Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aftrek van voorbelasting (art. 15 Wet OB)

Bijgewerkt tot 21-03-2024 Auteur De redactie

1 AlgemeenEen ondernemer kan de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht in zijn aangifte omzetbelasting verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit is het systeem van de aftrek van voorbelasting. In deze toelichting worden de grote lijnen van dit systeem uiteengezet. Op deze plaats wordt alvast gewezen op het Besluit van 24 november 2020, nr. 2020-167584 inzake het recht op aftrek van voo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 15

 • 1

  De in artikel 2 bedoelde belasting welke de ondernemer in aftrek brengt, is:

  • a.

   de belasting welke in het tijdvak van aangifte door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur;

  • b.

   de belasting welke in het tijdvak van aangifte is verschuldigd geworden ter zake van door de ondernemer verrichte intracommunautaire verwervingen als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, mits de ondernemer in het bezit is van een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur;

  • c.

   de belasting welke in het tijdvak van aangifte is verschuldigd geworden:

   • 1°.

    ter zake van invoer van voor de ondernemer bestemde goederen, mits is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;

   • 2°.

    op grond van artikel 12, tweede tot en met vijfde lid, ter zake van aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten;

   • 3°.

    ter zake van verrichtingen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

   • 4°.

    ter zake van handelingen en situaties als bedoeld in artikel 17a, derde en vierde lid;

  • d.

   de belasting die is begrepen in de aankoopprijs van een nieuw vervoermiddel dat met toepassing van onderdeel a, post 6, van de bij deze wet behorende tabel II, wordt geleverd door:

   • 1°.

    een in artikel 7, zesde lid, bedoelde ondernemer; of

   • 2°.

    een wederverkoper;

  een en ander voor zover de goederen en de diensten door de ondernemer worden gebruikt voor belaste handelingen.

  Indien een verzoek om teruggaaf van belasting kan worden gedaan op de voet van artikel 30, eerste en tweede lid, kan die belasting door de ondernemer niet in aftrek worden gebracht. Indien een onroerende zaak deel uitmaakt van het vermogen van het bedrijf van een ondernemer en door de ondernemer zowel voor de activiteiten van het bedrijf als voor zijn privégebruik of voor het privégebruik van zijn personeel, of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, is de belasting over de uitgaven in verband met deze onroerende zaak slechts aftrekbaar, overeenkomstig de in dit artikel vervatte beginselen, naar evenredigheid van het gebruik ervan voor de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Voor het gebruik van de onroerende zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of van zijn personeel, of meer in het algemeen voor andere dan bedrijfsdoeleinden is artikel 4, tweede lid, onderdeel a, niet van toepassing.

 • 2

  De ondernemer brengt eveneens in aftrek de belasting, bedoeld in het eerste lid, voorzover de goederen en diensten door de ondernemer worden gebruikt voor:

  • a.

   handelingen door de als zodanig handelende ondernemer buiten Nederland verricht, waarvoor recht op aftrek zou ontstaan wanneer zij binnen Nederland zouden plaatsvinden;

  • b.

   handelingen die overeenkomstig de artikelen 143, onder f, g, g bis, h of i, 144 en 146 tot en met 153 van de BTW-richtlijn 2006 zijn vrijgesteld;

  • c.

   handelingen als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdelen i, j en k, mits de ontvanger buiten de Unie gevestigd is of wanneer de handelingen rechtstreeks samenhangen met goederen die bestemd zijn om te worden uitgevoerd uit de Unie.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt bij levering van een nieuw vervoermiddel door een in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde ondernemer de in het eerste lid bedoelde aftrek beperkt tot de belasting die in de aankoopprijs is begrepen of die verschuldigd is geworden ter zake van de intracommunautaire verwerving of de invoer van het vervoermiddel. De aftrek bedraagt ten hoogste het bedrag van de belasting dat verschuldigd zou zijn indien op die levering het tarief van nihil niet van toepassing zou zijn. Het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop het vervoermiddel wordt geleverd. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld inzake de toepassing van dit lid en van het eerste lid, onderdeel d.

