LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omzetting eigendom in genotsrechten (art. 10 SW)

Omzetting eigendom in genotsrechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Verrekenbedingen, Aanvaarding en verwerping nalatenschap, Vruchtgebruik, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 maart 2021
De redactie
1 Inleiding
2  De werking van art. 10 SW
2.1 Ad 1. Ten koste of ten laste van het vermogen van erflater
2.1.1 Verdeling van nalatenschap of huwelijksgemeenschap
2.1.2 Verrekenbeding
2.1.3 Keuzetestament: verwerping nalatenschap, verkrijging vruchtgebruik
2.1.4 Verkoop met uitgestelde levering
2.2 Ad 2. Genoten vruchtgebruik of periodieke uitkering ten laste van de verkrijger
2.3 Ad 3. Beperkte kring van familie (art. 10 lid 4 SW)
2.4 Ad 4. Genot meer dan 180 dagen voor overlijden geëindigd (art. 10 lid 4 SW)
3 Heffingsgrondslag
3.1 Heffingsgrondslag bij een woning
3.2 Verzoek tot ambtshalve vermindering van onherroepelijk vaststaande aanslagen
3.3 Invloed verbeteringen aan de woning aangebracht na overdracht
3.3.1 Rekenvoorbeeld: heffingsmaatstaf ingeval na de overdracht verbeteringen aan de woning hebben plaatsgevonden
4 Maatstaf van heffing
5 Buitenlandsituaties
6 Situaties die onder art. 10 SW vallen
7 Schuldigerkenning uit vrijgevigheid (art. 10 lid 3 SW)
7.1 Ad 1. Notariële akte
7.2 Ad 2. Zakelijke rente
7.2.1 Schenkingen op papier vanaf 1 januari 2010
7.2.2 Schenkingen op papier voor 1 januari 2010
7.2.3 Discussie over forfaitair rendement van 6%
7.3 Ad 3. Daadwerkelijke betaling
7.3.1 Lopende rentetermijn
7.3.2 Inhaalbetalingen
8 Gesplitste aankoop en splitsing na aankoop
8.1 Vermindering heffingsmaatstaf op grond van art. 7 SW bij gesplitste aankoop
8.2 Vermindering heffingsmaatstaf op grond van art. 7 SW bij splitsing na aankoop
8.3 Schenking vruchtgebruik aan ouder versus betaling door ouder voor vruchtgebruik
9 Afstand genotsrecht gevolgd door huur (art. 10 lid 3 SW)
9.1 Standpunt van Financiën: bij afstand genotsrecht gevolgd door huur van hetzelfde object duurt het genot voort
9.2 Methoden van beëindiging van het genot: terugoverdracht blote eigendom of afstand van genot
9.3 Gratis gebruik van een woning die volledig eigendom is van de kinderen: in beginsel géén art. 10 SW
9.4 Overgangsregeling voor situaties ontstaan voor 1 januari 2010
9.5 Standpunten die afwijken van het standpunt van Financiën
9.5.1 Redactie Via Juridica
9.5.2 Schols
9.5.3 Van Vijfeijken
10 Overdracht woning onder voorbehoud van huurrecht
11 Wettelijke verdeling en ouderlijke boedelverdeling
12 Quasi-wettelijke verdeling
13 (Keuze)legaat tegen inbreng van de waarde (art. 10 lid 6 SW)
14 Ik-opa-testament (art. 10 lid 9 SW)
14.1 Ik-opa-legaat / Ik-oma-legaat
14.2 Ik-opa-beschikking een last of legaat?
14.3 Geen art. 10 SW bij vruchtgebruik voor kind en bloot eigendom voor kleinkind
15 Pseudowettelijke verdeling tussen samenwoners
16 Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap (turboverdeling)
17 Literatuur

1 Inleiding

Een van de belangrijkste fictiebepalingen in de Successiewet 1956 is art. 10 SW. De strekking van deze bepaling wordt in de memorie van toelichting bij de modernisering van de Successiewet 1956 per 1 januari 2010 (TK 2008-09, 31930, nr 3, p. 30) als volgt uiteengezet: ‘Artikel 10 heeft tot doel te voorkómen dat successierecht (c.q. erfbelasting) wordt ontweken doordat een toekomstige erflater (te vererven) vermogen omzet in (niet-verervende) genotsrechten.’ De fictie van art. 10 SW betrekt in de heffing van erfbelasting goederen waarvan de erflater tot aan zijn overlijden of een daarmee verband houdend tijdstip het genot heeft gehad van een vruchtgebruik of een periodieke uitkering. Dit genotsrecht kan op drie manieren tot stand zijn gekomen:

  1. de erflater heeft in het verleden het betreffende goed overgedragen onder voorbehoud van het genotsrecht;
  2. de erflater heeft het genotsrecht verworven ten laste van zijn vermogen (hij heeft het genotsrecht ‘gekocht’);
  3. de erflater betaalde aan degene ten laste van wie het genot komt niet jaarlijks daadwerkelijk een bedrag ter grootte van ten minste 6% van de waarde van de goederen in onbezwaarde staat (lid 3).

Het bekende voorbeeld uit de praktijk is de overdracht van het woonhuis door ouders aan een kind onder voorbehoud van een woonrecht (veelal ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.