LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waarderingsmethoden (art. 17 Wet WOZ)

Waarderingsmethoden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 september 2022
De redactie

1 Inleiding

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door middel van een taxatie. In de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken is vastgelegd welke wijzen van taxatie gemeenten mogen gebruiken om de WOZ-waarde vast te stellen.
Op grond van art. 18 lid 4 Wet WOZ jo art. 2 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ worden bij de bepaling van de waarde van een onroerende zaak bepaalde objecten buiten aanmerking gelaten. Een voorbeeld van een dergelijk object is ten behoeve van land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, voor zover die niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen. Voor de beoordeling of sprake is van cultuurgrond is de feitelijke situatie van het gebruik van de onroerende zaak bepalend, aldus Rechtbank Oost-Brabant (28 april 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:2404). De voorschriften over het toegestane gebruik van de grond (in casu het bestemmingsplan) zijn niet bepalend, zo oordeelde de Rechtbank.

2 Waarderingswijze

Art. 17 lid 2 Wet WOZ bepaalt dat de WOZ-waarde wordt vastgesteld met toepassing van twee ficties, te weten de fictie dat de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak kan worden overgedragen (de ‘overdrachtsfictie’) en de fictie dat de verkrijger de zaak onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan nemen (de ‘verkrijgingsfictie’). Als gevolg van de eerste fictie wordt geen rekening ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.