LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1.10 SW)

Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon)

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020

1 Algemeen

In de eerste volzin van art. 32 lid 1 onder 10 SW is bepaald dat hetgeen wordt verkregen door een werknemer van de erflater of zijn partner of door een nabestaande van zodanige werknemer is vrijgesteld van erfbelasting, voor zover het verkregene kan worden beschouwd als een voldoening aan een ter zake van de verrichte arbeid bestaande natuurlijke verbintenis als is bedoeld in art. 6:3 BW. Er is sprake van een natuurlijke verbintenis indien naar objectieve maatstaven sprake is van een dringende morele verplichting van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als een voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

Voor een geslaagd beroep op deze vrijstelling moet dus sprake zijn van een dienstbetrekking, waarbij aan de betreffende werknemer geen of te weinig loon is uitgekeerd. Voorts moet worden aangetoond dat de verkrijging van de werknemer uit de nalatenschap van de erflater (of diens partner) verband houdt met de verrichte arbeid.
In een uitspraak van Hof Den Bosch (10 december 2003, nr 02/04623, ECLI:NL:GHSHE:2003:AO2336) oordeelde het Hof dat aan alle vereisten van de werknemersvrijstelling van art. 32 lid 1 onder 10 SW was voldaan. In deze zaak had belanghebbende gedurende 11 jaar acht uur per week huishoudelijke ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.