst in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan omzetbelasting is verschuldigd, indien de vergoeding, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van die wet, tezamen met de verschuldigde omzetbelasting, lager is dan de waarde, bedoeld in artikel 9, en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan brengen.

  Voor de toepassing van deze bepaling wordt de waarde ten minste gesteld op de kostprijs van de onroerende zaak of van de zaak waarop het recht of de dienst betrekking heeft, met inbegrip van de omzetbelasting, zoals die zou ontstaan bij de voortbrenging door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de verkrijging.

 • 5

  Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel e, onder 1°, wordt onder waarde van het vermogen van de ingebrachte onderneming mede verstaan de boekwaarde van dat vermogen, zoals die geldt voor de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, in gevallen waarin de ondernemer inbrengt met voorbehoud van stille reserves.

 • 6

  In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, is de vrijstelling eveneens van toepassing indien:

  • a.

   het goed als bedrijfsmiddel is gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen;

  • b.

   de verkrijging plaatsvindt binnen zes maanden na het tijdstip van de eerste ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van een verhuur van dat goed; en

  • c.

   de verkrijging wordt opgenomen in een notariële akte die wordt verleden binnen de termijn waarbinnen de verkrijging dient plaats te vinden.

 • 7

  Bij algemene maatregel van bestuur kan in afwijking van het zesde lid tijdelijk een afwijkende termijn worden vastgesteld indien de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt daartoe aanleiding geven. Voor zover nodig kan daarbij worden voorzien in overgangsrecht.

 • 8

  In afwijking van het eerste lid, onderdelen p en t, is de vrijstelling niet van toepassing op de verkrijging van economische eigendom of de verkrijging van aandelen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a.

 • 9

  Indien ter zake van een verkrijging een vrijstelling als bedoeld in het eerste of zesde lid wordt toegepast, wordt met betrekking tot die verkrijging aangifte gedaan. Indien met betrekking tot die verkrijging een notariële akte wordt opgemaakt, wordt, in afwijking in zoverre van de vorige zin, aangifte gedaan met overeenkomstige toepassing van artikel 18.

 • 10

  Bij het begin van het kalenderjaar wordt bij ministeriële regeling het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel p, onder 4°, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar vervangen door een ander bedrag. Het bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te delen door de factor iw, bedoeld in artikel 10.3, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het aldus berekende bedrag wordt rekenkundig afgerond op € 5.000.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Bouwterrein Categorie Registergoederenrecht
Titel Nieuwbouw Categorie Registergoederenrecht
Titel Vrijstellingen overdrachtsbelasting Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Tussenverdieping van verbouwde watertoren met gedeeld sanitair en pantry kwalificeert als in wezen nieuwbouw voor de omzetbelasting Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 26-10-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:11648
Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen Instantie Hoge Raad Datum 30-06-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:999
Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd Instantie Hoge Raad Datum 11-11-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1609
Percelen met restanten van bebouwing onder maaiveld kwalificeren als bouwterrein, maar belastingplichtige mocht vertrouwen ontlenen aan beleidsbesluit Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 27-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:3518
Samenloopvrijstelling niet van toepassing omdat pand al in gebruik was genomen als bedrijfsmiddel Instantie Rechtbank Gelderland Datum 13-01-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:109
Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:839
Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:4125
Inspecteur moet aannemelijk maken dat bouwgrond geen bouwterrein meer is Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:1684
Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht opgelegd na vernietiging naheffingsaanslag omzetbelasting Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 03-11-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:4939
BTW-richtlijn conforme uitleg van begrip bouwterrein werkt door naar samenloopregeling Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 17-12-2015 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2015:8728
Geen vrijstelling overdrachtsbelasting nu levering oud onroerend goed behelst wegens niet gesloopte kelder Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 05-03-2015 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2015:6171
Verkrijging belast met overdrachtsbelasting bij ontbreken gezamenlijk intentie tot vervaardigen nieuw onroerende goed Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-11-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3910
Verkrijging onroerende zaak belast met overdrachtsbelasting nu verkoper niet handelt als BTW-ondernemer Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-10-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3578
HR (Maasdriel): definitie ?bouwterrein? in art. 11 lid 4 Wet OB in strijd met BTW-richtlijn Instantie Hoge Raad Datum 07-06-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA2222
Bij verbouwing en splitsing van pand is geen sprake van in wezen nieuwbouw Instantie Hoge Raad Datum 15-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BX6651
Bij beoordelen van een nieuw vervaardigd goed worden appartementsrechten als afzonderlijke goederen in aanmerking genomen Instantie Hoge Raad Datum 08-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ3574
Levering van pand waaraan sloopwerkzaamheden zijn verricht met het oog op vervaardiging van nieuwe onroerende zaak niet belast met BTW (J.J. Komen en Zonen Beheer) Instantie Hoge Raad Datum 11-01-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8089
Grondige interne verbouwing en subtiele externe wijzigingen leiden niet tot in wezen nieuwbouw Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum 15-06-2011 Nummer ECLI:NL:RBLEE:2011:BS1753
Verkrijging aandelen in onroerendezaaklichaam valt ook onder art. 15.1.a WBR Instantie Hoge Raad Datum 10-06-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ7580
Sportcomplex-arrest Instantie Hoge Raad Datum 25-04-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB3861
Verhuur nieuw vervaardigde onroerende zaak en de projectontwikkelaarsresolutie Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-04-2007 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2007:BB0196

