Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

TBS vermogensbestanddeel aan NV/BV (art. 3.92 Wet IB 2001)

Bijgewerkt tot 01-11-2022 Auteur De redactie

1 Inleiding Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1. De wet geeft geen definitie van het begrip werkzaamheid. Wel worden in art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 een aantal gevallen omschreven wanneer sprake is van een werkzaamheid. Het betreft hier de zogeheten ‘terbeschikkingstellingsregeling’ (tbs-regeling). Op grond van deze bepalingen wordt onder een werkzaamheid mede verstaan:het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel aan een onderneming van een met…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3.92 Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden

Artikel 3.92 Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden

 • 1

  Voorts wordt onder werkzaamheid mede verstaan:

  • a.

   het rendabel maken van vermogensbestanddelen – daaronder begrepen de schulden die rechtstreeks samenhangen met die vermogensbestanddelen – voorzover deze vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct of indirect ter beschikking worden gesteld aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4 behoudens indien sprake is van een aanmerkelijk belang op grond van de artikelen 4.10 en 4.11;

  • b.

   het rendabel maken van vermogensbestanddelen – daaronder begrepen de schulden die rechtstreeks samenhangen met die vermogensbestanddelen – voorzover deze vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct of indirect ter beschikking worden gesteld aan een samenwerkingsverband waarvan een vennootschap als bedoeld in onderdeel a deel uitmaakt.

 • 2

  Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt:

  • a.

   met het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een in het eerste lid bedoelde vennootschap of ten behoeve van een daar bedoeld samenwerkingsverband gelijkgesteld:

   • 1°.

    het aangaan of het hebben van een schuldvordering alsmede het aangaan of het hebben van rechten uit een spaarovereenkomst of uit een daarmee verwante overeenkomst op een in dat lid bedoelde vennootschap of bedoeld samenwerkingsverband;

   • 2°.

    het sluiten van een overeenkomst van levensverzekering of het hebben van rechten uit een overeenkomst van levensverzekering waarbij de in dat lid bedoelde vennootschap of bedoeld samenwerkingsverband als verzekeraar optreedt behoudens voorzover de uitkeringen uit die rechten anders in aanmerking zouden worden genomen als een periodieke uitkering of verstrekking als bedoeld in afdeling 3.5;

   • 3°.

    het vestigen of het hebben van een genotsrecht op een vermogensbestanddeel dat ter beschikking is gesteld aan een in dat lid bedoelde vennootschap of ten behoeve van een in dat lid bedoeld samenwerkingsverband;

   • 4°.

    het overeenkomen of het hebben van een recht een vermogensbestanddeel dat ter beschikking is gesteld aan een in dat lid bedoelde vennootschap of ten behoeve van een in dat lid bedoeld samenwerkingsverband, te verwerven;

   • 5°.

    het verkrijgen of het hebben van een recht, anders dan bedoeld in artikel 10a van de Wet op de loonbelasting 1964, of een verplichting een vermogensbestanddeel te verwerven van een in dat lid bedoelde vennootschap of bedoeld samenwerkingsverband;

   • 6°.

    het verkrijgen of het hebben van een recht of een verplichting een vermogensbestanddeel te vervreemden aan een in dat lid bedoelde vennootschap of bedoeld samenwerkingsverband;

  • b.

   onder een met de belastingplichtige verbonden persoon verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3.91, tweede lid, onderdelen b en c;

  • c.

   een vergoeding voor het aangaan van borgtocht voor schulden van een vennootschap of betreffende een samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een voordeel uit het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel;

  • d.

   met een vennootschap gelijkgesteld een fonds voor gemene rekening als bedoeld in artikel 4.5 en een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag;

  • e.

   onder het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen niet begrepen het houden van aandelen in een vennootschap en het houden van winstbewijzen van een vennootschap;

  • f.

   onder rechten als bedoeld in onderdeel a, onder 4°, 5° en 6° mede verstaan: rechten waarvan de waarde direct of indirect verband houdt met de waardeverandering van een vermogensbestanddeel of met de wijziging van een factor, zoals de rentestand;

  • g.

   onder verplichtingen als bedoeld in onderdeel a, onder 5° en 6°, mede verstaan: verplichtingen waarvan de waarde direct of indirect verband houdt met de waardeverandering van een vermogensbestanddeel of met de wijziging van een factor, zoals de rentestand.