 • 4

  De aftrek van belasting vindt plaats overeenkomstig de bestemming van de goederen en diensten op het tijdstip waarop de belasting aan de ondernemer in rekening wordt gebracht dan wel op het tijdstip waarop de belasting wordt verschuldigd. Indien op het tijdstip waarop de ondernemer goederen en diensten gaat gebruiken, blijkt, dat de belasting ter zake voor een groter of kleiner gedeelte in aftrek is gebracht dan waartoe de ondernemer op grond van het gebruik is gerechtigd, wordt hij de te veel afgetrokken belasting op dat tijdstip verschuldigd. De verschuldigd geworden belasting wordt op de voet van artikel 14 voldaan. De te weinig afgetrokken belasting wordt aan hem op zijn verzoek teruggegeven.

 • 5

  Geen aftrek vindt plaats van belasting welke in rekening is gebracht ter zake van het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden. De vorige zin is niet van toepassing als de belasting in rekening wordt gebracht aan een ondernemer die deze dienst vervolgens onder bezwarende titel verricht aan een ander.

 • 6

  Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de aftrek van belasting, ingeval goederen en diensten door de ondernemer mede worden gebruikt anders dan voor belaste handelingen of anders dan voor de handelingen, bedoeld in het tweede lid. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met wijzigingen in het gebruik van onroerende zaken, bedoeld in het eerste lid, laatste alinea. Voorts kan daarbij worden bepaald dat het afstoten van goederen welke de ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt, buiten aanmerking wordt gelaten.

 • 7

  Een herziening van de aftrek vindt niet plaats:

  • a.

   in geval van naar behoren bewezen en aangetoonde vernietiging, verlies of diefstal van goederen;

  • b.

