Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Kleine ondernemersregeling (art. 25 Wet OB)

Bijgewerkt tot 20-03-2024 Auteur De redactie

1 InleidingSinds 1 januari 2020 geldt een facultatieve omzet gerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (in de wet aangeduid als de 'nieuwe KOR') op grond van de per 1 juni 2019 in werking getreden Wet modernisering kleineondernemingsregeling (Stb. 2018, 511). Deze regeling heeft de tot en met 31 december 2019 geldende kleineondernemersregeling vervangen.Met de Wet implementatie Richtlijn kleineondernemingsregeling (10 juli 2023, Stb. 2023, 278) is de EU-richtlijn kleineondernemingsr…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 25

 • 1

  Een ondernemer die in Nederland is gevestigd of aldaar een vaste inrichting heeft en van wie de omzet in een kalenderjaar in Nederland niet meer bedraagt dan € 20.000 kan kiezen voor toepassing van vrijstelling van belasting ter zake van door hem in dat en volgende kalenderjaren verrichte leveringen van goederen en diensten. De vrijstelling is niet van toepassing op leveringen van nieuwe vervoermiddelen die door of voor rekening van de verkoper of afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats in een andere lidstaat en op de levering van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen die de ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt.

 • 2

  De omzet, bedoeld in het eerste lid, wordt gevormd door de som van de vergoedingen voor de door de ondernemer verrichte leveringen van goederen en diensten:

  • a.

   voor zover deze zonder toepassing van het eerste lid belast zouden zijn in Nederland;

  • b.

   die in Nederland zijn vrijgesteld bij of krachtens artikel 11, eerste lid, onderdelen a, b, i en j, en verzekeringsdiensten, tenzij die leveringen van goederen en diensten met andere handelingen samenhangende handelingen zijn;

  • c.

   waarvoor aan de afnemer teruggaaf of ontheffing wordt verleend op de voet van artikel 24, eerste of tweede lid; of

  • d.

   waarvoor bij of krachtens artikel 39 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen aan de afnemer vrijstelling van omzetbelasting wordt verleend.

 • 3

  In afwijking van het tweede lid wordt bij de vaststelling van de omzet niet in aanmerking genomen de vergoeding voor de levering van door de ondernemer in zijn bedrijf gebruikte:

  • a.

   onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen;

  • b.

   roerende zaken waarop de ondernemer voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting afschrijft of waarop hij zou kunnen afschrijven indien hij aan een zodanige belasting zou zijn onderworpen.

 • 4

  De ondernemer die de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, toepast, heeft geen recht op aftrek van belasting als bedoeld in artikel 2 en mag op de factuur op geen enkele wijze melding maken van omzetbelasting.

 • 5

  De ondernemer die de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, toepast, is ontheven van verplichtingen, opgelegd bij of krachtens de artikelen 34, 34c tot en met 35b en 37a. De ontheffing geldt niet met betrekking tot de aan deze ondernemer verrichte leveringen van goederen en diensten, bedoeld in:

  • a.

   artikel 12, tweede, derde en vijfde lid; en

  • b.

   artikel 17f, tenzij het een verworven goed betreft als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel a.

 • 6

  Indien de ondernemer kiest voor de toepassing van de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, dient deze ondernemer hiervan melding te doen uiterlijk vier weken voorafgaand aan het belastingtijdvak waarin de vrijstelling toepassing vindt op een door de inspecteur voorgeschreven wijze. De inspecteur kan bij voor bezwaar vatbare beschikking beslissen dat de ondernemer niet in aanmerking komt voor toepassing van de vrijstelling, indien aannemelijk is dat niet zal worden voldaan aan de gestelde voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling.

 • 7

  De toepassing van de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, geldt tot wederopzegging door de ondernemer doch ten minste voor drie jaren na aanvang van de toepassing van de vrijstelling. De ondernemer kan pas drie jaren na die wederopzegging opnieuw kiezen voor de toepassing van de vrijstelling.

 • 8

  Bij overschrijding van de omzetdrempel, genoemd in het eerste lid, gedurende een kalenderjaar is de vrijstelling niet van toepassing op de levering van het goed of de dienst waardoor die overschrijding tot stand komt en op alle daaropvolgende leveringen van goederen en diensten. De ondernemer kan pas drie jaren na die overschrijding van de omzetdrempel opnieuw kiezen voor de toepassing van de vrijstelling.