 • 3

  Op dezelfde wijze als het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een vennootschap waarin een met de belastingplichtige verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, wordt behandeld het ter beschikking stellen aan een vennootschap waarin een niet onder artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, begrepen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de belastingplichtige of van zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, indien het een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling is. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de toepassing van dit lid, waaronder regels of sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling.

 • 4

  Indien de belastingplichtige in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd en tot die gemeenschap een vermogensbestanddeel als bedoeld in het eerste lid of tweede lid behoort, wordt dit vermogensbestanddeel voor de helft toegerekend aan de belastingplichtige en voor de andere helft aan zijn echtgenoot. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een vermogensbestanddeel als bedoeld in het eerste of tweede lid dat behoort tot een beperkte gemeenschap van goederen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Levensverzekering Categorie Familierecht (overig)
Titel Economische eigendomsoverdracht Categorie Registergoederenrecht
Titel Terbeschikkingstellingsregelingen Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger Instantie Hoge Raad Datum 26-03-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:367
Terbeschikkingstelling aan BV eindigt door verkoop economische eigendom aandelen in BV Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 13-02-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:1458
Geen verhoging verkrijgingsprijs aandelen bij kwijtschelden onzakelijke lening verstrekt door verbonden persoon Instantie Hoge Raad Datum 06-10-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:2549
Afrekening TBS doordat aan BV overgedragen vruchtgebruik eindigt door overlijden oorspronkelijke vruchtgebruiker Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 22-12-2016 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2016:8225
Geen afwaarderingsverlies onzakelijke lening bij ongebruikelijke terbeschikkingstelling Instantie Hoge Raad Datum 22-04-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:703
Tweede borgstelling onzakelijk wegens verslechterde financiële positie BV Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-03-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:2286
Verkoop aanmerkelijk belang met terugwerkende kracht is niet van invloed op moment eindigen terbeschikkingstelling Instantie Hoge Raad Datum 19-02-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:253
Hoofdelijke aansprakelijkheidstelling in hoedanigheid van aandeelhouder maakt regresvordering onzakelijk Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 25-09-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:3716
Door verrichte werkzaamheden aan pand verhuurd aan eigen BV is sprake van ROW in plaats van TBS Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 30-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:1951
Inspecteur slaagt in bewijslast dat door onzakelijk handelen een zakelijke lening onzakelijk is geworden Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 06-11-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:4609
Verlies op onzakelijk lening gelijkgesteld met informele kapitaalstorting vanaf moment dat debiteur definitief niet meer aan aflossingsverplichting voldoet Instantie Hoge Raad Datum 28-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:417
Verrekening vordering met kleinere schuld aan dezelfde BV beperkt afwaardering Instantie Hoge Raad Datum 12-07-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:168
Lening verstrekt voordat sprake is van aandeelhouderschap is niet onzakelijk Instantie Hoge Raad Datum 03-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ9156
Ontbinding met terugwerkende kracht maakt terbeschikkingstelling aan de BV niet ongedaan Instantie Hoge Raad Datum 01-03-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BW7728
Aandeelhouder verstrekt hypotheek voor schuld BV; geen borg Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 29-01-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0976
Ondanks feitelijke beëindiging terbeschikkingstelling geen einde omdat vermogensbestanddeel wordt aangehouden tot geschikt moment voor verkoop Instantie Hoge Raad Datum 13-04-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BP6667
TBS-regeling ook van toepassing op geërfde hoofdgerechtigheid Instantie Hoge Raad Datum 16-03-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV0278
TBS vangt aan op het moment dat borgstelling wordt aangegaan Instantie Hoge Raad Datum 09-03-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BR6345
Hoge Raad geeft duidelijkheid inzake het begrip onzakelijke lening Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BN3442
Kwijtschelding op onzakelijke lening kan niet ten laste van tbs-resultaat worden gebracht Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BP8952
Hoofdgerechtigheid bij indirecte AB-houder, vruchtgebruik bij vennootschap; is t.b.s. Instantie Hoge Raad Datum 18-11-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BP5648
Rechter geeft criteria voor aanvangstijdstip ter beschikking stellen Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 23-11-2010 Nummer ECLI:NL:GHARN:2010:BO6749
Terbeschikkingstelling pand binnen familieverband door geheel van omstandigheden maatschappelijk ongebruikelijk Instantie Hoge Raad Datum 15-10-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BL3577
TBS-regeling maakt geen onderscheid tussen tijdelijke en niet-tijdelijke genotsrechten Instantie Hoge Raad Datum 09-07-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BL7276
Terbeschikkingstelling bij aanvankelijk aan derde verhuurd pand vangt aan op moment dat verhuurovereenkomst is geëindigd Instantie Hoge Raad Datum 09-04-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BM0473
Voornemen om pand ter beschikking te stellen hoeft niet altijd te worden vastgelegd in overeenkomst Instantie Hoge Raad Datum 22-01-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BI9790
Toerekening ter beschikking gesteld vermogen bij in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten Instantie Hoge Raad Datum 15-01-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BH9198
Lening vader aan BV kinderen zakelijk, geen ongebruikelijke terbeschikkingstelling Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 03-04-2009 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2009:BI6910
Terbeschikkingstelling vangt aan op het moment van activeren van onroerende zaken op openingsbalans Instantie Rechtbank Arnhem Datum 18-12-2008 Nummer ECLI:NL:RBARN:2008:BG9879
Geschonken toekomstige huurtermijnen belast als resultaat uit overige werkzaamheden Instantie Rechtbank Arnhem Datum 10-01-2008 Nummer ECLI:NL:RBARN:2008:BC2414
TBS-regeling ook van toepassing als samenwerkingsverband alleen beleggingsactiviteiten verricht Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 19-07-2006 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2006:AY8370
Gehandeld in zakelijk relatie met betrekking tot verstrekken en het prijsgeven van garantie Instantie Hoge Raad Datum 12-12-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AH8973