   in geval van onttrekkingen van goederen voor het verstrekken van geschenken van geringe waarde en van monsters, als bedoeld in artikel 3, achtste lid.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Duurzame energie Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen recht op aftrek btw voor verhuurde zolder Instantie Rechtbank Gelderland Datum 07-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2023:6621
Rente derdengeldenrekening heeft als btw-vrijgestelde omzet invloed op 'pro rata' zodat niet alle algemene kosten in aftrek mochten worden gebracht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 21-09-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2324
Woonappartementen zijn zelfstandige onroerende zaken indien zij beschikken over eigen voorzieningen die deze geschikt maken voor zelfstandige bewoning Instantie Hoge Raad Datum 15-09-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1237
Geïntegreerde zonnepanelen geven geen recht op aftrek omzetbelasting kosten bouw woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 30-08-2023 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2023:2778
Geen optie belaste verhuur werkkamer dga Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-02-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:1101
Niet voldaan aan optie voor btw-belaste verhuur bij verhuur werkkamer Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 29-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:7139
Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1734
Vittamed arrest Instantie Hof van Justitie EU Datum 06-10-2022 Nummer ECLI:EU:C:2022:763
Voorbelasting gedeelte bouwkosten woning mogen in aftrek worden gebracht bij btw-belaste verhuur kamer door dga aan eigen BV Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 28-09-2022 Nummer HAA 22/681
De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht Instantie Hoge Raad Datum 16-09-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1116
Geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning bij geïntegreerde zonnepanelen Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:5396
Ook bij geïntegreerde zonnepanelen is geen recht op aftrek voorbelasting Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:5396
Toepassing omzetmethode bij BTW aftrek op aanschaf kosten bij gemengd gebruikt complex met zonnepanelen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 28-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:3261
Percelen met restanten van bebouwing onder maaiveld kwalificeren als bouwterrein, maar belastingplichtige mocht vertrouwen ontlenen aan beleidsbesluit Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 27-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:3518
Naheffing van herzienings-btw indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering is toegestaan Instantie Hoge Raad Datum 25-02-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:301
Niet-geïntegreerde zonnepanelen op verhuurde woning geven (beperkt) recht op aftrek omzetbelasting investering draagconstructie Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 11-11-2021 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:2346
Er moet rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaan tussen het bouwen van de woning en het tegen vergoeding leveren van energie aan de energiemaatschappij Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 01-10-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:2972
Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning (art. 15 Wet OB) Instantie Hoge Raad Datum 16-07-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1158
Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn Instantie Hoge Raad Datum 27-11-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1884
Onder omstandigheden is omzetbelasting aftrekbaar indien de BV advocaatdiensten afneemt ten behoeve van haar directeur Instantie Hoge Raad Datum 20-03-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:481
Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1983
Geïntegreerde zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 30-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:321
Bij de beoordeling of sprake is van een normale bedrijfsactiviteit kunnen ook de verkopen van gelieerde vennootschappen van invloed zijn. Instantie Rechtbank Gelderland Datum 24-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2019:6108
Indiening verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet gebonden aan termijn indien geen sprake was van verschuldigde omzetbelasting Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 17-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2019:5731
Voorbelasting bouwkosten woning niet aftrekbaar, omdat de woning niet is gebouwd ten behoeve van de energielevering Instantie Rechtbank Gelderland Datum 29-11-2019 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2019:5488
Door gebruik voor ondersteuning zonnepanelen heeft dak van woning zakelijke functie verkregen Instantie Hoge Raad Datum 27-09-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1438
Overeengekomen vergoeding van herzienings-btw ziet niet op het leegstaand gedeelte Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2537
Berekening aftrekbare voorbelasting bij installatie van geintegreerde zonnepanelen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-06-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2249
Slechts 50% btw-aftrek omdat echtgenoten buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd (art. 15 Wet OB) Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-10-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:4324
Geen herziening bij leegstand indien eigenaar de intentie heeft de onroerende zaak voor belaste prestatie te blijven gebruiken Instantie Hof van Justitie EU Datum 28-02-2018 Nummer ECLI:EU:C:2018:134
Vaststelling van het werkelijk gebruik dient te rusten op objectief en nauwkeuring vast te stellen gegevens Instantie Hoge Raad Datum 23-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:267
Renovatie tenniscomplex met tussenschuiven stichting in verband met omzetbelasting geen misbruik van recht Instantie Hoge Raad Datum 01-12-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3037
Aftrekrecht bij verkoper van voorbelasting op verkocht pand staat los van het gebruik van het pand door koper Instantie Hoge Raad Datum 23-06-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1132
Hoge Raad vernietigt uitspraak verwijzingshof waarin verkoop nieuwbouwscholen via stichting voor aftrek BTW geen misbruik van recht is Instantie Hoge Raad Datum 06-01-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:5
Keuze voor btw-ondernemingsvermogen moet tijdig plaatsvinden Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 07-01-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:8
Omzetbelasting over kosten ter verwerving van een deelneming in beginsel volledig aftrekbaar Instantie Hof van Justitie EU Datum 16-07-2015 Nummer ECLI:EU:C:2015:496
Gedeeltelijke aftrek voorbelasting inzake verbouwing woonboerderij Instantie Hoge Raad Datum 10-07-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1832
Voorbelasting bij verbouwing boerderij met kantoorruimte slechts gedeeltelijk aftrekbaar Instantie Hoge Raad Datum 10-07-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1831
Kan omzetbelasting al worden afgetrokken als factuur wordt uitgereikt voordat prestatie is verricht? Instantie Hoge Raad Datum 24-04-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:1084
In aftrek gebrachte omzetbelasting kan worden herzien als prestatie niet plaatsvindt Instantie Hof van Justitie EU Datum 13-03-2015 Nummer ECLI:EU:C:2014:151
Gemeente verrichtte een economische activiteit door nieuw schoolgebouw te leveren Instantie Hoge Raad Datum 27-02-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:470
Herzieningsaftrek bij leegstaand kantoorpand met voornemen tot belaste verhuur Instantie Hoge Raad Datum 13-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1376
Verkoop verhuurde woningen blijft buiten beschouwing bij pro rata berekening Instantie Hoge Raad Datum 06-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1315
Geen aftrek van voorbelasting nu overdacht minderheidsdeelneming van btw vrijgestelde prestatie is Instantie Hoge Raad Datum 28-03-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:728
Aftrek voorbelasting op basis van werkelijk gebruik kan alleen als objectief meetbare gegevens bekend zijn Instantie Hoge Raad Datum 10-01-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:9
Causaal verband tussen fout notaris en schade cliënt ontbreekt; geen schadeloosstelling Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 18-09-2013 Nummer ECLI:NL:RBROT:2013:7311
Hoge Raad verwijst geding voor verder onderzoek naar aftrekbaarheid voorbelasting bij verbouwing privéwoning met een kantoorruimte Instantie Hoge Raad Datum 12-07-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:59
Voor zover omzetbelasting drukt op gedeelte stadskantoor dat voor belaste prestaties wordt gebruikt is deze aftrekbaar Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BW9757
Verhuur kunstencentrum vormt één belaste prestatie voor Wet OB; uitzondering voor herziening geldt niet voor herrekening Instantie Hoge Raad Datum 07-12-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU8847
Sloop van gebouwen in verband met vervanging heeft niet tot gevolg dat BTW moet worden herzien (TETS Haskovo AD) Instantie Hof van Justitie EU Datum 18-10-2012 Nummer ECLI:EU:C:2012:644
Zaak X Instantie Hof van Justitie EU Datum 19-07-2012 Nummer C-334/10
Flexibel in te delen kantoorpand is één onroerende zaak; één moment van eerste ingebruikname Instantie Hoge Raad Datum 21-10-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BT8766
Keuze ondernemings- of privevermogen btw kan nog worden gemaakt bij aangifte over tijdvak waarin goed in gebruik wordt genomen Instantie Hoge Raad Datum 15-04-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ1213
HR 04-12-2009, nr 07/13230 Instantie Hoge Raad Datum 04-12-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BG4109
SKF Instantie Hof van Justitie EU Datum 29-10-2009 Nummer ECLI:EU:C:2009:665
Herzieningsbepalingen zijn ook van toepassing als wijziging op recht van aftrek afhangt van vrijwillige keuze (Uudenkaupungin kaupunki) Instantie Hof van Justitie EU Datum 30-03-2006 Nummer ECLI:EU:C:2006:214
Geheel tot privévermogen rekenen van keuzevermogen is toegestaan (Bakcsi) Instantie Hof van Justitie EU Datum 08-03-2001 Nummer ECLI:EU:C:2001:136
Keuzevermogen mag zowel tot bedrijfsvermogen als privévermogen worden gerekend (Armbrecht) Instantie Hof van Justitie EU Datum 04-10-1995 Nummer ECLI:EU:C:1995:304
Bij keuzevermogen mag ondernemer investeringsgoed geheel tot bedrijfsvermogen te rekenen (Lennartz) Instantie Hof van Justitie EU Datum 11-07-1991 Nummer ECLI:EU:C:1991:315