 • 9

  Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de toepassing van dit artikel.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Duurzame energie Categorie Registergoederenrecht
Titel Ondernemer Categorie Belastingrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ondanks dat winstmargeregeling van toepassing is, vormt de totale omzet maatstaf voor KOR Instantie Hof van Justitie EU Datum 29-07-2019 Nummer ECLI:EU:C:2019:642
Verhuur van Nederlandse vakantiewoning door niet in Nederland wonende belastingplichtigen valt niet onder KO-regeling wegens gebrek aan vaste inrichting Instantie Hoge Raad Datum 08-02-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:194
Verzoek tot teruggaaf omzetbelasting tijdig ingediend door eigenaar zonnepanelen Instantie Hoge Raad Datum 15-12-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3127
Opgewekt vertrouwen staat in de weg aan naheffing van onjuist verleende teruggaaf Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 29-07-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:2126
HvJ EU: particulier is ondernemer voor omzetbelasting door productie van elektriciteit met zonnepanelen (Fuchs) Instantie Hof van Justitie EU Datum 20-06-2013 Nummer ECLI:EU:C:2013:413

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet modernisering kleineondernemersregeling Dossiernr. 35033 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-06-2023 Nummer 2023-6393 Samenvatting Dit besluit actualiseert het besluit van 23 november 2021, nr. 2021-19540 (Omzetbelasting. Btw-heffing en toepassing KOR bij…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-07-2021 Nummer 2021-15805 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-06-2021 Nummer 2021-12740 Samenvatting Op 10 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd met betrekking tot de kleineondernemer…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 18-09-2019 Nummer 2019, 51913 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 05-09-2019 Nummer (geen nummer) Samenvatting Het Ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van de meest gestelde vragen en antwoorden over btw-heffi…
Instantie Staatscourant Datum 10-05-2019 Nummer 2019-0000073662 Samenvatting Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting in verband met invoering nieuwe kleineondernemersregeling per 1 januari 2020…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-07-2018 Nummer 2018-71700 Samenvatting Dit besluit wijzigt het besluit van 26 maart 2013, nr BLKB/2013/400M. De wijziging betreft het vervallen van onderdeel 7.1…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-04-2018 Nummer (geen nummer) Samenvatting De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) zijn verwerkt in deze vrag…
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-07-2016 Nummer 2016-0000080249 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 07-11-2013 Nummer (geen nummer) Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 25-09-2013 Nummer DGB/2013/3650 U Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-03-2013 Nummer BLKB/2013/400M Samenvatting Dit besluit is gewijzigt bij het besluit van 3 juli 2018, nr 2018-71700. De wijziging betreft het vervallen van onderde…
Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-11-2022 Nummer 2022-26848 Samenvatting Dit besluit is ingetrokken bij besluit van 29 februari 2024 (nr. 2024-192882).
Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2012 Nummer BLKB/2012/1629M Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Themanummer Duurzaamheid Bron WPNR 2023/7407
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Fiscaal

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW) Erfbelasting bij partners (art. 25 SW) Schenkbelasting bij partners (art. 26 SW) Schenkbelasting afgezonderd particulier vermogen (art. 26a SW) Samenvoeging schenkingen binnen een jaar (art. 27 SW) Schenkingen aan kinderen binnen een jaar (art. 28 SW) Onzekerheid over verwantschap (art. 29 SW) Verwerping en afstand (art. 30 SW) Afstand door bezwaarde (art. 31 SW) Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW) ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW) Omvang vrijstellingen erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 4 SW) Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW) SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 8 SW) Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 9 SW) Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1 onder 10 SW) Vrijstelling erfbelasting voor nog niet vorderbare termijnen van renten, uitkeringen, bezoldigingen en andere inkomsten (art. 32 lid 1 onder 11 SW) Pensioenimputatie (art. 32 lid 2 SW) Definitie lijfrenten (art. 32 lid 4 SW) Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW) ANBI en schenkbelasting (art. 33 onder 4 SW) Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 onder 5 SW) Schenkvrijstelling overige verkrijgers (art. 33 onder 7 SW) Schenkvrijstelling voor onvermogenden (art. 33 onder 8 SW) Vrijstelling bij samenloop schenkbelasting met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (art. 33 onder 9 SW) Schenking aan een rechtspersoon ter bevordering van werknemersbelangen (art. 33 onder 11 SW) Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 onder 12 SW) SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 13 SW) Steunstichting SBBI en schenkbelasting (art. 33 onder 14 SW) Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW) Samenloop verhoogde schenkvrijstellingen eigen woning (art. 82a SW)

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR) Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR) Vrijstelling btw-belaste levering (art. 15.1.a WBR) Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR) Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR) Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR) Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR) Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR) Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR) Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR) Vrijstelling ruilverkaveling (art. 15.1.l WBR) Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR) Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR) Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR) Verkrijging van lichaam ter bevordering van stedelijke herstructurering (art. 15.1.oa WBR) Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR) Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR) Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR) Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR) Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR) Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR) Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR) Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR) Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR) Tijdelijke vrijstelling inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 15.1.z WBR) Anti-ontgaansbepaling (art. 15 lid 4 WBR) Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (art. 15a WBR)