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-03-2018 Nummer 2018-27139 Samenvatting Het verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 4 september 2012 (nr. BLKB2012/101M) is geactualiseerd. Nieuw is…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-03-2013 Nummer DGB 2013-801 Samenvatting Toelichting staatssecretaris van 12 maart 2013 nr. DGB 2013-801 n.a.v. uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden van 29 januari 2013…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-02-2014 Nummer BLKB 2014/286M Samenvatting De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit inzake belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden gepubli…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-12-2008 Nummer CPP2008/520M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-05-2006 Nummer CPP2006/76M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Rechtskarakter huwelijksgemeenschap (civiel en fiscaal) Auteur(s) J.C. van Straaten Bron FTV 2017/46
Titel Onzakelijke, ongebruikelijke en ongelijke leningen onder de terbeschikkingstellingsregeling Auteur(s) J.W.J. de Kort Bron FTV 2017/38
Titel Kunst en art. 3.92 Wet IB 2001: Een ongelukkig samenspel Auteur(s) S.J.C. Hemels, H.K. Nijkamp Bron WFR 2016/18
Titel Fiscale aspecten van financiering door en van een ab-houder (deel I) Auteur(s) N.M. Ligthart Bron WPNR 2016/7094
Titel Fiscale aspecten van financiering door en van een ab-houder (deel II, slot) Auteur(s) N.M. Ligthart Bron WPNR 2016/7098
Titel Onzakelijke leningen: de stand van zaken Auteur(s) J.H.M. Arts Bron FTV 2014/56
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)