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten Dossiernr. nog niet bekend Status Consultatie gesloten Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-06-2023 Nummer 2023-6393 Samenvatting Dit besluit actualiseert het besluit van 23 november 2021, nr. 2021-19540 (Omzetbelasting. Btw-heffing en toepassing KOR bij…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-11-2020 Nummer 2020-167584 Samenvatting Dit besluit is een actualisering van het besluit van 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M (Stcrt. 2011, nr. 21834). Act…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-12-2019 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-11-2014 Nummer DGB 2014-5821 Samenvatting In 2012 wordt stichting S opgericht ter realisatie en exploitatie van een multifunctioneel kunstgrasveld. De Inspecteur weig…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-08-2004 Nummer CPP2004/1709M Samenvatting
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-09-2013 Nummer BLKB2013/1686M Samenvatting Op 22 maart 2013 heeft de Hoge Raad (nr 12/02180) geoordeeld dat gelet op het Don Bosco-arrest de handelingen die een aannem…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-11-2011 Nummer BLKB 2011/641M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-07-2009 Nummer CPP2008/137M Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-06-2005 Nummer CPP2005/723M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Themanummer Duurzaamheid Bron WPNR 2023/7407
Titel Aftrek en herziening van btw bij voorgenomen maar afgeblazen activiteiten Auteur(s) S.B. Cornielje, H.W.M. van Kesteren Bron WFR 2022/152
Titel Over zonnepanelen en btw-aftrek op kosten die je toch zou maken Auteur(s) R.A. Wolf Bron VGFC 2021/23
Titel Zonnepanelen en btw, een duurzame oplossing Auteur(s) N.P. Arzini, J.R.M. Kindt Bron WFR 2020/91
Titel Zonnepanelen en btw Auteur(s) M.A. Bonthuis-Broekman, P.F.J. van Velthoven Bron BR 2020/45
Titel Zonnepanelen, vastgoed en btw Auteur(s) P.F. Zijlstra Bron VGFC 2019/42
Titel Btw en overdrachtsbelasting bij zonneprojecten op andermans vastgoed: geen eigen huis, wel een plek onder de zon Auteur(s) J. Ariës en E. Sparidis Bron FBN 2019/57
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)