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden Samenvatting -
Belastingplan 2015 Dossiernr. 34002 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-12-2023 Nummer 2023-26908 Samenvatting Bij besluit van 12 december 2023 (nr. 2023-26908) is het btw-vastgoedbesluit van 19 september 2013 (nr. BLKB2013/1686M) geac…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-06-2023 Nummer 2023-0000143537 Samenvatting Het eerder dit jaar ter consultatie aangeboden wetsvoorstel op grond waarvan de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-08-2019 Nummer 2019-0000126489 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-03-2017 Nummer 2017-51500 Samenvatting Dit besluit over de samenloop van overdrachtsbelasting en omzetbelasting actualiseert enkele voorgaande besluiten. Nieuwe st…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-05-2016 Nummer DGB/2016-1410 Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft in twee brieven aan de Tweede Kamer laten weten dat een nieuw beleids…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-05-2016 Nummer AFP/2016/313 M Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft in twee brieven aan de Tweede Kamer laten weten dat een nieuw beleids…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-09-2014 Nummer BLKB2014/112M Samenvatting Bij verkoop onder voorwaarden (VOV) verkopen ondernemers nieuwbouw woningen met korting op de marktwaarde. Woningcorporaties…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-09-2010 Nummer DGB2010/3544M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-06-2016 Nummer BLKB2016-508M Samenvatting Op 27 mei 2016 heeft de Staatssecretaris van Financiën toezeggingen gedaan middels twee brieven aan de Tweede Kamer ove…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-09-2013 Nummer BLKB2013/1686M Samenvatting Op 22 maart 2013 heeft de Hoge Raad (nr 12/02180) geoordeeld dat gelet op het Don Bosco-arrest de handelingen die een aannem…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-10-2012 Nummer BLKB2012/1752M Samenvatting De goedkeuring in onderdeel 2.2.3 (Gebruik onroerende zaak als bedrijfsmiddel vooruitlopend op de verkoop) van dit besluit…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-01-2012 Nummer BLKB 2011/1338M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-03-2011 Nummer BLKB 2011/445 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-09-2010 Nummer DGB2010/1124M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-07-2009 Nummer CPP2008/137M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-05-2002 Nummer CPP2002/897M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-07-1991 Nummer VB1991/1044 Samenvatting Goedgekeurd wordt onder meer dat met de mogelijkheid van tussentijdse herziening van canon door middel van een schatting gee…

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Kanttekening bij standpunt Kennisgroep over toepassing samenloopvrijstelling bij een indirecte verkrijging van een beperkt recht Auteur(s) K.F.H. van Lierop & M. Jenezon Bron VGFC 2024/15
Titel Ontwikkelingen in de btw en overdrachtsbelasting in de bouw- en handelsfase Auteur(s) M.D.J. van der Wulp Bron TFO 2024/191.4
Titel Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon Auteur(s) L.R. van Silfhout Bron FBN 2024/6
Titel In wezen nieuwbouw: een bouwkundige beoordeling Auteur(s) M.D.J. van der Wulp Bron BR 2024/2
Titel In wezen nieuwbouw: een bouwkundige beoordeling Auteur(s) M.D.J. van der Wulp Bron BR 2024/2
Titel Overdrachtsbelasting; een nieuw regime voor vastgoedaandelentransacties Auteur(s) R.A Wolf en C. Noorlander Bron VGFC 2023/66
Titel Een complexe benadering bij toepassing van de samenloopvrijstelling Auteur(s) M. Albers Bron FBN 2022/35
Titel Over (schijnbaar) onwrikbare afspraken en flexibele tussenwanden Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale Viga Bron FBN 2019/63
Titel Koop-/annnemingsovereenkomsten in de btw en overdrachtsbelasting Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale Viga Bron FBN 2018/24
Titel Nieuw btw- en overdrachtsbelastingbeleid van de staatssecretaris van Financiën (deel II) Auteur(s) M.D.C. Gomes Vale Viga Bron FBN 2017/28
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)